BB kiểm tra hồ sơ tổ

2 446 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 14:11

Trờng THCS Thanh Uyên Tổ : Khoa học tự nhiên Biên bản Kiểm tra hồ chuyên môn - Họ tên GV đợc kiểm tra : . - Họ tên GV kiểm tra : . * Nội dung kiểm tra : 1. Giáo án : . 2. Sổ hội họp : 3. Sổ sinh hoạt chuyên môn : . 4. Sổ sử dụng TBDH : . 5. Sổ kế hoạch giảng dạy bộ môn : 6. Sổ tự học tự bồi dỡng : . 7. Sổ dự giờ thăm lớp : . 8. Sổ kế hoạch cá nhân : 9. Sổ điểm cá nhân : . 10. Sổ BDTX Chu kì III : . 11. Lịch báo giảng : 12. Sổ sáng kiến kinh nghiệm : 13. Các loại sổ sách kiêm nhiệm khác : * Nhận xét chung : . * Xếp loại chung : . Thanh Uyên, ngày .tháng .năm 2007 ý kiến ngời đợc Ngời kiểm tra kiểm tra . Trờng THCS Thanh Uyên Tổ : Khoa học tự nhiên Biên bản Kiểm tra hồ sơ chuyên môn - Họ tên GV đợc kiểm tra : : . - Họ tên GV kiểm tra : . * Nội dung kiểm tra : 1. Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: BB kiểm tra hồ sơ tổ, BB kiểm tra hồ sơ tổ, BB kiểm tra hồ sơ tổ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn