Đề trắc nghiệm Vật lý

30 522 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 11:01

Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần điện xoay chiều . Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMPhần. một từ trường đều.C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảmứng từ.D. Cả A, B, C đều đúng. Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm Vật lý, Đề trắc nghiệm Vật lý, Đề trắc nghiệm Vật lý, Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ trường quay. D. Hiện tượng quang điện. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hồ có dạng:, Hiệu dụng B. Tức thời. Khơng đổi D. A, B, C khơng thích hợp, Ampe kế từ điện. C. Ampe kế điện từ. 25Hz B. 100Hz 12,5Hz D. 400Hz 110 2.V 110V C. 220V V V V, 110V B. 220V D. 220 V 220V C. 110 2A B. 2 3 A 6 A Cực đại B. Cực tiểu Bằng không D. Một giá trị khác t, Cả B và C. Câu 30 Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 3A B. 2A 3 A 2 A 1000 J. B. 600 J. 400 J. D. 200 J., 3A và 15 KJ. B. 4A và 12 KJ. 5A và 18 KJ. D. 6A và 24 KJ Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động cưỡng bức. I Z Cả A, B và C, LC = R Cường độ dòn điện hiệu dụng trong mạch được tính bởi cơng thức: Cả A và C. Câu 42 Mạch điện gồm điện trở R. Cho dòng điện xoay chiều L L L C C, Trễ pha R R R U= U Z U, R và C B. L và C L, C và R, L, C và Dung kháng tăng. B. Cảm kháng tăng. Điện trở tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. Mạch có tính dung kháng. B. Mạch có tính cảm kháng. Mạch có tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện. R, L, C C. R, L, C và s s s s, A Điện trở tăng. B. Dung kháng tăng. Cảm kháng giảm. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. A A A R R, Z Z Z chỉ có cuộn cảm D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm, 0,3 B. 0,6 1 A. D. 1,5 A. U = 10 V. B. U = 50 V U = 70 V. D. U = 100 V. 100  150  125  75  233  323  F F F F A A A A A A A A A, A A A A A A, u =50 34 sin100 u =50sin100 u =50 34 sin100, V V V V V C =  F,     R R C Điện Xoay Chiều, Tăng lên. B. Giảm đi. Khơng đổi. D. Có thể tăng, có thể giảm. Cảm kháng. C. Điện trở. Tổng trở. Câu 135 Mạch RLC nối tiếp có Là P=UIcos Là P=R  P= U.I C. Z = R Z Z C tiêu thụ cơng suất ít hơn L. D. Cả câu A, B . tụ điện có điện dung C tiêu thụ một phần , Khơng tính được vì khơng biết L,C C. A, B đúng Bằng 320 W Câu 144 Mắc nối tiếp R với cuộn cảm L có R 0,5 B. 0,707 0,866 D. 0,6 60 W B. 120W 240W D. 480W 350W B. 50W 100W D. 250W 20  35  2 2 3 2 2 3, fof B. fof fo=f D. Khơng có giá trị nào của fo thoả điều kiện cộng hưởng. 10 B. 100 1000 D. 10000 R = 45  R = 60  R = 80  Câu A hoặc C., 200W B. 400W 800W D. Một giá trị khác. 60 W B. 120 W 240 W D. 360 W P = 322,58W B. P = 20,16 W P = 40,38 W D. P = 645,16 W, 0,5 B. 0,85 2 2 Điện Xoay Chiều, F F F F, Hai phần tử đó là RL. B. Hai phần tử đó là RC. Hai phần tử đó là L D. Tổng trở của mạch là 10 2 Chỉ có L thuần cảm B. Chỉ có C L và C nối tiếp với LC Mạch có R nối tiếp C B. Mạch có R nối tiếp L Mạch chỉ có C D. Mạch có L nối tiếp C, X chứa Ro = 93,8 Ω và Z X chứa Z X chứa 8. B. 5. 10. D. 4. Khơng bị tác động D. Bị nam châm điện hút chặt Cả 3 bộ phận. C. Cổ góp điện. Cấu tạo của phần ứng. B. Cấu tạo của phần cảm. Bộ phận đưa dòng điện ra mạch ngồi. D. Cả A, B, C đều sai. Cộng hưởng đi, 300 vòngphút. B. 500 vòngphút. 3000 vòngphút. D. 1500 vòngphút. p f = 60np C. f = np A và C đều đúng. Câu 206 Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao:, Lực tĩnh điện. C. Lực điện từ. Trọng lực. Câu 210 Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: 2 A B. 6 A 20 A D. 60 A 3 B. 4 5 D. 6 4 B. 3 6 D. 5 4 B. 3 2 D. 1 Hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Việc sử dụng trường quay. Pin B. Ăcqui Nguồn điện xoay chiề, Cả A, B, C đều sai. N N N, Cả B và C đều đúng. Câu 225 Máy biến thế dùng để: Tăng gấp 4 lần. B. Giảm đi 4 lần. Tăng gấp 2 lần. D. Giảm đi 2 lần., Tăng hiệu điện thế k lần. Giảm hiệu điện thế k lần. 240V; 100A B. 240V; 1A 2,4V; 100A D. 2,4V; 1A 2A; 360V B. 18A; 360V 2A; 40V D. 18A; 40V 20.000 vòng B. 10.000 vòng 50 vòng D. 100 vòng, Tăng 100 lần. B. Giảm 100 lần. Tăng lên 10000 lần. D. Giảm đi 10000lần. Lớn hơn 2 lần. B. Lớn hơn 4 lần. Nhỏ hơn 2 lần. D. Nhỏ hơn 4 lần. 2200 B. 1000 2000 D. 2500

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn