tiet - Số 0 trong phép trừ

23 323 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 01:11

Người thực hiện: Lê Thị Xuân Thuỷ Viết phép tính thích hợp 5 - 1 = 4 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Bài cũ: Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 1 1 = - 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 3 =- 3 0 1 – 1 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 2 – 2 = 5 – 5 = 3 – 3 = 4 – 4 = Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 0 0 4 4 4 – 0 = 4 4 – 0 = 4 4 4 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 0 5 5 5 – 0 = 5 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó. 2 – 0 = 1 – 0 = 3 – 0 = 2 3 1 [...]... Tính 1 0= 1 Số 0 trong phép trừ 1–1= 0 5–1= 4 2 0= 2 2–2= 0 5–2= 3 3 0= 3 3–3= 0 5–3= 2 4 0= 4 4–4= 0 5–4= 1 5 0= 5 5–5= 0 5–5= 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 2: Tính 4+1= 5 2 +0= 2 4 +0= 4 2–2= 0 4 0= 4 2 0= 2 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3: Viết phép tính thích hợp a) 3 - 3 = 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài... 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số 0 trong phép trừ 1 0= 1 2 0= 2 3 0= 3 4 0= 4 5 0= 5 Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số 0 trong phép trừ 1–1= 0 2–2= 0 3–3= 0 4–4= 0 5–5= 0 Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số 0 trong phép trừ 5–1= 4 5–2= 3 5–3= 2 5–4= 1 5–5= 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0... năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3: Viết phép tính thích hợp a) 3 - 3 = 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3: Viết phép tính thích hợp b) 2 - 2 = 0 4–4= 0 0 3 0= 2 3 Viết phép tính thích hợp 5 - 5 = 0 Điền: >, . 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó. 2 – 0. 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 0 5 5 5 – 0 = 5 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet - Số 0 trong phép trừ, tiet - Số 0 trong phép trừ, tiet - Số 0 trong phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn