Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc

32 436 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 10:20

Thư ̣ c tra ̣ ng công ta ́ c kê ́ toa ́ n ba ́ n ha ̀ ng va ̀ xa ́ c đi ̣ nh kê ́ t qua ̉ ba ́ n ha ̀ ng ta ̣ i Nha ̀ Xuâ ́ t Ba ̉ n Âm Nha ̣ c I)Đă ̣ c điê ̉ m chung:                 Nha ̀ Xuâ ́ t Ba ̉ n Âm Nha ̣ c   Nha ̀ Xuất Ba ̉ n Âm Nha ̣ c       DIHAVINA     !"    #"  $  %&  '   ()*+,-+.    /  )+0123$  4  $  152   2  67  &8  '  !"    #"  $  6 9 "    %&  :  "     #"  $  %&     ' ;  /    <=      >2    ' 3    ?(-<(?<@ABC,D<*<D*' E5&,-,$F152G HIJ!K&(K#L$M K#L$M%&N' K#L$M6OP' EK -*(,<(. HI/Q?D<R123SL;KCL ;M15GTPU%&NU6OPKK#L$M152GT P' EK D*(,<< HI/Q*,R123V$F152GWK #L;M15GTPKKCL;M6OP%&N' EK (?*,,+*. HI/Q+<R123V$F152GX !N!KKCL;M15GTP' EK -*<,+. HI/Q+<R123V$F152GX !N!KKCL;M15GF$F152G' EK (*(,+). HI/?DR123V$F152GK !PYZ[/MCL\JFKCL;M152G:]"V ^_2`1_`' EK D*?,+?. HI/Q-R12V$F152G SL;KCL;MKCL;M15GU15G^"FKX '1a!L !KKCL;M152G' EK (D*,,+?. HI/Q<D123V$F152G UZ[/MCL\JK#4W3\JK$5N F2K#L$M152G' EK *(,+,. HI/Q<123V$F152G  bK#cT3\K$5"&Fd /MCLK [1Pe&152GK:^_2`1_`' EK **,?<. HI/Q(-<123V$F152GS L#cT3\K$5"&K$;P"&NKCL;M15 GKKCL;M%&NK3\JUI!K^_2`1_`f F$F152G'  EK ((*<,,D. HI/Q+?)123V$F152G KK#L$M%&N'  EK *<*+,,-. HI/Q(D)Dd3V$F152G SLKCL;M%&NKd 1.1T&KK #L$M%&N'IQH^_2`1_`' d5[KI4gK8HNV$F152G'#" fK X[fT8HNKNKK5&]J!NCL;Me&"&N VK#L$M%&N' T&hVK#L$M E$PKCL;MdJ/Me&L UNQiUP 8jUN8!iU"J"F1T&K4gK' EdJ!N/J"&NN!kU8OPNUN8cUJ l["&NU!I/m"&NU/JX"&NUJl"& N'''J5Ge&"&N'  E@MCL:;MQK";M`U1.Ud^U1d^KJ& fdJ4lTPU"&NU& TU4l   ]Nnhh4gL!K&]jU;gUMM KCL8e' E=K&4lQU/MCLK8J!N\:;5"&U \:;5l' EX[JIhTPKIh8OP4gK4g K]NUUlU`K1.1d^ E34S!U!8HgJX[KJ"KK4g o&"L!4S/Me&p4h/Me&VKCL;M' EX[8J!NH;I"&UJ/JNhhh ;bqTPJ!NH;I.l' (3rb&X[/MCL8 YZ;P;5\dGT&hs!s/tCHJ4l  b!4Js/Ob'@GtfK;5Q' Y"C4W/MCL;5\4S!K&D;FP E$FPt;5dGT&ht;5.FKVuQU;M M&8u8H' E$FP;5dGT&hJ4lu;5Q/ J;5;FPJ;5 b/' E$FP\dGT&hu\Q/' $;P/JNdGT&h!fs/tCHJ;MNvS gL &fUM;lbN&F b/JKw'1l;;P/J N!K&F;FPVKCL;M8G;FPLUGM K' dJ"C4WK ]4g/f!xNV$7J&3QJ 4WGZ;'=Nl/MCLVKCL;M!/MCL!hU K!N'  &/MCLVK#L$M%&NF!NuUJ/Me& No&J[yIH"&N!K&NU&cT PUP&K;M/t"FV]5G ]Q' 3)Đặc điểm tổ chức quản lý $F&J M!kVKCL;M%&N4SX[.8bszU M&;M/a/KCL;MGTMKM!kQL'KCL;M%&N fTHF&FV4WU[y!K7J&Q'7J&Q!K4iG  ]!fLUI&sJT&gK4ggPbd$d1K CL;M'YGJ&QU8HJ4WGT&hjT7J&Q' d[5VuZ; YZX[Kc&&4jT7J&Q]JL] M!k{/K"/fVKCL;MU54U HUMIi/QUF IUH8JUI&[!F]!4' Y8HNT&h[P4U8k8HS{8 HU!K&VhJJS{8H1H!T/MCLK.| Ke&VKCL;M'=P8HNKNK5&VKCL;M' YZ8GT&h;J;U;J!}KgTJCL;M e&VKCL;M Phòng Kế hoạch sản xuất Phòng kinh doanh Phòng tài chính kế toán Ban biên tập nhạc Phân xưởng sản xuất Bộ phận in đĩa Bộ phận in băng Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Nhà Xuất Bản Âm Nhạc : 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 2l[X[;F&J 8HJ.l[8HJP dJ5ZNTG &~wfTNJ; y.HF;J/XUK;F8Q!4ST8HJ4SfTW Z8HJVKCL;M' Ban Giám Đốc YZ  $;P ;5\N X[K c $ Kế toán trưởng Kế toán tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng Kế toán thanh toán, công nợ Kế toán tổng hợp Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán : 4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: + •HJ4W.|HT;JKKLUJJYh JM!kT8HJVZKfH!K&JK c' E•HJ]&rU]m"K8&8b&8€U•O8&8H J]!4' E•HJJSKJIh8J'     E•HJXS!K&J!N;JKcU HJH 77' 4.2 Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức nhật ký chung Chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký chung Sổ nhật ký đặc biệt Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo Tài chính Bảng tổng hợpchi tiết Hình thức Nhật ký chung Ghi chú: 7KK 7QJrI8‚ TQH 2TQ/X/J8HJx4SH8HKI/aUM&;MfT. jHF8HJTK 4.3 Danh mục Tài khoản sử dụng: 2TQK8M/mh•-)U<D(UDU<)U-UDDDU,ƒK&W HudJNTVKCL;M' II)Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại đơn vị Đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 2T KCL;Mv4[;JKV H!K$J K.4[;JKfHUhb!K;JfH4i &Z8rJ/IKQU8J KJ;o] ' 3be &Nh/Me&{ipbvSg8M5 JV&s8JKUKCL;MxNJJ4[ JbN]8TP!SL8JK'dJ4[;J KV HVKCL;M!K;JK] K;JKJ /IM].uSK' $JK] JhQg4iS;JfH'] 4SGb!K]&rU]m"K''' $JKM].uSK!KJhQg8JKG T4iC KGFP WKCL;MUV HJhgJN!kU /I'•P4SKU8JK4MrM&Fy]KK S' 2) Các đối tượng quản lý liên quan đến phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. dJQ4SM!k!HyKK N KCL;M {& ^&h[u{&J77UHUL ;JG''' ^&hK8M•D:YMV8JKU•-:^ .        Nha ̀ Xuâ ́ t Ba ̉ n Âm Nha ̣ c   Nha ̀ Xuất Ba ̉ n Âm Nha ̣ c      . Thư ̣ c tra ̣ ng công ta ́ c kê ́ toa ́ n ba ́ n ha ̀ ng va ̀ xa ́ c đi ̣ nh kê ́ t qua ̉ ba ́ n ha ̀ ng ta ̣ i Nha ̀ Xuâ ́ t Ba ̉ n Âm Nha ̣ c I)Đă
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc, Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc, Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay