NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

33 455 2
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 16:20

                  !"# "$ % $&'()$ *+*+$,-. *+*+*/01234563748049:;20<;=>?45@A                                                 !"       #          #   $    #        %&'()*+,-(.$/*0*1 0&*2345++ 6/74&+* 8459+(($/*'()+8345+ :(8(*$/*0&*+8(*$/*8; +  $<*$/*=*+ ">?@5&+ A*$/*8,;BC& "DD5&05"5+ E8$/*;BC,F' !G,GH5@0.IJK$/*L ;&=*+(&5M8N>FOP?@ AQ N &**N,NPN &*N F,JK.0& R*=+S)2 +(&*=; TF'(@.+$@,0& *=; EU*$/*">?@*8 F185?@D5M/N?@ VLC& 5&*NF,?M*0(J@; *NF5$58FW.X'YN,I /'X*K* EU,(&5&?@4* $/*85*H/N0?@-5 VLC0(Y N&5&?@,'ZM*85X[; FN&85&*/N.,8+, K,$HP@M8.H !D[$/*0&*+@(/45/"DD 5&+0+-5,0&,P; /45   !"$<*$/*@3+ 8$5& %8*$/*;BC)0+5)C L0ZC*345?@+P( #$%U8\M8,D5?@I@3 0  ?@( !F,;&\+@3+8I$5& A( @.*M0*$/*@3+(& 8(]A@3+CF8@3++F R@3+CF,D?@0(I^$H) 8(&5;&0ZC345?@ %')@3+ +F,34_I2IX84_8S;BC&$[ Z?@+ R/8OP/<'0 ;BCF*'DP\`$HF8XD5*@ .".-@ E&:8Fa4J*\459++ *?M2* R74&+*8459+$5 &8I&+b;< R74&-F$5 &0S8&+8X8I5+/3 F')*+=(&*.?@0c5 5 &8C'()345?@+(/45@ T3$5&,8XY0*4+F'+NF5 @0  da+,NF$5&88*&8 0&P')G*/8G4' T8I 0P"(K*4'8*&\$5&28 8bFefgh *+*+BC  5D % 040:  ;=;  ?45E  A UR    $              i               U                                   $  ##  #    U                T      U                      0  :  #     U                  4  0   #      4      $      U                     #          $  i         #    %        $     #        4      $            $    W         $            jkdlm  4   UA    $                      0   : #   W                     0   i        0  ji  $    m$           #   i        0"      4   #   0   ennh *+*+F>204G30<;=>?45@A 6    $     #          #  #          i #   $        ] Ud        i      i # ]o      4  i    4 #     $"    "       # i      0  p Ud          ]o        0  $    "      "  0      $                 0        i  $          $    7    0  $      # 4   T      $          $    "       $        $    "        $    p UR  R  0      i # ]o                 $    0  $    j74    0m   $                     0    $        0  i  i  "       $p UR  0  : #     l    i # ]o             4        4                 0        i  "      $          q                                   $          $      7      0p UT  77          i  ]o& ' ( ' ) * + ,  , -+ , -./ , + ' . 0 / , )1 0 / ' 2 , / , . 3 ./ *  0  *  '  0 ( ' 4 ' 1 ,  0  . , ( ,  ' ( ' 5 0  ' - 0  0 6( *  * 7 0  '  , 8 0 + * ./ *  ,   ' 891)2 , + 0 (. 3 ( ,  ,  * + , + 0 ./ * 2 , / ,  ,  ./ * . 0  '  0  , + ' 2 0  , . , ( ,  ' ( ' 4 ' 1:ennh  *+B&  ' %  H I % '     H          *+B+*"4; % 525E  AJKL  03MN2OP; H P;53M? H 0:  ;=;  ?45E  AQ;  4R  5 1.2.1.1 Kha ́ i niê ̣ m về ba ̉ o hiểm xa ̃ hô ̣ i ;&<=<) * . , + ' . 0  ' - '  * - 0  , 1( 0 + , 2 * 2 ,  ./ * )-+ ,  ,  ,  '  , 2 0 2 , . * ( * ( , > ,  '  ,  2 0  ' )-+ ,  , . 0 )-+ , +-./ , . ' > , 5+96( , 7 *   * 6 * . ' > , + , 91 3  * 7 0 5>. , - 0  0  '  0 (&<=<5  *  0 2 * - '  '  * ( 0 ./ * )-+ , 6 * -7 *  , ?-+ *  / *  0 2 *  ' - '  * 4 3 + , :ennh R            7 #       0     6r6 Vi    ] UR>*F*3]6r68FPF*H$5/, FBC.((+,F,BCF8; I8;$5F+T8)1;@3@,;$5&8 \J,;$H5D@3RTs%5P? F74H+*3jmDP  UR>*F8L]6r68*Mt+.8LK K,$5&74H+*3  UR>*F459u]6r68FL*-F15$5 ,'3@,F0J0D5*o+- Fp1(a5$58-Fennh 1.2.1.2 Đă ̣ c trưng ba ̉ n cu ̉ a ba ̉ o hiểm xa ̃ hô ̣ i U          4  i     T     0  0 #       6r6      $            UA    0  $        o   #   p         4            ]      $                     d #   0              $    "         6        0     0  $               %  "    $    6r6 UT        4        6r6i      i #      i  6r6 T            i #     i  6r6       i     v          $6r6    i    4 # 6r6 w # 6r6            0           6r6 UA      6r6      00            6r6 #       T    $          6r6ennh 1.2.1.3 Vai tro ̀ cu ̉ a ba ̉ o hiểm xa ̃ hô ̣ i đối vơ ́ i ngươ ̀ i lao đô ̣ ng va ̀ đối vơ ́ i xa ̃ hô ̣ i @A6B.C)-D"6r6`(a;cK, FD5+$@N(0ZCK0(0"$1* NJK3PK.0/N3; cJ ?F'*NJ.8>( (a4J8/""@F2aGI\ I*&+/4J8(88-F (  @A6B4ED"R)Pa50QH16r68FNH C 6NF6r6'Fo/p5@KH Co$5&p,FFNHCaJ,M0 5S8*$FM q*?M85@8M 88.NHC$5&*MN*a,\ *H+KHC888"88F$F3IP8 ""?5^-F d)*F86r6;78F8 HC4J+.0P RM)*8FKL*0PU-F+T8 )6r6`54PKoCDpo+p5'), F(aLI+\8/C<"I8/05" *N+J8*FIPP/"@F-F R4I;c+6r6'),F0JD+$1 *N3P6r6-*P*FPL* [4'0LL[+-F?;8$?*L*u 0*+AL+ RM$)*8F4_./36r6*FN` )/'8L4')NF+/'LC./ 8 AL\3*NF+6r6DFa]4_ 6r65I$5<8*&$1.\M0*(( \Ma*&ao8Gp+4_ %8FK0 '4J(*F0Y)4*\*&0P+@ )8FK<a)NKb5@0 )(aN"/8,F5x/@/ (a"3*,F8"?5^4'  RM6r628FL*1I/$1-F8 C'N3KK,6r6 vI' N38;P84*]'NK,0Y78 ,8,8/8,-.S,t?8, ?K8K,b;@8,;b; @ %;J8'N7. AX'N7. J8I/.PK,(38,(3@ K,88,y %8FC4J*L *0PU-Fbauennh *+B+B4N % 02L2OP; H 3D % 2404S % 3=;  ?45E  AQ;  4R  5 1.2.2.1 Chức năng bảo hiểm xã hội URPD$[ZFa3,F$5 &0J$H5D@3 URP8'8'N3KK, 6r6  Uk(a0LL,F"*F5@ "@F*8"@F-F  UkZ$(;LK,F),BCFK, F)-Fennh 1.2.2.2 Tính chất của bảo hiểm xã hội URL@P0*4,'-F U6r6(LO*0<.7,8 0 U6r6>(L0P>(L-F<,X(LH C RL0P&/z@bG4_6r6';\8$5 88"b5(I((+*$85;45 9D`BCcCL !M((+*$5;L *@C&I*@*/N+3;,F 6r6 w_6r6+P[&;@,F7* .0/+6r6 RI@a((+G,F80 *0&4.;3;8@)0D+ %'),B CF/((84_6r68&$5&, F8\BC r=)(F0PJ2(;\05 $YF05.)&5K,F$H@D5 05"F V)T8)6r6(a85*D *<,4_6r6X8<a*0&.0P4' 6r68$F3+P+/'$55-F\3L-F +(&/@z r=.8J,F-F.( 4.6r6 V8;N6r65(*/$5& J,F8\J0&50JXF?F RL-F+6r6ZD)LHC+( q.0PU- F88*&\LHC8L@-F(+6r62 88ennh *+F&  "     % & % $T-  I % $          *+F+*C04E % 34:=;  ?45E  AQ;  4R  5C  AR  3UR % 2NC % 03ME234E % O5C % 5 6    6r6      "  ]A  6r6             6r6 T        6r6              0                       T                       Ai              i         0        4    s      ;  2O*+*VN % 0K? % 2OO? % WC  AR  3UR % 2NC % 03ME234E % O5C % 5 @F"G R   Ai    R                   R                      4 #  A6s%      f{|}f|| f~n}••~ A6l      ff|• fg~| €    n• ~‚ l    •|‚}g •‚ ~|‚}| •‚ ! A  $        g‚ f•ƒ‚ H+ * "&<=</ ' + , + 0 ./ 0 (( 0 / 0 I !        4 # 6r6  #    0           "0    #   V                            # 0   %      $"  $                        !       A6s%  A6l  €l  Ai      i          i                                   #$    $"   !      0    4  "       !i  Ai      $               e•{h *+F+B4N  2O=; H 54?  0M: % 3M;3N H 75242O45E  W4?;  3KR  2O=;  ?45E  AQ;  4R  50:  ;0; % 0 2NC % 03ME234E % O5C % 5 w  0                0        #                   0                 0    6r6] ; H 54?  034N % 24S % 3Vr  i    6r6      0  "0      #         #    ; H 54?  034N % 4;5VV      6r64      0           6r6$      i           [...]... gồm: 1) Kinh tế cá thể, tiểu chủ 2) kinh tế bản nhân Kinh tế cá thể: là hình thức kinh tế của một hộ gia đình hay một cá nhân hoạt động dựa trên quan hệ sở hữu nhân về liệu sản xuất lao động của chính hộ hay cá nhân đó, không thuê mướn lao động làm thuê Kinh tế tiểu chủ: là hình thức kinh tế do một chủ tổ chức, quản điều hành, hoạt động dựa trên quan hệ sở hữu nhân về liệu... làm cho đối ng tham gia BHXH được mở rộng Đây là một định hướng đúng của ngành BHXH của Nhà nước ta trong những năm gần đây trong ng lai Điều đó góp phần thực hiện nguyên tắc số đông bù số ít của BHXH 1.4.6 Chính sách bảo hiểm xã hội đối với khu vực kinh tế nhân Việt Nam Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm đến người lao động thuộc các thành phần kinh tế, hoạch định những chính sách xã... với các khu vực kinh tế khác về các chính sách, pháp luật Do đó, khu vực này cũng phải được hưởng các quyền lợi do chính sách BHXH mang lại cũng như phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào quỹ BHXH Trong điều kiện kinh tế thị trường, khu vực KTTN ngày càng phát triển các nước, KTTN là khu vực kinh tế chủ yếu nên việc tham gia BHXH của khu vực này là tất yếu Mọi đối ng trong xã hội đều được tham gia... chính sách BHXH cho mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước Chính sách BHXH đối với khu vực KTTN thể chia làm hai thời kỳ sau: 1.4.6.1 Thời kỳ từ năm 1986 đến 1994 Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường Sự thay đổi mới về chế kinh tế đòi hỏi những thay đổi ng... mới chính sách BHXH theo hướng mọi người lao động đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế đều đóng góp vào quỹ BHXH Từng bước tách quỹ BHXH đối với công nhân viên chức khỏi Ngân sách Nhà nước hình thành quỹ BHXH chung cho mọi người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế” Các văn bản trên của Đảng Nhà nước là những sở pháp quan trọng cho việc đổi mới chính sách BHXH nước ta theo cơ. .. hoặc cổ phần đặc biệt được thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp + Công ty hợp danh được thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp[8] 1.4.2 Những đóng góp của khu vưc kinh tế nhân ̣ - Đóng góp lớn nhất quan trọng nhất của khu vực kinh tế nhân (KTTN) là tạo công ăn việc làm Trong điều kiện nước ta, vấn đề lao động việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách Hê ̣ thố... loại, lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu thu BHXH, BHYT đảm bảo khoa học để thuận tiện khai thác; sử dụng Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để quản người tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc [29] ̉ 1.4 TÌNH HÌNH THAM GIA BAO HIỂM Xà HỘI CỦ A KHU VỰC KINH ́ TÊ NHÂN 1.4.1 Đặc điểm của khu vực kinh tế nhân Khu vực KTTN nước ta hiện... ngày 01/01/2007, sở pháp cao nhấ t, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thuộc khu vực KTTN tham gia BHXH bắt buộc Như vậy qua hơn 20 năm đổi mới, nhận thức quan điểm của Đảng Nhà nước về thành phần KTTN đã từng bước hoàn thiện 1.5 TÌNH HÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Xà HỘI CỦA KHU VỰC KINH ́ TÊ NHÂN TẠI VIỆT NAM 1.5.1 Sư ̣ chỉ đa ̣o của Bảo hiể m xã hô ̣i Viêṭ Nam - Tổ chức triển... 1.3.3 chế thu bảo hiể m xã hô ̣i nước ta năm 1995 đế n nay 1.3.3.1 Quy trình quản thu bảo hiểm xã hội Tháng 1/1997, quy định về quản thu BHXH được thực hiện theo Quyết định số 177/BHXH ngày 30/12/1996 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Tháng 1/2000, căn cứ Quy chế quản tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 26/01/1998 của Thủ ng Chính. .. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 của Thủ ng Chính phủ ban hành ban hành về Quy chế quản tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; quy trình quản thu BHXH, BHYT bắt buộc được thực hiện theo Quyết định số 722/QĐ-BHXH-BT ngày 26/5/2003 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam . k(a0ZC*I54PPFL *6r6 1.3.3.3 Đối tư ng thuộc diện thu ba ̉ o hiểm xa ̃ hô ̣ i 6    6r6$"    . Fp1(a5$58-Fennh 1.2.1.2 Đă ̣ c trưng cơ ba ̉ n cu ̉ a ba ̉ o hiểm xa ̃ hô ̣ i U        
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay