LS: Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không....

3 718 9
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 00:11

. quyết định toàn quốc kháng chiến. + Ngày 20 -12 -1946 đài tiếng nói Việt nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”. Hoạt động 1: Tiến hành toàn quốc kháng chiến. - Yêu cầu HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: LS: Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không...., LS: Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không...., LS: Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không....

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn