Những vân đề có liên quan tới phần bụng

17 313 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 23:20

IV. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ CỐ LIÏN QUAN TÚÁI PHÊÌN BNG 51. BNG TO Cấc cú bùỉp ca trễ em dûúái 4 - 5 tíi thûúâng côn mïìm. Bùỉp thõt đt phất triïín nïn toân bưå vôm bng ëu. Khi Bế úã tû thïë àûáng, bng Bế phưìng ra phđa trûúác, rưën lưìi, lûng cố thïí húi cong. Búãi vêåy, ty theo sưë thấng vâ àưå tíi ca cấc chấu mâ ta lûåa chiïìu bïë chấu. Cấc bâ mể nïn hỗi bấc sơ vïì viïåc cho cấc chấu têåp thïí dc àïí luån têåp cú bng, ngay tûâ lc nhỗ. Bng to cng cố thïí lâ vò cho cấc chấu ùn nhiïìu chêët bưåt quấ vâ thiïëu vitamin D. Nïëu chấu bế bng to mâ lẩi cố cấc triïåu chûáng khấc kêm theo nhû: phên khưng bònh thûúâng, khưng tùng trổng vâ ngûng phất triïín cẫ vïì chiïìu cao, thò chấu cố thïí àang mùỉc mưåt sưë bïånh ca bưå mấy tiïu hốa, cêìn àûa àïën bấc sơ xem bïånh. 52. CËNG RƯËN BÕ ÀỖ HAY CHẪY NÛÚÁC Àưëi vúái cấc trễ sú sinh, cêìn phẫi àùåc biïåt ch túái rưën ca cấc chấu trong 15 ngây àêìu. Ngây nâo cng phẫi thay bùng qën rưën. Nïëu thêëy rưën ûúát, àỗ, cêìn bấo ngay cho bấc sơ biïët. Cấc hiïån tûúång rưën chẫy mấu hay cố m cng vêåy, kïí cẫ trong ngây thûá 6 hay thûá 7, lâ ngây cëng rưën rng. Nïëu rưën cố nhûäng vïåt àỗ nhỗ, bấc sơ cố thïí dng nitrất bẩc chêëm vâo. Trong khi khốc, nïëu rưën Bế húi lưìi lïn lâ chuån bònh thûúâng. 53. LƯÌI RƯËN - THOẤT VÕ BỂN Mưåt sưë trễ sú sinh khi khốc, rưën lưìi to lïn. Hiïån tûúång nây khưng cố gò àấng lo ngẩi. Tuy rưën nhû vêåy, nhûng sệ khưng bao giúâ bõ thùỉt, vâ sệ tûå hïët khi chấu lúán lïn. Nhiïìu bâ mể chûäa cho cấc chấu nhû sau: bổc mưåt àưìng tiïìn vâo trong mưåt lúáp gẩc rưìi lêëy bùng, bùng dđnh lïn rưën chấu. Tuy vêåy, nïëu trûúâng húåp phêìn lưìi lúán quấ vâ mêëy nùm sau cng khưng giẫm búát thò cêìn phẫi qua mưåt cåc phêỵu thåt nhỗ. Thoất võ bển, bïn trấi hóåc bïn phẫi bưå phêån sinh dc Hiïån tûúång nây thûúâng xẫy ra vúái chấu trai. Chấu bế gấi cng cố thïí bõ, nhûng đt hún. Vúái chấu trai, ngûúâi ta thêëy mưåt cc cûáng úã bển, nhiïìu khi úã ngay bòu. Bấc sơ chûäa trõ bùçng cấch bùng chùåt àiïím àố lẩi vâ cng cố thïí sệ phẫi phêỵu thåt tiïëp theo. Nïëu lâ chấu gấi thò àố lâ triïåu chûáng ca sûå thoất võ bìng trûáng, cêìn phẫi phêỵu thåt ngay. Khưng àûúåc bùng hóåc ếp vò cố thïí lâm vúä bìng trûáng. Thoất võ bển nghển - Nïëu chưỵ lưìi cûáng vâ àau êën khưng lïn nûäa cố thïí bùỉt àêìu chûúâm nống cho chấu vâ cho chấu ëng thëc an thêìn. Nïëu khưng cố hiïåu quẫ, cêìn phêỵu thåt cêëp cûáu. 54. ÀAU BNG ÚÃ TRỄ SÚ SINH Trong mêëy thấng àêìu, Bế hay khốc vâ cố dêëu hiïåu nhû àau bng. Cố lc khốc thết, trong vâi pht hóåc cố thïí vâi giúâ, mùåt tấi ài, khua tay khua chên biïíu hiïån Bế bõ àau. Nhûng sau khi ài àûúåc mưåt đt phên hóåc xò àûúåc húi ra (àấnh rùỉm), cún àau dõu ài vâ chấu bế àưåt nhiïn thưi khốc. Nhûäng cún khốc ca Bế nhû thïë thûúâng xẫy ra trong nhûäng tìn lïỵ àêìu, sau khi b vâo quậng chiïìu, khưng ẫnh hûúãng gò túái sûác khỗe ca Bế. Bế vêỵn tiïëp tc lúán àïìu. Ngun nhên ca nhûäng cún khốc nây vêỵn chûa rộ. Ngûúâi ta chó dûå àoấn cố thïí lâ Bế bõ àêìy hóåc rưëi loẩn tiïu hốa; hóåc Bế chúåt thêëy lẩ vúái quang cẫnh xung quanh nïn súå hậi; hóåc vò lûúång húi do sûå tiïu hốa sinh ra úã trong bng bõ dưìn nến chûaa thoất ra àûúåc lâm Bế khố chõu. Viïåc xấc àõnh bïånh cho Bế bao giúâ cng lâ mưåt viïåc khố khùn. Gùåp nhûäng trûúâng húåp Bế khốc lâm bâ mể lo êu, bấc sơ sệ xết àoấn, loẩi dêìn nhûäng ngun nhên àïí chổn lêëy mưåt ngun nhên ph húåp vúái trẩng thấi ca Bế. Ngoâi ra, cng cố thïí àïí xem chấu cố bõ viïm tai, viïm da, viïm mâng nậo hóåc cấc bưå phêån vng bng, àùåc biïåt lâ xem cố bõ lưìng råt khưng. 55. ÀAU BNG VÂ VNG BNG Àau bng lâ hiïån tûúång thûúâng gùåp úã trễ em mâ cng lâ chûáng khố xấc àõnh bïånh nhêët, vò cố rêët nhiïìu ngun nhên khiïën cấc chấu bõ àau bng: tûâ khẫ nùng cấc cú quan nưåi tẩng bõ àau túái sûå hoẩt àưång ca cấc cú quan bõ trc trùåc; cố khi cêìn phẫi phêỵu thåt ngay mâ cố khi lẩi chó vò mưåt ngun nhên têm l nâo àố. Tuy vêåy, ngûúâi lúán nïn biïët, khi cố hiïån tûúång gò thò cêìn phẫi mang Bế ài cêëp cûáu hóåc ài phêỵu thåt ngay: àố lâ cấc trûúâng húåp Bế àang khỗe mẩnh bưỵng bõ àau dûä dưåi; àau úã mưåt àiïím xấc àõnh; àau khiïën Bế phẫi nùçm mưåt chưỵ; àau kêm theo sưët vâ nưn. Nhûäng hiïån tûúång nây cố thïí liïn quan túái àau råt thûâa, bõ lưìng råt, bõ tùỉc råt, v.v . Nïëu sau vâi giúâ, Bế vêỵn chûa hïët àau thò cêìn phẫi múâi bấc sơ túái hóåc àûa chấu ài bïånh viïån. Nhiïìu khi, nhûäng triïåu chûáng tûúng tûå giưëng nhû trïn lẩi lâ nhûäng chûáng bïånh chùèng hïì cêìn túái phêỵu thåt. Thêåt vêåy mưåt sưë bïånh dõch theo ma nhû cẫm cm, viïm phưíi hóåc viïm vng phưíi cng cố thïí gêy àau bng. Ngoâi ra, cấc bïånh gan, ưëng tiïíu, sưët xët huët kêm theo chûáng tấo bốn nhêët thúâi hóåc lùåp ài lùåp lẩi àïìu cố thïí lâm àau bng. Cấc chấu côn cố thïí bõ àau bng vò giun, sấn Vïì hiïån tûúång àau vng bng, cấc bấc sơ thûúâng nhêån xết thêëy: trễ thónh thoẫng lẩi kïu àau bng, tuy kïu àau nhûng chấu chõu àûúåc vâ viïåc nây àậ xẫy ra trong mưåt thúâi gian dâi. Xem nhû vêåy thò rêët cố thïí, àêy chó lâ mưåt vêën àïì têm l. Búãi vêåy, chûäa bùçng thëc khưng khỗi àûúåc. Hiïån tûúång nây cố nhûäng àùåc àiïím : * Trễ thûúâng kïu àau qúån vng rưën vâo bíi sấng, bûäa cúm trûa rưìi túái chiïìu thò khỗi; * Trễ cố thïí thêëy àau tûâng àúåt nhiïìu ngây rưìi lẩi khỗi. * Tuy kïu àau, nhûng vêỵn chúi; * Khi àau, trễ cố thïí kếm ùn hóåc kếm ng. Trễ àau nhû thïë thûúâng hay lâm nng, nht nhất, mën gêìn bưë mể vâ ngẩi àïën trûúâng v.v . Mën tòm ngun nhên àau bng ca trễ em, thûúâng phẫi tiïën hânh mưåt cåc khấm sûác khỗe toân diïån, lâm mưåt sưë xết nghiïåm nûúác tiïíu; xết nghiïåm phên àïí tòm trûáng giun, X quang råt, siïu êm úã bng v.v . Nïëu têët cẫ cấc viïåc lâm trïn khưng cố kïët quẫ gò, nïn àûa chấu bế túái mưåt chun gia têm l. Riïng ngûúâi lúán- thûúâng cûng chiïìu vâ tỗ ra thûúng khi chấu kïu àau - khưng nïn tỗ thấi àưå lo lùỉng quấ ca mònh. Nïn cưë lâm ra vễ nhû sûå viïåc chùèng cố gl lâ quan trổng cẫ. Thấi àưå nhû thïë, tuy cố lâm cho cấc chấu chấn nẫn, nhûng lẩi khiïën cho cấc chấu chống khỗi bïånh . tûúãng. 56. ÀẤNH RÙỈM (XỊ HÚI RÅT) Bế hay àấnh rùỉm, nhûng tùng cên àïìu, nhû vêåy lâ khưng cố gò àấng lo ngẩi cẫ. Chó cêìn bâ mể ch giûä gòn chïë àưå ùn ëng ca Bế sao cho khưng quấ nhiïìu chất bưåt, chêët hẩt, vâ chêët àûúâng. Nhûäng chêët trïn nïëu dû thûâa, khưng tiïu hốa hïët trong bưå mấy tiïu hốa ca Bế sệ bõ lïn men, gêy àêìy húi vâ àưi khi thânh bïånh óa chẫy. Ngûúåc lẩi, nïëu Bế bõ tấo bốn cng cêìn cố biïån phấp àïí Bế ài tiïu àûúåc dïỵ dâng hún. 57. KHƯNG TIÏU - ÀÊÌY BNG Àưëi vúái trễ em, tûâ cấc chấu sú sinh túái cấc trễ lúán, viïåc xấc àõnh xem cố phẫi chấu bõ àêìy bng khưng lâ rêët khố. Vò nhûäng triïåu chûáng bïånh ca cấc chấu thûúâng chung chung nhû: nưn ối, àau bng vâ sưët. Nhûäng triïåu chûáng nây cng cố thïí ài tûâ viïåc ùn khưng tiïu àïën bïånh viïm gan siïu vi trng B hóåc bïånh viïm råt thûâa. Búãi vêåy, nïëu trong vông 24 giúâ mâ khưng thêëy chấu àúä thò phẫi àûa chấu túái bấc sơ àïí àûúåc khấm cêín thêån. 58. TẤO BỐN Khi àûáa trễ óa khố, phên cûáng, khư hóåc ài thânh tûâng viïn nhỗ, 2 hay 3 ngây múái ài tiïu mưåt lêìn, thò chấu bõ ài tấo hay tấo bốn. Cng nïn lûu rùçng, phêìn cûáng nhû vêåy lâ tấo bốn rưìi, nhûng mưåt sưë chấu 2 ngây múái ài tiïu àûúåc mưåt lêìn lâ chuån bònh thûúâng. Àưëi vúái cấc chấu sú sinh tấo bốn hay nhûäng lâ do chïë àưå ùn - nïëu chấu b sûäa mể d ài 2 ngây mưåt lêìn, phên chấu vêỵn mïìm. Nïëu chấu khưng ài tiïu àûúåc, cố thïí vò 2 ngun nhên: hóåc lâ chấu b chûa à no hóåc lâ vò mể bõ tấo bốn vâ chấu cng bõ ẫnh hûúãng. Trong trûúâng húåp àêìu, chấu bế chêåm lúán, thûúâng khốc sau khi b xong: phẫi cho chấu b bònh thïm, theo sûå chó dêỵn ca bấc sơ. Trûúâng húåp thûá 2, bâ mể phẫi cẫi tiïën chïë àưå ùn ëng ca mònh nhû thïm rau vâ trấi cêy, nhûng trấnh ëng cấc loẩi thëc têíy hóåc nhån trâng. Àưëi vúái cấc chấu bế àûúåc ni bùçng sûäa hưåp, viïåc bõ tấo bốn lâ chuån khố trấnh, d cấc bâ mể àậ cêët cưng chổn loẩi sûäa cố tiïëng, cố tđn nhiïåm, pha àng nhû chó dêỵn, cho ùn àng liïìu lûúång v.v . Nïëu chấu bi tấo bốn nhiïìu, bấc sơ cố thïí chó dêỵn cấch pha chïë sûäa ca chấu sao cho cố chêët a xđt nhiïìu hún. Nïëu chấu nhỗ dûúái 3 thấng tíi, nïn tùng lûúång nûúác trấi cêy (cam) vâo sûäa. Nïëu bế lúán hún, cố thïí cho ùn thïm nûúác sp rau, ëng nûúác sëi, nûúác khoấng vâ mưåt sưë thëc nhån trâng nhể. - Cố thïí thay àûúâng bùçng mêåt ong hóåc kểo mẩ. - Cho cấc chấu ëng nhiïìu nûúác hún. Cú thïí chấu cố thïí bõ mêët nhiïìu nûúác vò trong nhâ nống quấ. Hiïån tûúång tấo bốn úã cấc chấu lúán cng giưëng nhû úã ngûúâi lúán. Àïí rộ ngun nhên, chng ta hậy theo dội quấ trònh di chuín ca thûác ùn trong bưå mấy tiïu hốa: Sau khi àûúåc nët vâo bng, thûác ùn lûu lẩi úã dẩ dây tûâ 2 - 4 giúâ, rưìi ài xëng råt. Quậng àûúâng úã råt gưìm 6m råt non vâ 1,5m råt giâ úã ngûúâi lúán. úã cấc chấu nhỗ, con àûúâng nây ngùỉn hún nhûng t lïå vïì chiïìu dâi giûäa råt giâ vâ råt non vêỵn thïë. Thúâi gian thûác ùn qua råt tûâ 10 túái 20 giúâ. Trong sët thúâi gian nây, cấc thânh råt hêëp thu hïët cấc chêët dinh dûúäng trong thûác ùn àïí bưìi dûúäng cú thïí. Nhûäng gò côn lẩi àûúåc àûa xëng råt giâ, tẩo ra phên, gưìm cấc chêët cùån bậ phêìn lúán lâ cấc chêët xú cố trong vỗ trấi cêy, trong rau bõ dưìn ếp lẩi úã phêìn cëi råt. Ty theo loẩi chêët bậ, khưëi lûúång nhiïìu hay đt cng vúái sûå hoẩt àưång ca cú thïí mâ thûác ùn vâ cấc chêët bậ di chuín nhanh hay chêåm trong bưå mấy tiïu hốa. Nïëu cåc hânh trònh nây lêu quấ, cấc chêët tẩo phên bõ mêët nûúác lâm phên sệ bõ khư. Búãi vêåy, àïí trấnh tấo bốn, nïn chổn cấc thûác ùn nâo cố thïí di chuín nhanh vâ tẩo chêët bậ nhanh nhû: sûäa chua, trấi cêy, rau, chêët hẩt. Cấc loẩi sûäa bô, sûäa cư àùåc vâ cấc thûåc phêím àïí lẩi đt chêët bậ nhû àûúâng, sư-cư-la, thõt di chuín trong råt chêåm hún. Cố mưåt sưë hiïån tûúång kêm theo chûáng tấo bốn ca cấc chấu nhû : sưët, khưng chõu ùn, mïåt. Thûúâng cấc chấu bõ tấo bốn lẩi khưng chõu ài õ vò àau, nïn phên àậ cûáng lẩi khư thïm. Mưåt sưë ëu tưë têm l nhû lo lùỉng, súå hậi cng cố thïí gêy ra sûå tấo bốn. Búãi vêåy, khưng nïn àïí cấc chấu nhỗ bõ ẫnh hûúãng búãi nhûäng biïën àưång cùng thùèng trong gia àònh. Àưëi vúái trễ em bõ tấo bốn, nïn: - Cho cấc chấu ëng nhiïìu khi ùn cng nhû ngoâi bûäa ùn; - Ùn nhiïìu trấi cấy chđn vâ rau xanh. - Thay bú, múä bùçng dêìu thûåc vêåt àïí trưån sâ lấch. - Bỗ sư-cư-la vâ thay àûúâng bùçng mêåt ong. Cấc loẩi thëc nhån trâng phẫi dng theo sûå chó dêỵn ca bấc sơ. Khưng nïn àïí trễ em bõ tấo bấo àïìn mûác hún 2 ngây khưng ài tiïu. Àưëi vúái cấc chấu bế, nhiïìu khi chó cêìn dng dng c nhng vâo glyxerine thưng hêåu mưn hóåc mưåt thòa câ phï parafin lâ à. Nhiïìu khi, chó cêìn lêëy chiïëc ưëng cùåp sưët àûa vâo hêåu mưn chấu bế, cng lâm chấu ài àûúåc. Nhûäng viïåc lâm trïn chó lâ nhûäng biïån phấp kđch thđch cho chấu bế ài tiïu àûúåc chûá khưng chûäa àûúåc bïånh tấo bốn. Chấu nhỗ bõ tấo sệ khưng thđch ùn vâ cố thïí húi st cên, nhûng khưng nïn vò thïë mâ ngûúâi lúán lo lùỉng quấ àấng lâm cho chấu câng thïm súå hậi; khi ài tiïu, do phên cûáng chấu cố thïí húi àau nïn ngẩi rùån. Àưëi vúái cấc chấu àậ biïët nhêån xết, khưng nïn mùỉng cấc chấu vò viïåc nây. Hâng ngây cho chấu ngưìi bư àng giúâ quậng 10 pht vâ lâm nhû khưng ch túái chấu àïí chấu tûå thûåc hiïån cưng viïåc ca mònh. 59. ÀI TÛÚÁT HAY TIÏU CHẪY, TIÏU CHẪY CÊËP TĐNH Ài tûúát hay tiïu lỗng, tiïu chẫã trễ em cố nhiïìu mûác: phên mïìm nhûng vêỵn cố khn, phên nất, phên lỗng cố lêỵn thûác ùn khưng tiïu hốa àûúåc, phên chó lâ chêët lỗng. Cấch chûäa trõ ty vâo trẩng thấi bïånh nùång hay nhể , ài nhiïìu hay đt, lûáa tíi bao nhiïu trong quậng tûâ 18 thấng àïën 3 nùm. Vúái bế sú sinh b mể - Nïëu Bế ài mưỵi ngây 5 - 6 lêìn hay nhiïìu hún nûäa thò cng lâ viïåc bònh thûúâng. Phên ca Bế nhû thïë nâo lâ ty úã chêët sûäa ca mể. Nïëu Bế vêỵn chõu b vâ tùng cên àïìu thò khưng cố gò phẫi lo ngẩi. Mể ca Bế vêỵn cố thïí n têm cho con b, nhûng ch khưng àûúåc ëng thëc têíy, thëc nhån. Vúi bế b bònh - Nïëu Bế b sûäa úã bònh mâ bõ tiïu chẫy thò phẫi cêín thêån ngay tûâ àêìu, trấnh àïí Bế bõ mêët nûúác vâ cấc chêët mëi khoấng nhiïìu. Nïëu Bế ài nhiïìu lêìn trong mưåt giúâ thò d sùỉc thấi Bế khưng cố gò àấng ch , cng phẫi àûa chấu túái bấc sơ. Nhûäng hiïån tûúång rêët àấng ch vâ lo ngẩi lâ : phên xanh hóåc phên lỗng mâ chấu ài ra tûâng tia. Phẫi lâm gò ? Trûúác tiïn, phẫi ngûng khưng cho Bế ùn sûäa nûäa trong vông 1 - 2 ngây. Cho Bế ëng lâm nhiïìu àúåt trong ngây: nûúác àûúâng, nûúác nêëu câ rưët, nhûäng chêët mëi khoấng dânh cho trễ em trong nhûäng trûúâng húåp nây cố bấn sùén úã hiïåu thëc pha vúái mưåt lûúång nûúác nhêët àõnh àậ àûúåc chó dêỵn. ÚÃ àưå tíi tûâ 5 - 6 thấng trúã ài, cố thïí cho Bế ùn thïm thûác ùn chưëng tiïu chẫy nhû khoai, chëi nghiïìn v.v . Lûúång thûác ùn lỗng cho cấc chấu ùn mưỵi ngây vâo quậng 150 gram cho mưỵi kg trổng lûúång ca cấc chấu, ùn lâm nhiïìu lêìn, mưỵi lêìn àưå 20 - 30g. Nïëu cấc chấu bõ nưn ối, nïn cho Bế ùn lẩnh. Chïë àưå ùn nhû trïn cố mc àđch b lẩi lûúång nûúác Bế bõ mêët do ài lỗng. Nïëu phûúng phấp trïn cố hiïåu quẫ, Bế sệ ài phên trúã lẩi bònh thûúâng. Chïë àưå ùn kiïng nhû trïn khưng nïn kếo dâi quấ 2 ngây. Khi ùn bònh thûúâng trúã lẩi, nïn tùng lûúång sûäa tûâ tûâ hóåc dng cấc loẩi sûäa àùåc biïåt thđch húåp vúái bïånh trẩng ca chấu. Àiïìu quan trổng: Nïëu àậ ùn kiïng mâ Bế vêỵn khưng khỗi, bõ st cên vâ cố triïåu chûáng cú thïí thiïëu nûúác, cêìn phẫi gùåp bấc sơ àïí xem cố cêìn cho Bế nùçm viïån ngay khưng. Cng cêìn lûu rùçng, khi trúã lẩi chïë àưå ùn bònh thûúâng rêët cố thïí Bế lẩi bõ ài tûúát lẩi. Nïëu vêåy, lẩi phẫi ùn kiïng sûäa thïm 1 - 2 hưm hóåc u cêìu bấc sơ xem cố cêìn àưíi loẩi sûäa khấc khưng. Nhûäng ngun nhên ca bïånh óa chẫy thûúâng liïn quan túái vêën àïì ùn ëng ca Bế nhû: - Pha sûäa àùåc quấ hóåc loậng quấ. - Cho Bế ùn quấ súám nhûäng thûác ùn khố tiïu nhû: thõt, rau, trûáng, hóåc cho ùn vúái liïìu lûúång nhiïìu quấ; ùn nhiïìu bưåt quấ; - Thûåc phêím bõ thiu, sưëng. * Bïånh tiïu chẫy côn do vi trng hay vi rt gêy ra. Chng cố thïí tûâ nhûäng ưí viïm nhiïỵm úã hổng, úã tai xëng gêy bïånh úã råt. Bấc sơ khấm hổng, tai vâ lâm xết nghiïåm phên cố thïí xấc àõnh àûúåc àiïìu nây. Àïí àïì phông cho Bế khỗi bõ tiïu chẫy, nïn ch : - Pha chïë sûäa àng liïìu lûúång vâ trấnh nhûäng thiïëu sốt àậ ghi úã phêìn trïn; - Trấnh khưng àïí chấu bế tiïëp xc vúái ngûúâi nâo àang bõ viïm nhiïỵm nhû ho, cố mn nhổt v.v . - Rûãa sẩch vâ lâm tiïåt trng cấc bònh sûäa trûúác khi àûång sûäa cho Bế ùn; - Khi Bế múái bõ tiïu chẫy, ngûng cho ùn sûäa ngay. 60. BÏÅNH ÀÛÚÂNG RÅT. Gluten lâ mưåt loẩi prưtïin cố trong bưåt mưåt sưë hẩt lûúng thûåc nhû la mò, la mẩch, ën mẩch (khưng cố trong gẩo vâ àưỵ tûúng). Trễ em thûúâng khưng tiïu hốa àûúåc gluten nïn dïỵ bõ óa chẫy mẩn tđnh khi bâ mể bùỉt àêìu ni con bùçng chêët bưåt, dêỵn túái hêåu quẫ lâ ngûng lúán. Mưåt cåc xết nghiïåm àún giẫn vïì råt ca Bế trong thúâi gian nây sệ cho thêëy rộ hiïån tûúång nây, kïí cẫ vúái cấc chấu múái vâi thấng tíi. Àïí chûäa trõ, trûúác hïët phẫi ngûng khưng cho cấc chấu ùn gluten, d vúái lûúång rêët nhỗ. Àưëi vúái cấc chấu àậ phẫn ûáng vúái gluten, cêìn phẫi kiïng nhiïìu nùm àïí chấu khỗi bõ lẩi. Hiïån nay: ngûúâi ta àậ ch chïë tẩo cấc loẩi "bưåt khưng cố gluten" dânh riïng cho cấc chấu. 61. BÏÅNH TIÏU CHẪY MẬN TĐNH Mưåt sưë chấu bế khưng húåp vúái sûäa bô, cûá ùn lâ bõ tiïu chẫy. Chûäa khỗi, túái khi ùn lẩi, lẩi bõ lẩi. Cố nhiïìu chấu, ngay tûâ lêìn b sûäa bô àêìu tiïn àậ bõ cấc chûáng nhû dõ ûáng, phất ban, tiïu chẫy. Ngun nhên do bưå mấy tiïu hốa ca cấc chấu khưng thđch húåp vúái cấc prưtïin ca sûäa bô. Búãi vêåy, nïëu thay sûäa bô bùçng mưåt loẩi sûäa àùåc biïåt khấc, bïånh chấu cố thïí hïët ngay. Nhûäng ngun nhên khấc cố thïí do: saccarư cấc bâ mể vêỵn thûúâng cho thïm vâo bònh, vâo nưìi sp rau; - Lactưdú - mưåt loẩi àûúâng tûå nhiïn cố ngay trong sûäa mể hóåc sûäa bô. - Prưtïin cố trong cấc chêët bưåt ng cưëc nhû gluten. Vò cố nhiïìu ngun nhên khấc nhau, nïn bấc sơ phẫi theo dội chïë àưå ùn vâ phẫn ûáng tiïu hốa ca Bế múái xấc àõnh àûúåc ngun nhên nâo lâ chđnh, khưng kïí túái mưåt sưë bïånh àûúâng råt nûäa. 62. GIUN - SẤN (LẬI) Trễ em dïỵ bõ chûáng giun sấn vò cấc chấu hay súâ mố vâo mổi vêåt rưìi lẩi àûa tay vâo miïång. Hún nûäa, cấc chấu thûúâng sưëng têåp trung vúái nhau trong trûúâng, lúáp, mâ chûáng nây lẩi rêët dïỵ lêy. Lâm sao biïët àûúåc cấc chấu cố giun, sấn? Nïëu cố cấc chấu hay àau bng, khi thò tấo bốn, lc khấc lẩi tiïu chẫy, sûác khỗe suy giẫm, kếm ùn, kếm ng, hay qëy: Xết nghiïåm mấu, thêëy lûúång bẩch cêìu toan tđnh (eosinophile) tùng. Xết nghiïåm phên, cố thïí thêëy trûáng giun, sấn. GIUN KIM - Cấc chấu nhỗ thûúâng bõ giun kim, dïỵ lêy sang nhau hóåc tûå lâm cho mònh bõ nhiïỵm lẩi trûáng giun ca chđnh mònh. Cấc chấu cố giun kim hay bõ ngûáa úã hêåu mưn. Cấc bế gấi thò bõ ngûáa cẫ úã êm hưå. Cấc con giun nhỗ, giưëng nhû nhûäng súåi chó trùỉng, dâi vâi milimết thûúâng ra theo phên. Cố thïí nhòn thêëy chng cổ qåy trong phên. Mën thu àûúåc trûáng ca chng àïí xết nghiïåm, ngûúâi ta dấn mưåt àoẩn bùng dđnh (bùng keo) vâo gêìn hêåu mưn ca chấu bế. GIUN ÀA - Trễ em cố giun àa vò ùn cấc thûác ùn khưng sẩch. Trong cú thïí, giun àa di chuín theo mưåt àûúâng ài phûác tẩp: trûáng giun núã ra êëu trng úã dẩ dây rưìi êëu trng di chuín lïn úã gan, vâo phưíi, cëi cng trúã vïì ưëng tiïu hốa vâ lúán lïn úã råt. Quấ trònh nây tiïën hânh trong vông 2 thấng gêy ra nhûäng triïåu chûáng nhû ngûáa phất ban vâ rưëi loẩn úã hïå hư hêëp. Ngûúâi ta xết nghiïåm phên àïí tòm trûáng giun. Nhiïìu khi tûå nhiïn giun bõ tưëng ra ngoâi qua àûúâng hêåu mưn hóåc khi chấu bế nưn. SẤN - Chấu bế cố sấn do ùn thõt bô chûa nêëu chđn. Cấc chấu cố sấn thûúâng ài ra nhûäng àoẩn sấn nhỗ mêìu trùỉng. Nhûäng àoẩn nây chûáa rêët nhiïìu trûáng úã bïn trong. Ngûúâi lúán cố thïí thêëy nhûäng khc sấn nhû thïë úã qìn, úã trïn giûúâng chấu nùçm. Ngoâi sûå viïåc nây, khưng cố hiïån tûúång nâo khấc. Cấch chûäa trõ: Hiïån nay, cố nhiïìu loẩi thëc hiïåu nghiïåm àïì trõ bïånh giun sấn. Mưỵi loẩi cố mưåt thûá thëc riïng. Àïí trõ giun àa hóåc sấn chó cêìn ëng thëc mưåt lêìn. àưëi vúái giun kim cêìn phẫi ëng 2 liïìu, cấch nhau 3 tìn lïỵ vâ giûä vïå sinh qìn ấo, tay, mống tay, giûúâng . àïí khỗi phẫi bõ lẩi. Têët cẫ mổi ngûúâi tỗng gia àònh, kïí cẫ ngûúâi lúán àïìu phẫi chûäa trõ cng mưåt lc vúái chấu bế thò múái trõ hïët àûúåc. 63. CHÛÁNG MÊËT NÛÚÁC CÊËP TĐNH Nïëu àïí cú thïí mưåt trễ sú sinh bõ thiïëu nûúác, thò Bế cố thïí chïët. Nûúác chiïëm túái 80% trổng lûúång ca Bế. Mưåt àûáa bế nùång 5kg thò trong cú thïí àậ cố túái 4 lđt nûúác. Nïëu mưỵi ngây, chấu bõ mêët 500g [...]... bïånh viïån ngay Nïëu chiïëu X-quang råt, thêëy cố lưìng råt thò phẫi quët àõnh ngay viïåc phêỵu thåt Tuy vêåy, cng cố nhûäng trûúâng húåp råt tûå nhiïn tûå thấo lưìng àûúåc mâ khưng phẫi phêỵu thåt, nhûng vêỵn phẫi theo dội 69 BÏÅNH PHỊNH ÀẨI TRÂNG BÊÍM SINH Cố chấu bế chêåm lúán, tấo bốn dai dùèng tûâ khi múái sinh ra bng àậ phònh to, khấc thûúâng Bùçng phûúng phấp soi X-quang råt, bấc sơ sệ phất hiïån... phûúng phấp X quang hóåc siïu êm Mưåt phêỵu thåt àún giẫn sệ chûäa khỗi hùèn chûáng bïånh nây 73 VIÏM GAN DO VIRT, DO SIÏU VI B Trễ em dïỵ bõ bïånh viïm gan do vi rt Bïånh tiïën triïín nhanh vâ khố thêëy Múái àêìu, chấu bõ àau bng, nưn, khưng chõu ùn, mïåt, àưi khi ngûúâi mêín àỗ úã giai àoẩn nây, viïåc xết nghiïåm mấu sệ cho biïët chấu cố mùỉc bïånh khưng Mêëy ngây sau, chấu cố hiïån tûúång vâng da, ài... khoẫng 3/4 lđt nûúác trong 24 giúâ Trûúâng húåp Bế vêỵn bõ ài tûúát mâ khưng chõu ëng nûúác thò bấc sơ phẫi truìn nûúác qua àûúâng tơnh mẩch cho chấu Viïåc nây chó thûåc hiïån àûúåc úã bïånh viïån Àiïìu quan trổng khi sùn sốc mưåt àûáa trễ lâ phẫi nhêån biïët kõp thúâi tònh trẩng cú thïí ca chấu bõ thiïëu nûúác àïí cố biïån phấp ûáng cûáu gêëp Chó cêìn àïí tònh trẩng nây kếo dâi mưåt vâi giúâ lâ tđnh... gêy ra nhûäng kïët quẫ tai hẩi nhû sau: nưn ối, chẫy mấu thûåc quẫn, ho sùåc vò thûác ùn ài nhêìm cẫ vâo nhûäng ưëng dêỵn khđ úã phưíi gêy chïët àưåt ngưåt úã cấc trễ sú sinh Cấc cåc xết nghiïåm bùçng X-quang vâ cấc phûúng tiïån khấc àïí ào àưå axđt ca thûåc quẫn sệ cho bấc sơ biïët cấc chấu àang bõ mùỉc chûáng nây nùång hay nhể Àïí trấnh hiïån tûúång nưn ối ca cấc chấu do thûác ùn ài ngûúåc chiïìu trúã . lâ Bế bõ àêìy hóåc rưëi loẩn tiïu hốa; hóåc Bế chúåt thêëy lẩ vúái quang cẫnh xung quanh nïn súå hậi; hóåc vò lûúång húi do sûå tiïu hốa sinh ra úã trong. nhên khiïën cấc chấu bõ àau bng: tûâ khẫ nùng cấc cú quan nưåi tẩng bõ àau túái sûå hoẩt àưång ca cấc cú quan bõ trc trùåc; cố khi cêìn phẫi phêỵu thåt ngay
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vân đề có liên quan tới phần bụng, Những vân đề có liên quan tới phần bụng, Những vân đề có liên quan tới phần bụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay