Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 1

5 1,046 19
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 17:15

Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ ́ 01    ! "# $ %&'(')*+,-.%/01234560784*(%'9:      56;+(6<=**%5*4> ? 0@A B '46 C )DE F 7)GH I '*%) I *EH ? 4@) I +     !"#$%&'()   !!"# * +,-((./0123% 56J+K ? *%(')'45 ? .46 C )*%) I *EH ? 40%= C %'= F *H C 4%> B +  +!&4!//"2 "((   +!&4!//"2(( !25(( 6"  +!&47(!8/9(.((   "$%$ 56,+%6 C L6<= I *L6> ? 4(')@) I +  :2;-25(<,-5((  :2;-25(<,-5(%(  :2!,=";  "$%$ 562%M*%DN4%*OAD)6G5<0%6P4QR4%S4*T*(GU'*P'4V)*%O*EW4+  >((,="%(  >&'?&"($"5(  &'!()!*+,! #-./!!0" * @AA 56-+' F 4%DE C X) B %> F '@A) I '*(EH I 'G) B 0> I *0) F 'Y'= C 6*%) I *EH ? 4Z[)A(> I :4) ? 4Y'= C 6*%) I *EH ? 4@) I   BC D C6(E F C&& G CHI@+  BC D C6(E F C& D CHI@+  12  /234( 5 /63 7 2(%"  89: * BC( J  D CA6(E F C& D CHI@+ 56\+K ? *%(')'45 ? .46 C ).%) ? .@65 F 00%= C %'= F *H C 4%> B  K";!8/9(.((   K";!LM(( 5  K";!NO(P"/5()((   "$%$ 56]+%O*EW4@O+  Q019(.((   Q019(.25(  Q019(.;)  "$%$ 56^+K I *%0%E ? 4*%) I *EH ? 4@) I 4) ? 4%0> C 4%E ? 4[> F :) ? <L6<= I *@E F 4*%) I *EH ? 4Q) I .%EH*(.%) ? .0%E F 4%'= F *L6<= I * @E F 4*%) I *EH ? 4K I *%0%E ? 4*%) I *EH ? 4GEH F 40%= C %'= F *4%6 C <= ? 6H C Y%K ? )4) F *%_GA ? @) I   CR S & F R F E D AR S & F  F  F  S &' F , S E F  J >CHI % ;2< = ( 4 < 4 3$< = ( 4 4> 4 " = (? 4 " = 34/ 7 < 4 > 7  CR S & F 2ER F AR S & F  F  F  S &' F , S E F  J >CHI * CR S & F 2ER F AR S & F  F  F  S &' F , S E F  J R F ( J 56`+= C G) C :[) C A*(6<=*0T ? 40%> ? *(*%5 ? 007A*(Q'= F 4X5<aE F *(Q) I ) ? .a6 F *(.%) ? .@65 F 00%K I 45 I *.%) C '+  > J R F  F ( D I(E F  F , S T J   U D / D R F  F  F  D  F  J   "  ">33= 4 ! * @ D (EE S ( 56;3+5 ? 60%) I *%46 C )Q'.%) F :.%) ? .@65 F 0[)A(> I :+  V(A2A!(  @OA6"O c. Q= J A/= J 6 F  d. %, 56;;+7A*([> F :) ? <*%) I *EH ? 4b4A ? DE F + Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ ́ 01  K2E S  b. @/!$3 7   K J  * > F  D E S  F  56;J+c%) ? .@65 F 0@) I %= F 0%> ? *(L6<0T ? 4XE C DE F :)*(0K ? *%ZaA[)*%) I *%Q) I [) C A G) C :0%E F 4%'= F *Z0%= C %'= F *46 C )(')'45 ? .0%> ? *(07' F Q) I .%6 F 0%6> F 4Q) I A4) ? 4G'= I 6Y'= F *Z @) I *%5*0> ? G'= I 64%K C *%4) ? 4L6)*%= F X) B %> F 'd  W= F  J C F  J (C2 F R F CR F ( J  W= F  J C S &' F C2 F &' D CR F ( J  W= F  J C F  J (C2 F &' D C6(E F  G  J (  A'4%/ 7 !2" = (? 4 2B 4 < 4 2-34 " 5 / 7  56;,+K I *%0%E ? 4.%) ? .@65 F 0@) I 4) ? 4%0%E ? 4:) I (')'45 ? .0%> ? *(07' F DE C a6 F *(G= C *5*(< ? 4%K ? 46 C )(')'45 ? .:K I *% @=*0%) I *%.%) ? .@65 F 07A*(@' F 4%DE C @A) I '*(EH I 'G) B 4A ? %K I *%0%E ? 4.%) ? .@65 F 0ZGA ? @) I   BC J  F  F A(E S E J  F A(E S E J  F , S X= D 2 J / F  J  % ;2 7 C" 4 " 4 $3=63 7 " 4 $'%"  CB" 7 " 4 6 7   YC J  F  F , S ,= D 2 J / F  J  * ZC,= D 2 J / F  J  56;2+e6<.%) F :.%) ? .@65 F 0@) I L6<0T ? 4XE C DE F :)*(0K ? *%aA[)*%) I *%Q) I [) C AG) C : 0%E F 4%'= F *Z0%= C %'= F *< ? 4%K ? Q) I [) C AQ= F @H F 'K ? 4%46 C )(')'45 ? .0%> ? *(07' F G= C G'= I 64%K C *%4) ? 4  W= F  J C S &' F CE J  F  J   W= F  J C S &' F CE J  G  J (  W= F  J C F  J (CE J  G  J (  A'4%/ 7 !2" = (? 4 2C"3 7  " 5 / 7  56;-+%= ? 0) I '4A ? 4) ? 4@A) F 'D)6+  @E F  S (R S & J , S E F  S ( S R F   @E F  S (R S & J AE F  S ( S R F , S E F  S (*& J  34" = < = ( 7 $34" = " = < 4 $34" = -B  6 7 " = 34" = ( 7 * @E F  S (R S & J AE F  S ( S R F AE F  S (62 D  J AE F  S (*& J , S E F  S (= F  J  56;\+f.L6N*.%N.@O+ " AD!E60$C*F,*6  W(0($.([!&7(!";  W(0($2%/("!2%/"; * @AA 56;]+HL6)*0%EH I *(07E F 446 C )e6> ? 4%> F '@) I +  I J ( S * J   \ D 2: F  J (  G  B%"(? = ! 7 H/4/ 7  * @ D AAE S  F  56;^+g*(Qf*4%6<h*(')4i:[j[9*%Z[j4HL6)*4k0%l:L6<R*.%N0%'9*QO[6P4.%m'0'=6%V< %n0DU(')4i:[j[9*%*O<5<@O['9*.%N.4%n0O'+  ]-  I^-  :,I * _; 56;`+c(E&'*OAL6m*(4NA(')*aU'QR%O*(%k)Zaj4%Qo(5<%f6L6m*(%'=:07p*(Gq[jXr.%s0 %O*%4%M*%QR%O*%Q'*O<%At4Gq[jYn0N*QR0P'*O<Z4%E)GEu4Xk)N*0M4%:O4v*Q'.%s:0%w[j.%s0 0'R*0x;307'96Gn*;3307'96Gy*(Z4m'0sAY%>*(('):('zGn*,*T:%At4[j.%s00{0x\0%N*(Gn*, *T:dP.%f*('mGj*%@O+  +&7(!"(*5(,!.,*,N  +&7(!"(*5(,!.*,N2;(E/`  +&7(!"(*5(,!.*,N2;(E/`9%!M ,!,(!2  !(),C!*!"J,!"$KE!BC!3>L!M%K NO, I,,B+M%K-*,B$("(P "*I,QO 56J3+E4N4%0%h*%5*Y%>*(GEu44>*(*%f*4%A+  +$&7(()*()E90X()+/&6/5X()+/  +&7(&&a!  +&7(/b)]c  &#" 56J;+T*(@|44V)4%V0%h[)A(y:+ " '!6*6,'!6, Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ ́ 01  +=-";,!=-* c. +=-!,(,!=-;1 * +=-";,!=-;1 56JJ+%V0j4%*EW4b'90):4kL6<R*+  WA/(d()/A9(()/>&4  WA/(d()/A9(()/@"">e+]5(  WA/(d()/A9(()/X()&aXf+]5( d. A$R0$%M0*A>(S! 56J,P04>*(0<Xq4%}00%m'7)D>*(@O:4N4%n0%O*(@As0Z(5<>*%'~:*t*(:>'07E&*(7N4% *%'9:.%N.@•N.ao*(GU'QW'4>*(0<*O<@O+  >"()/!M  >"()/^-  &>*0,I,>*0 * >"()/^-,!"()/*- 56J2+%p**%f*Gj*%D)'+ a. K.&46 ((!U%((O5( b. +=-"; ()g6(&7(&?(  '!66"! #0T-/!UVW * +=-";!(=-!,( 56J-+7A*(L6)*%= F :6)[) ? *ZY%) ? 4%0%= C @) I +  :2E S ' D & G = S  D &' S (/  :2E S ' D & G  F (E S  D &' S ( F   @= S A F (E S  d. "" = % 4 ! 56J\+e6<G' F *%0%EH I *((T F .07A*(.%) ? .@65 F 0%) I *%4%K ? *%+ " HB 7 ( 4 -" 4   :2( J  S 2(  :2( J (2E S  * > F  D E S ( 56J]+) ? 4%K I *%0%E ? 40%E F 4%'= F *.%) ? .@65 F 0[)A(> I :+  > D  F  J , S & J ( F  J   > D  F  J , S  F * J  F  J   > D  F  J A& J (E J  F  J A& D * J  F  J , S  F * J  F  J   &  " 4 6 7 $( 7 " 4 6 7 $(   7 !" 4 6 7 " = " 4  7 !" 4 6 7  56J^e6<R**OAD)6G5<4V)%V0j4%*EW4@OL6<R*07A*(@€*%Q|40E.%N.+  @5T;AK")  >-()"2*%((  >2E5^%(  HB * 56J`e6<R*4>*(0U07EW40v)@O+ " HB>BJ*$>">(X*6  :26(%(5"*  :2"(%/ d. @AA 56,3m*(@q*%GsA*%O*EW40%>*(L6)+  U&75(A&'AM"Ug7(6h  >01U"'!&4  U!%,!(4(()$U,(E,!'!&4 d. "$%$ 56,;P'0%l:*%5*a5*Y%'0%):(')X•0XrZ4kL6<R*+  >/(ij(&7(/(5N  >/(!;,4(8/",&'&4i  +" d. "$%$ 56,JHL6)**%O*EW4*OAD)6G5<@O4HL6)*('zQz*()**'*%4%M*%07jZ07f00|)*0AO*Xq%P'4V) *%O*EW40)+  W:5k  W+%((  A/!" d. @AA 56,,e6<.%s:.%N.@6f0‚5*D|*%ED)6+c'94Yn0%>*.%m'GEu4GT*(Y•0s'4HL6)**%O*EW44k 0%l:L6<R*Z:p'%w*%0%S4Yn0%>*Y%N4GR6Y%>*(4k('N07jQR:t0.%N.@•d)A(y:+  V( % HBK Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ ́ 01  :2,!!( * V(,!2 56,2+HDƒ076<4S607N4%*%'9:.%N.@•@O+  +1  X;1  YO*6 * ,!l 56,-+e6U4%P'*EW4b'90):4k*%'9:Y„:}<*T:…  B=/ % Z'  m=/ * > ( 56,\+e6<R*[w*%G†*(ZL6<R*0|aA0M**(E‡*(@O+  :2M b. :2!( c. HB * :25( 56,]+'94Dr)Gˆ'Z[ˆD6*('n*.%N..%m'4k+ a. n ZoY05%((O"! b. [#\];!JO%*, c. n oB05%((O"! * > ( 56,^+%A C )EH ? 4@)AG> F *(05 F .0%= C @) I 0%A C )0%65 F *‰('E B )05 F .0%= C *(EH I '@)AG> F *(QH ? '*(EH I 'DE C a6 F *(@)A G> F *(Q= I G'= I 6Y'= F *@)AG> F *(Q) I DE C a6 F *(@)AG> F *(ZL6<= I *@H F 'Q) I *(%K B )Q6 F 46 C )%)'[=*07A*(L6)*%= F @)A G> F *(  W= S ,= D   W= S /(E J   "  "" = %3= 4 ! * @ D , S E S ( 56,`+> ? '0EH F *(G'= I 64%K C *%46 C )@65 F 0a5*DE F @O+  @ F E J , J  F   @ F E J  S ( D   @ F E J ( S ( D  d. "  %" =  5623+%EH*(.%) ? .G'= I 64%K C *%46 C )*() I *%@65 F 0@)AG> F *(@) I +  :2E S 2A/E J E J  % HB3=B$  " 7   > D  J A/E J E J  d. > F  D E S ( 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 :^ 4 &:_`ab`cd . ̀ a thi Đê ̀ sô ́ 01  += - ";,!= - * c. += - !,(,!= - ; 1 * += - ";,!= - ; 1 . 4(')@) I +  :2; - 25(< ,- 5((  :2; - 25(< ,- 5(%(  :2!,=";
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 1, Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 1, Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn