Những vân đề có liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết

7 343 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 23:20

VI. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÍ LIÏN QUAN TÚÁI BƯÅ PHÊÅN SINH DC BÂI TIÏËT 92. BƯÅ PHÊÅN SINH DC SÛNG TÊËY Bẩn cố bao giúâ thêëy con mònh hay àûa tay vâo bưå phêån sinh dc ca nố hay khưng? Nïëu cố, chùỉc lâ Bế thêëy khố chõu gò àố, chng ta cêìn ch àïí chûäa trõ cho Bế. úã bế trai, àêìu dûúng vêåt ca chấu àỗ, sûng àưi khi cố m. Nhûäng chấu nâo hểp da quy àêìu (PHIMOSIS) thûúâng hay cố cấc hiïån tûúång nhû trïn (coi bâi hểp quy àêìu (PHIMOSIS)). Vúái cấc chấu gấi, àưi khi cấc mưi lúán ngûáa phưìng giưåp cố thïí cố m chẫy ra (coi bâi Viïm êm hưå (Vulvite). Cẫ 2 trûúâng húåp ca Bế trai Bế gấi àïìu cêìn giûä sao cho bưå phêån sinh dc khưng hêëp húi, êím ûúát: mën vêåy, khưng nïn cho cấc chấu mùåc qìn ấo chêåt, hóåc cấc loẩi qìn ấo khố thêëm bùçng vẫi tưíng húåp hay cao su. Cng cêìn lûu , sau cấc bíi tùỉm biïín ma hê, àûâng àïí cất lổt vâo bưå phêån sinh dc lûu lẩi úã àêëy. Tùỉm rûãa bưå phêån sinh dc cho cấc chấu bùçng loẩi xâ phông giâu tđnh xt, nhiïìu khi cng khỗi. Nïëu khưng cố kïët quẫ, cêìn nối cho bấc sơ biïët. 93. TÊÅT LƯỴ TIÏÍU THÊËP Khi Bế trai cố lưỵ tiïíu khưng úã giûäa àêìu dûúng vêåt mâ lẩi úã phđa dûúái dûúng vêåt thò cêìn phẫi phêỵu thåt àïí tẩo ra àûúâng ưëng tiïíu thùèng bònh thûúâng. 94. HỂP DA QUY ÀÊÌU Bònh thûúâng, lúáp da bổc chung quanh quy àêìu ca con trai cố thïí kếo tåt ra àùçng sau, àïí lưå phêìn àêìu dûúng vêåt ra ngoâi. Sệ khưng thûåc hiïån àûúåc viïåc lâm nây nïëu phêìn da bổc bi dđnh vâo quy àêìu hóåc quấ chêåt, chưỵ bao quanh quy àêìu nhỗ hún chưỵ chu vi lúán nhêët ca quy àêìu khiïën lúáp da khưng tåt ra sau àûúåc. Trûúác àêy, ngûúâi ta cho rùçng nhûäng trûúâng húåp nhû thïë cêìn phẫi phêỵu thåt lúáp da bao quy àêìu, ngay khi chấu bế côn nhỗ tíi, àïí àẫm bẫo vêën àïì vïå sinh, rûãa sẩch quy àêìu. Nhûng, hiïån nay ngûúâi ta thêëy khưng cêìn thiïët phẫi lo súám nhû thïë. Nhiïìu chấu bế cố da bổc chêåt nhû vêåy lâ àiïìu tûå nhiïn. Lúáp da nây sệ rưång ra khi cấc chấu lúán lïn. Nïëu cêìn, sệ phêỵu thåt cho cấc chấu úã àưå 3 - 4 tíi. Chó cêìn thûåc hiïån súám hún nïëu, vò lúáp da quấ hểp mâ khi chấu bế ài tiïíu, nûúác tiïíu lâm phưìng quy àêìu, khiïën nûúác tiïíu khố thoất ra. Phêỵu thåt cùỉt múã rưång da quy àêìu súám quấ cố thïí dêỵn àïën nhûäng sûå trc trùåc vïì sau nây nhû : lúáp da tt xëng vơnh viïỵn khưng trúã lẩi àûúåc võ trđ c àïí bao bổc bẫo vïå quy àêìu nûäa. Nïëu lúáp da nây tẩo thânh mưåt cấi vông thđt chùåt lêëy àoẩn gưëc quy àêìu cêìn thiïët phẫi phêỵu thåt cêëp cûáu àïí giẫi tỗa sûå tìn hoân úã quy àêìu. Khi da bổc quy àêìu sûng àỗ, tiïíu thêëy àau rất, cố m, ngûúâi ta thûúâng chûäa trõ bùçng thëc bưi sất trng sau khi rûãa sẩch. 95. CÙỈT DA QUY DÊÌU Tiïíu phêỵu thåt cùỉt da quy àêìu ca àûáa trễ mêëy ngây sau khi sinh chó lâ tc lïå ca ngûúâi Do Thấi Israel, mưåt sưë dên tưåc theo àẩo Hưìi, khưng phưí biïën úã cấc nûúác khấc. 96. TINH HOÂN Vïì àưi tinh hoân, gổi nưm na lâ hôn dấi, cố thïí cố nhûäng trc trùåc sau àêã Bế trai : Tinh hoân khưng xëng (tònh hoân lẩc võ) Àưi khi, trong ti àûång tinh hoân (bòu) ca chấu nhỗ, chó cố 1 tinh hoân. Nhû vêåy, khưng phẫi lâ chấu thiïëu, mâ vò mưåt tinh hoân côn nùçm úã phêìn bng, chûa tt xëng ti. Hậy àùåt chấu nùçm dâi trïn giûúâng, hóåc trong bưìn tùỉm nûúác êëm rưìi lêëy tay êën nhể vâo phđa trïn bưå phêån sinh dc, ngang têìm hấng àïí lâm cho mưåt tinh hoân nùçm trong àố, tt xëng dûúái. Trûúác khi àïën tíi dêåy thò, cố thïí cấi "hưåt" nây sệ tt xëng nùçm àng võ trđ ca nố úã trong ti. Sau 6 tíi, đt cố khẫ nùng tinh hoân cố thïí tt xëng àûúåc nûäa, vò thïë cêìn phẫi tiïën hânh mưåt cåc phêỵu thåt nhỗ. Bòu to - Cấc chấu trai múái sinh ra cố bòu dấi to vò cố chêët lỗng bïn trong cng vúái cấc tinh hoân. Sau mưåt vâi tìn, chêët lỗng nây sệ tiïu ài bòu lẩi cố kđch thûúác bònh thûúâng. Xóỉn tinh hoân: ÚÃ trễ sú sinh trễ nhỗ cố tinh hoân xóỉn sệ lâm cho bòu sûng to lïn, mâu àỗ tđa. Tuy khưng àau mêëy khưng sưët, nhûng vêỵn cêìn phẫi mưí gêëp ngay, àïí cûáu cho tinh hoân khỗi hû hoẩi. 97. VIÏM ÊM HƯÅ, ÊM ÀẨO Cấc chấu gấi cố thïí viïm úã bưå phêån sinh dc, cố m tûâ êm àẩo chẫy ra. Bấc sơ thûúâng u cêìu lêëy mưåt đt m àïí xết nghiïåm cho chấu ëng thëc khấng sinh. Trong trûúâng húåp nùång, cêìn xem chấu cố vêåt gò lẩ chổc vâo êm àẩo hay khưng. 98. ẤI NAM, ẤI NÛÄ Lâ trẩng thấi ca àûáa trễ ngay tûâ khi múái ra àúâi àậ cố bưå phêån sinh dc dõ dẩng, khưng phên biïåt àûúåc nam hay nûä. Sûå dõ dẩng nây bùỉt àêìu tûâ khi bưå phêån sinh dc àûúåc hònh thânh trong dẩ con. Trûúâng húåp thûúâng gùåp nhêët lâ bưå phêån sinh dc nûä nam hốa cố êm vêåt phất triïín lưìi ra ngoâi nhû dûúng vêåt. Hai mưi lúán chẫy xïå xëng nhû cấi bòu nhûng bïn trong khưng cố tinh hoân. Ngûúâi ta cho rùçng ngun nhên ca hiïån tûúång nây lâ do mưåt chûáng bïånh ca tuën thûúång thêån àậ sẫn xët ra hoốc-mưn nam mưåt cấch bêët bònh thûúâng, quấ mûác. Cng cố thïí do ngûúâi mể àậ dng thëc chûäa trõ bùçng hoốc-mưn trong giai àoẩn àêìu ca thúâi gian mang thai. Hiïån tûúång nây thûúâng gêy khố khùn cho cấc bêåc cha mể khi ài khai sinh cho con, khưng biïët khai lâ nam hay nûää. Tưët nhêët lâ khai: giưëng chûa xấc àõnh. Ngûúâi ta thûúâng phẫi àúåi túái khi chấu bế lúán lïn, theo dội xem sûå phất triïín ca cú thïí bưå phêån sinh dc ca chấu thiïn vïì phấi nâo nhiïìu hún. Sau àố, cố thïí can thiïåp thïm bùçng phûúng phấp phêỵu thåt àïí àõnh giưëng cho chấu. 99. SÛÅ LÛU THƯNG NGÛÚÅC CHẤU BÂNG QUANG - NIÏÅU ÀẨO Sûå lûu thưng ca nûúác tiïíu tûâ bâng quang vïì thêån cng lâ mưåt sûå lûu thưng bêët thûúâng, ngûúåc chiïìu tûå nhiïn. Hiïån tûúång nây thêån tưín thûúng. Cấc cåc xết nghiïåm vïì X-quang cố thïí cho thêëy bïånh nùång hay nhể. Àïí chûäa trơ, bấc sơ thûúâng cho ëng nhûäng àúåt thëc khấng sinh trong thúâi k àêìu, trong thúâi gian mưåt vâi thấng àïí chưëng viïm niïåu àẩo. Nïëu khưng khỗi, cố thïí cêìn phẫi phêỵu thåt. 100. VIÏM ÀÛÚÂNG TIÏËT NIÏÅU Nhiïìu trễ sú sinh viïm àûúâng tiïíu tiïån. Khưng thïí àôi hỗi cấc chấu cho biïët nhûäng biïíu hiïån ca bïånh nhû ngûúâi lúán nhû ài tiïíu tiïån thêëy rất ài ln v.v. Búãi vêåy, khi thêëy chấu cố nhûäng cún sưët cao mâ khưng phẫi do viïm hổng chùèng hẩn, thò ch ngay. Nhiïìu khi bïånh ca chấu chó biïíu hiïån bùçng cấc dêëu hiïåu nhû khưng chõu ùn, mùåt tấi nhúåt, àau vng bng, khưng hóåc kếm tùng cên. Viïåc xết nghiïåm nûúác tiïíu sệ cho bấc sơ biïët chấu cố bïånh hay khưng. Nïëu chấu viïm àûúâng tiïíu tiïån thò phẫi dng thëc khấng sinh ngay. Bïånh nây phẫi chûäa trõ lêu, phẫi lâm xết nghiïåm nûúác tiïíu nhiïìu lêìn àïí kiïìm tra lâ bïånh khố chûäa. Àưi khi, ngun nhên bïånh lâ do bưå mấy tiïíu tiïån ca chấu cố dõ têåt bêím sinh. Búãi vêåy, bấc sơ cêìn phẫi tiïën hânh dô bïånh bùçng cấch chp X-quang hay dng phûúng phấp siïu êm nûäa. Nïëu quẫ thêåt cố hiïån tûúång dõ têåt úã cấc ưëng dêỵn tiïíu thò lẩi phẫi àûa chấu túái bấc sơ chun khoa vïì tiïët niïåu. Hiïån tûúång àûúâng tiïíu khưng thưng khiïën cố sûå dưìn tùỉc nûúác tiïíu chẫy ngûúåc tûâ bổng àấi lïn thêån cố thïí lâ ngun nhên ca cấc cún àau ài àau lẩi. 101. AXÏTƯN Axïtưn lâ mưåt chêët àûúåc tẩo thânh úã gan tûâ chêët múä. Khi cú thïí cố mưåt lûúång axïtưn bêët thûúâng thò húi thúã sệ phẫng phêët mi rûúåu tấo. Ngûúâi ta cố thïí phất hiïån axïtưn trong nûúác tiïíu bùçng giêëy thûã Labstix. Hiïån tûúång dû axïtưn côn kêm theo cấc triïåu chûáng nhû: ối mûáa nhiïìu lêìn, mïåt, sưët, tấi mùåt. Khi chng ta nhõn àối, cú thïí sệ tiïu th lûúång múä dûå trûä trong ngûúâi cng lâm lûúång axïtưn àûúåc sẫn xët vûúåt mûác bònh thûúâng. Àưëi vúái trễ em, chó cêìn nhõn àối qua mưåt àïm lâ cú thïí cng cố hiïån tûúång nây, nhêët lâ úã cấc chấu àang ưëm, sưët, khưng chõu ùn nưn ối. Tuy vêåy, cng nïn ch rùçng hiïån tûúång nưn ối liïn tiïëp nhiïìu lêìn cng cố thïí do àau råt thûâa, àau mâng ốc, hóåc cố bïånh tiïíu àûúâng, (bïånh nây dïỵ àûúåc xấc àõnh bùçng cấch thûã nûúác tiïíu hóåc ào àưå àûúâng trong mấu). Triïåu chûáng nưn ối cố liïn quan túái axïtưn, cố thïí tiïën triïín mẩnh lâm àûáa trễ cố vễ hưët hoẫng, ngêët vò mêët nûúác nhiïìu. 102. ANBUMIN Khi phất hiïån trong nûúác tiïíu cố chêët anbumin thò àố lâ mưåt dêëu hiïåu bêët thûúâng cố thïí do mưåt bïånh vïì thêån gêy ra. Tuy vêåy, nïn ch rùçng viïåc thûã anbumin bùçng giêëy thûã sau khi viïm hổng hóåc viïm phưíi cố thïí cố kïët quẫ dûúng tđnh mùåc d lûúång anbumin trong nûúác tiïíu chûa vûúåt mûác bònh thûúâng. Àïí xấc àõnh rộ râng, cấc bấc sơ phẫi tiïën hânh ào lûúång anbumin cố trong nûúác tiïíu trong vông 24 giúâ. Nïëu lûúång nây cao hún 0,1g thò múái àấng ch côn phẫi thûã nghiïåm thïm cấc chûác nùng ca bưå mấy bâi tiïët nûäa. Kïët quẫ thûã anbumin dûúng tđnh cố thïí lâ dêëu hiïåu ca cấc bïånh vïì thêån nhû viïm thêån cêëp tđnh hóåc mận tđnh, hóåc rưëi loẩn chûác nùng thêån. 103. BÏÅNH ÀẤI RA CHÊËT PHENYLCETONE Bïånh nây hiïëm xẫy ra, nhûng lâ loẩi bïånh trẩng dêỵn túái sûå chêåm phất triïín vïì trđ khưn. Nïëu phất hiïån àûúåc bïånh ngay tûâ nhûäng ngây àêìu tiïn ca trễ em sau khi sinh thò cố thïí trấnh bïånh àûúåc, nhûng chấu bế phẫi giûä mưåt chïë àưå ùn ëng àùåc biïåt hâng nhiïìu nùm tiïëp theo. Bấc sơ xấc àõnh bïånh bùçng nhûäng xết nghiïåm nûúác tiïíu mấu, nhêët lâ mấu (xết nghiïåm Guthne). úá Phấp, bïånh viïån sẫn nâo cng thûåc hiïån nhûäng xết nghiïåm nây cho cấc chấu sú sinh. Búãi vêåy cấc bâ mể nïn nhòn qua quín sưí sûác khỗe ca Bế, xem Bế àậ àûúåc xết nghiïåm chûa. Nïëu kïët quẫ xết nghiïåm dûúng tđnh, nïn u cêìu xết nghiïåm lẩi lêìn nûäa cho chùỉc chùỉn, trûúác khi tiïën hânh chûäa trõ . 104. ÀẤI DÊÌM Trễ em thûúâng àấi dêìm vò chûa ch àưång àiïìu khiïín àûúåc hoẩt àưång ca bổng àấi. Àa sưë cấc chấu cûá nhû thïë cho túái tíi lïn 4, lïn 5. Mưåt sưë khưng kiïím soất àûúåc cẫ cú bùỉp úã hêåu mưn nïn côn têåt õ àn nûäa. Cố cấc chấu àấi dêìm cẫ ban ngây lêỵn ban àïm. Sưë àưng, thûúâng chó àấi dêìm vâo ban àïm. Nghiïn cûáu vïì vêën àïì nây, cấc bấc sơ thûúâng tòm xem chấu bế cố tưín thûúng gò úã bưå mấy bâi tiïët hay khưng. Kïët quẫ cho thêëy phêìn lúán cấc chấu nhỗ chûa thânh thối quen àiïìu khiïín mưåt cấch ch àưång sûå bâi tiïët ra ngoâi. Cố chấu bế àậ thưi àấi dêìm mưåt thúâi gian rưìi lẩi lẩi, do nhûäng ëu tưë têm l. Thêëy bẩn hóåc em chïë giïỵu, chấu bế lo súå cho mònh, ln nghơ túái vêën àïì àố ban àïm lẩi àấi dêìm nhû àïí giẫi phống khỗi sûå ûác chïë ban ngây. Trong khi sùn sốc trễ em, ngûúâi lúán nïn thưng cẫm vúái nưỵi khưí têm nây ca cấc chấu, vò chng khưng mën nhû thïë. Khưng nïn mùỉng hóåc chïë giïỵu chng chống mâ chó nïn an i, àưång viïn àïí hưỵ trúå cho chng chống cố àûúåc mưåt trẩng thấi têm l tinh thêìn mẩnh khỗe ch àưång. 105. TIÏÍU ÀÛÚÂNG Bïånh tiïíu àûúâng lâ bïå nh ca cú thïí khưng hêëp th àûúåc chêët àûúâng glucose tûâ thûåc phêím. Ngun nhên bïånh lâ do thiïëu insulin - mưåt loẩi hoốcmưn do ty tẩng sinh ra. Ngûúâi bïånh cố cấc triïåu chûáng: cẫm thêëy àối, khất liïn tc, ngûúâi st cên mau chống, ài tiïíu ln tiïíu nhiïìu. Nïëu khưng àûúåc chûäa trõ, nûúác tiïíu sệ cố chêët axïtưn cố thïí hưn mï. Bïånh tiïíu àûúâng dïỵ phất hiïån bùçng xết nghiïåm àïí thêëy: nûúác tiïíu cố glucư t lïå glucư trong mấu cao. Trễ em bïånh tiïíu àûúâng cêìn phẫi chûäa tri thêåt chu àấo: bấc sơ cố thïí chđch insulin cho cấc chấu hâng ngây. Tiïíu àûúâng lâ mưåt bïånh gia truìn. Nïëu gia àònh, hổ hâng cố ngûúâi bïånh, cêìn phẫi àùåc biïåt ch cho bấc sơ biïët àïí xết nghiïåm àïì phông. . ÀÏÍ LIÏN QUAN TÚÁI BƯÅ PHÊÅN SINH DC VÂ BÂI TIÏËT 92. BƯÅ PHÊÅN SINH DC BÕ SÛNG TÊËY Bẩn cố bao giúâ thêëy con mònh hay àûa tay vâo bưå phêån sinh dc ca. tùỉm biïín ma hê, àûâng àïí cất lổt vâo bưå phêån sinh dc vâ lûu lẩi úã àêëy. Tùỉm vâ rûãa bưå phêån sinh dc cho cấc chấu bùçng loẩi xâ phông giâu tđnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vân đề có liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết, Những vân đề có liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết, Những vân đề có liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay