Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I

7 551 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 19:20

. Một số gi i pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp i n I – PCCI I/ Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty. . của công ty. Hiện nay công ty chưa có một văn bản nào mang n i dung của một chiến lược nhân sự. II/ Một số gi i pháp nhằm nâng cao chất lượng quan trị nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay