Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực

44 427 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 12:15

Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy Thit k quy trỡnh cụng ngh gia cụng chi tit thõn thy lc Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 1 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy MC LC 1. Phõn tớch chc nng lm vic ca chi tit: 2. Phõn tớch tớnh cụng ngh trong kt cu ca chi tit: 3. Xỏc nh dng sn xut: 4. Chn phng phỏp ch to phụi: N MễN HC CễNG NGH CH TO MY Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 2 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy ti: Thit k quy trỡnh cụng ngh gia cụng chi tit thõn thy lc. 1. Phõn tớch chc nng lm vic ca chi tit: - Cn c vo bn v chi tit thõn thy lc v qua vic nghiờn cu t m kt cu ca chi tit, ta xỏc nh c chc nng lm vic ca chi tit: + Thõn thy lc l mt trong nhng chi tit thuc nhúm chi tit dng hp, nú cú hỡnh dng phc tp vi hỡnh khi rng cú thnh vỏch xung quanh, cú cỏc phn li lừm khỏc nhau. Trờn ú cú cỏc mt phng phi gia cụng vi chớnh xỏc khỏc nhau v cú cỏc mt phng khụng phi gia cụng. c bit trờn thõn thy lc cú mt h l vi v trớ tng quan chớnh xỏc v cú cỏc l nh kp cht cỏc chi tit khỏc lờn nú hoc kp cht nú lờn cỏc chi tit khỏc. + Chc nng ca thõn thy lc: l chi tit c s m bo v trớ v s tng quan ỳng n ca tt c cỏc chi tit khỏc trong c cu. 2. Phõn tớch tớnh cụng ngh trong kt cu ca chi tit: - Theo bn v chi tit thõn thy lc, ta thy: Hỡnh dỏng v kt cu ca chi tit khỏ phc tp, nhiu l, nhiu mt khỏc nhau nhng vn m bo thc hin d dng vic gỏ t v gia cụng cỏc b mt lm vic theo mt chun thng nht (mt mt phng v hai l vuụng gúc vi mt phng ú), m bo sn xut l kinh t nht. Kt cu ca chi tit m bo vic tit kim vt liu m vn ỏp ng c iu kin lm vic. - Vt liu ch to chi tit l gang xỏm, thớch hp cho ỳc c hỡnh dng phc tp ca chi tit, ỏp ng iu kin vic ca thõn thy lc: khụng cn chu un ln, chu ỏp lc tt, m bo iu kin bụi trn tt. - B mt lm vic ch yu l: b mt ca cỏc l 12 , 23 , 30 v cỏc mt ngoi A, B, C, D, E. Cỏc b mt ny cn gia cụng t chớnh xỏc cao v v trớ tng quan, hỡnh dỏng hỡnh hc v nhn búng b mt. C th nh sau: Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 3 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy + Cỏc l 12 , 23 , 30 t cp chớnh xỏc 7. + Mt chun A cn t nhỏm R z 20, b mt ny c dựng lm chun tinh thng nht cho cỏc nguyờn cụng tip theo. + Mt B v D cn t R z 10, mt B cn song song vi mt chun A, giỏ tr sai lch song song cho phộp so vi mt A l 0,03mm + Mt C v ng tõm l 12 cựng vuụng gúc vi mt chun A, giỏ tr sai lch vuụng gúc cho phộp so vi mt A l 0,03mm. + L 12 ng trc vi 30 , ng trc ca 2 l ny phi vuụng gúc vi mt C, giỏ tr sai lch vuụng gúc vi mt C l 0,03mm. + Cỏc l M5 phi vuụng gúc vi mt ỏy A, cỏc l ny dựng lp cỏc chi tit khỏc vi thõn thy lc. + Cỏc mt bờn ca chi tit khụng l b mt lm vic, khụng phi gia cụng. 3. Xỏc nh dng sn xut: - Mun xỏc nh dng sn xut ta phi bit sn lng hng nm v trng lng ca chi tit gia cụng. + Sn lng hng nm c xỏc nh theo cụng thc: 1 . (1 ) 100 N N m + = + Trong ú: N : S lng chi tit c sn xut trong mt nm N 1 : S sn phm c sn xut trong mt nm m : S chi tit trong mt sn phm : S chi tit c ch to thờm d tr (5%) : S ph phm ca phõn xng ỳc (5%) 7 5 25000.1.(1 ) 28000 100 N + = + = (chi tit) + Trng lng ca chi tit: .Q V = Trong ú: Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 4 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy : Trng lng riờng ca vt liu . = 7kg/dm 3 V: Th tớch chi tit * Theo hỡnh v ta cú V = V Khi c - V Khi rng 1 2 3 12 21 22 23 24 25 26 27 31 32 ( ) (3 3 )V V V V V V V V V V V V V V= + + + + + + + + + + + 3 3 1 3 3 2 3 3 3 6.118.60 (71 40).44.6 13176 0,013176 71.44.47 146828 0,146828 8.40.44 14080 0,014080 vienday V V mm dm V mm dm V mm dm = = + = = = = = = = = 3 6 3 11 3 3 21 3 3 22 3 6 3 23 3 6 3 24 3 25 .3.6 56,52 56,52.10 57.26.8 11856 0,011856 7.10.44 3080 0,003080 .3.44 414,48 414,48.10 .15.38 1789,8 1789,8.10 .6(71 38) 621,72 621,72.10 V mm dm V mm dm V mm dm V mm dm V mm dm V mm = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6 3 3 6 3 26 3 6 3 27 3 3 31 3 6 3 32 .6.71 1337,64 1337,64.10 .4.44 552,64 552,64.10 8.4.40 14080 0,014080 .2,5.8 62,8 62,8.10 dm V mm dm V mm dm V mm dm V mm dm = = = = = = = = = = = = Vy: V = V Khi c - V Khi rng = 0,174084 0,034090 = 0,14 (dm 3 ) . 7.0,14 0,98( )Q V kg = = = Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 5 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy + Trng lng ca chi tit: Theo bn v trng lng chi tit Q = 0.98 ( kg ) - Vi N = 2800 v Q = 0,98 da vo bng 2 (Hng dn thit k ỏn CNCTM) ta xỏc nh c dng sn xut l: Hng lot ln . 4. Chn phng phỏp ch to phụi: - Vt liu ch to chi tit thõn thy lc l gang xỏm. Gang xỏm cú giỏ thnh r, d nu luyn, cú nhit núng chy thp (1350 0 C), cú tớnh ỳc tt v kh nng chu lc nộn cao. Do c tớnh ca gang xỏm l cng, giũn, khụng rốn dp c nờn ta chn phng phỏp ỳc ch to phụi chi tit thõn thy lc. Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 6 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy - Cỏc phng ỏn ỳc phụi gang: + ỳc gang trong khuụn cỏt, mu g, lm khuụn bng tay. Phng phỏp ny cho chớnh xỏc thp, lng d cho gia cụng ct gt ln, nng sut thp, ũi hi trỡnh tay ngh cụng nhõn cao, thớch hp vi dng sn xut n chic v lot nh. + Dựng mu kim loi, khuụn cỏt, lm khuụn bng mỏy. Phng phỏp ny t chớnh v nng sut cao, lng d gia cụng ct gt nh, thớch hp vi sn xut hng lot v hng khi. + ỳc trong khuụn kim loi. Phng phỏp ny em li sn phm ỳc cht lng cao, kớch thc chớnh xỏc, nhn búng b mt cao, cú kh nng c khớ húa, t ng húa, thớch hp cho dng sn xut hng lot v hng khi. - Cn c vo dng sn xut hng lot va, hỡnh dỏng, kt cu, kớch thc chi tit (tng i nh), vt liu ch to phụi l gang xỏm ta chn phng phỏp ỳc ti u, kinh t nht l: ỳc trong khuụn kim loi. Sau khi ỳc cn lm sch, ct bavia, em gim cng v gim ng sut, to thun li cho gia cụng c. 5. Lp th t cỏc nguyờn cụng: 5.1. Xỏc nh ng li cụng ngh: - i vi dng sn xut hng lot, mun chuyờn mụn húa cao t nng sut cao trong iu kin sn xut Vit Nam thỡ ng li cụng ngh thớch hp nht l phõn tỏn nguyờn cụng (ớt bc cụng ngh trong mt nguyờn cụng). õy ta dựng cỏc loi mỏy vn nng kt hp vi cỏc gỏ chuyờn dựng. 5.2. Chn phng phỏp gia cụng: - Gia cụng mt ỏy A t R z 20 bng phng phỏp phay (phay thụ sau ú phay tinh), dựng dao phay mt u (gn mnh hp kim cng BK8). - Gia cụng ng thi hai mt E v C bng phng phỏp phay, dựng dao phay a ba mt rng cú gn mnh hp kim cng (BK8). Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 7 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy - Gia cụng mt phng B v D t R z 10 bng phng phỏp phay, dựng dao phay mt u cú gn mnh hp kim cng, u tiờn phay thụ, sau ú phay tinh. - Gia cụng hai l 12 t cp chớnh xỏc 7 s dng phng phỏp khoan v gia cụng ln cui l doa tinh (t chớnh xỏc cp 7 v R z =3,2 ữ 6,3 m à ). - Gia cụng l 23 , 23 bng phng phỏp khoột, sau ú doa tinh t cp chớnh xỏc 7. - Cỏc l 6 , 8 c gia cụng bng phng phỏp khoan, s dng mi khoan sõu chuyờn dựng. - Cỏc l M5, M2 c gia cụng bng phng phỏp khoan, sau ú tarụ ren. 5.3. Lp tin trỡnh cụng ngh: - Cn c vo ng li cụng ngh l phõn tỏn nguyờn cụng, dng sn xut hng lot ln, kt cu ca chi tit thõn thy lc, ta lp tin trỡnh cụng ngh gia cụng chi tit nh sau: Nguyờn cụng Ni dung cụng vic 1 Phay mt ỏy A (mt phng chun) 2 Phay ng thi hai mt E v C 3 Phay mt B 4 Phay mt D 5 Khoan + khoột +doa l 12 (thng ng) 6 Khoột + doa l 23 7 Khoan + khoột + doa l 12 (nm ngang) 8 Khoột + doa 30 9 Khoan + tarụ 3 l M8 10 Khoan + khoột + tarụ 3 l bc M5 11 Khoan sõu 2 l 6 12 Khoa sõu l 8 5.3.1. Nguyờn cụng 1- Phay mt ỏy A: Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 8 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy + S gỏ t: + nh v: Chi tit c nh v 5 bc t do. Dựng phin t nh v mt di (hn ch 3 bc t do), dựng phin t khớa nhỏm cú din tớch nh nh v mt bờn (hn ch 2 bc t do), ngoi ra cú thờm 1 cht t iu chnh c nhm tng cng vng cho chi tit gia cụng. + Kp cht: Dựng c cu kp bng ren vớt cú ming m, lc kp n nh do ming m luụn ỏp sỏt vo b mt chi tit, ộp cht chi tit vo phin t. Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 9 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy + Chn mỏy: Gia cụng mt phng chun A trờn mỏy phay ng vn nng 6H12, cụng sut mỏy 10 m N KW= . + Chn dao:Dựng dao phay mt u rng chp mnh hp kim cng BK8, ng kớnh dao 100D mm= , 39B mm = , 32d mm = , s rng 10z = (Bng 4-49 S tay CNCTM, Tp 1) + Lng d gia cụng: Tra bng 3-110, S tay CNCTM, Tp 1, vt ỳc bng gang, cp chớnh xỏc II, ỳc trong khuụn kim loi, lng d gia cụng i vi mt di l 1,6 mm. 5.3.2. Nguyờn cụng 2 Phay ng thi hai mt E v C: + S gỏ t: + nh v: nguyờn cụng ny, chi tit c nh v 5 bc t do. Dựng mt ỏy A nh v nh hai phin t phng hn ch 3 bc t do, mt bờn hn ch 2 bc t do nh hai cht t u chm cu. + Kp cht: S dng hai m kp liờn ng kp cht chi tit, hng ca lc kp nh trờn s gỏ t. + Chn mỏy: Gia cụng trờn mỏy phay nm UF222. + Chn dao: Dựng ng thi hai dao phay a ba mt rng cú gn mnh hp kim cng, ng kớnh dao th nht ( phay mt C) cú 1 125D mm= , 1 16B mm= , Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 10 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 [...]... (mm/vg) thi gian gia cụng c bn cho tt c cỏc nguyờn cụng: + Thi gian nguyờn cụng c xỏc nh theo cụng thc: Tct = To + Tp + Tpv + Ttn Trong ú: Tct: thi gian tng chic (thi gian nguyờn cụng ) To: thi gian c bn(thi gian cn thit bin i trc tip hỡnh dng, kớch thc, tớnh cht c lý ca chi tit) Tp: thi gian ph(thi gian cn thit ngi cụng nhõn gỏ, thỏo chi tit, m mỏy, mi dao, iu chnh mỏy .), Tp = 0,1To Tpv : thi gian phc... No = 3,8KW No< Nm.=10.0,75=7,5 KW Vi mỏy ó chn ó cỏc yờu cu cn thit gia cụng chi tit * Bc 2: gia cụng tinh: Chiu sõu ct: t = 0,25 mm Lng chy dao rng: Sz = 0,18mm/rng Giáo viên hớng dẫn Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 26 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo máy Lng chy dao vũng: Sv = 10ì0,18 = 1,8mm/vũng Tc ct tra... bc t do Ngoi ra, cũn dựng thờm 1 cht t iu chnh nhm tng cng vng cho chi tit gia cụng + Kp cht: S dng c cu kp cht bng ren vớt cú ming m, lc kp n nh do ming m luụn ộp cht vo b mt chi tit + Chn mỏy: Gia cụng trờn mỏy khoan ng vn nng K125 + Chn dao: Dựng mi khoan rut g uụi tr, vt liu l hp kim cng, cú ng kớnh d = 6mm , chiu di L = 115mm , chiu di phn lm vic l = 80mm (Bng 4-41, Trang 326, S tay CNCTM 1) 5.3.12... hiện : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 19 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo máy + nh v: Chi tit c hn ch 6 bc t do Dựng hai phin t phng nh v mt ỏy A hn ch 3 bc t do, cht tr ngn nh v mt tr trong (l 12) hn ch 2 bc t do, cht trỏm nh v mt trong l 23 hn ch 1 bc t do Ngoi ra, cũn dựng thờm 1 cht t iu chnh nhm tng cng vng cho chi tit gia cụng + Kp... khí Công nghệ chế tạo máy + nh v: Chi tit c nh v 6 bc t do Dựng hai phin t phng nh v mt ỏy hn ch 3 bc t do, cht tr ngn nh v mt tr trong (l 12) hn ch 2 bc t do, cht t u chm cu nh v mt bờn hn ch 1 bc t do + Kp cht: Dựng c cu kp cht bng ren vớt cú ming m + Chn mỏy: Gia cụng chi tit trờn mỏy khoan ng vn nng K125 + Chn dao: Khoột: dựng mi khoột chuụi cụn, lin khi, hp kim cng, ng kớnh D = 22,5mm , chiu... mỏy ó chn ó cỏc yờu cu cn thit gia cụng chi tit Bng ch ct: Giáo viên hớng dẫn Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 28 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo máy Phay t kớch thc Bc UF222 Mỏy 1,6 475 117,5 1,8 750 t n V S S (mm) 7.3 Nguyờn cụng 3 Phay mt B: (v/phỳt) (m/phỳt) (mm/vg) (mm/ph) + Gia cụng mt B c thc hiờn trờn mỏy... khi chuụi cụn, vt liu l hp kim cng, cú ng kớnh D = 30mm , chiu di L = 160mm , chiu di phn lm vic l l = 26mm 5.3.9 Nguyờn cụng 9 Khoan v Tarụ 3 l M8: + S gỏ t: Giáo viên hớng dẫn Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 16 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo máy + inh v: Chi tit c nh v 6 bc t do Dựng hai phin t phng nh v mt ỏy... gian phc v ch lm vic gm: thi gian phc v k thut, mi dao, iu chnh mỏy , Tpv = 0,08To Ttn : thi gian ngh ngi t nhiờn ca cụng nhõn, Ttn = 0,05To Tct = To + 0,1To + 0,08To + 0,05To = 1,23To Giáo viên hớng dẫn Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 33 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo máy + Thi gian c bn c xỏc nh theo cụng... Tct = 1,26.To = 0,194 phỳt Vy thi gian gia cụng nguyờn cụng 1 l T1=0,168+0,194=0,362 phỳt 8.2 Nguyờn cụng 2 Phay mt E v C: + Theo bng 31[TK/A CNCTM] ta cú To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ú: S ln gia cụng i = 1 Giáo viên hớng dẫn Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 34 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo máy L = 44 mm; L1 =... phỳt Vy thi gian gia cụng nguyờn cụng 3 l T3=0,148+0,154=0,302 phỳt 8.4 Nguyờn cụng 4 Phay mt D: + Theo bng 31[TK/A CNCTM] ta cú To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ú: S ln gia cụng i = 2 L = 44 mm; L1 = {t(D-t)} Giáo viên hớng dẫn Sinh viên thực hiện 1/ 2 + 2; L2 = 5 mm : Vũ Thị Quy : Nguyễn Huy Toàn CTK6lc - 2 Trang 35 Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên đồ án môn học Khoa cơ khí Công nghệ chế tạo . Khoa cơ khí đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy Thit k quy trỡnh cụng ngh gia cụng chi tit thõn thy lc Giáo viên hớng dẫn : Vũ Thị Quy Trang 1 Sinh viên thực. chế tạo máy ti: Thit k quy trỡnh cụng ngh gia cụng chi tit thõn thy lc. 1. Phõn tớch chc nng lm vic ca chi tit: - Cn c vo bn v chi tit thõn thy lc v qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực, Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực, Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân thủy lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay