Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 7

15 303 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 19:20

. giả thi t ta được n = 12 Khai triển: 12 12 2 24 3 12 0 2 2 k k k k x C x x có hệ số x 3 là: 77 12 2C =101 376 Đề số 35 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7, 0. VII.b: Điều kiện: x > 0. Đặt 7 log 7 t t x x . PT 33 3 3 3 3 2 17 log 1 7 1 7 2 1 7 8 1 0 88 tt t t t t t t (*). Hàm số 33 17 ( ) 1 88 tt ft nghịch biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 7, Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 7, Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn