Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

12 274 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 09:11

. Hai đường thẳng cắt nhau …………………… Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 3/ BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 20 ( SGK) Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng. 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai ®­êng th¼ng trong mét mÆt ph¼ng chØ cã ba kh¶ n¨ng x¶y ra * Song song v i ớ nhau ? * C t nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn