Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu

16 178 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 03:20

Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu Để có thể đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát vật liệu, tính giá thành sản phẩm , quản lí có hiệu quả thì doanh nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức phân loại vật liệu theo tiêu thức quản lý của doanh nghiệp , sắp xếp và tạo thành danh mục vật liệu doanh nghiệp quản lý, đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ phận: kế toán, vật tư, kế hoạch . Tổ chức hạch toán ban đầu vật liệu, xác định chứng từ về vật liệu sử dụng ở doanh nghiệp. Quy định và phân công bộ phận lập chứng từ, vật tư, tổ chức luân chuyển chứng từ đến các bộ phận có liên quan. Tổ chức lựa chọn cách đánh giá (cách sử dụng giá) để kế toán vật liệu phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và thuận tiện cho công việc ghi sổ kế toán, tính toán và quản lý vật tư . Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp (kế toán tài chính), sổ kế toán chi tiết về vật liệu. Lựa chọn phương pháp kế toánvật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ, từ đó quy định phương pháp hạch toán và ghi sổ kế toán cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp . Lựa chọn phương pháp tính giá vật liệu xuất dùng cho đơn giản, tiện lợi, phù hợp với cụ thể. Xác định những báo cáo quản trị về vật liệu cần lập, thiết lập các báo cáo vật liệu cần thiết. Tổ chức lập báo cáo về vật liệu và phân tích báo cáo vật tư. Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng các loại vật liệu ở các bộ phận và đối tượng liên quan. Kiểm tra, giám sát chế độ kiểm kê vật tư, đánh giá tài sản . Với các nhiệm vụ này, doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức quá trình hạch toán vật liệu. 1. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ: Muốn thực hiện cung cấp thông tin cho tổ chức hạch toán vật liệu thì yêu cầu quan trọng là tổ chưcs việc lập chứng từ và luân chuyển chứng từ. Nội dung và biểu mẫu chứng từ ban đầu để hạch toán vật liệu do nhà nước quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể, nguồn vật liệu cung ứng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ quyết định loại chứng từ cụ thể áp dụng cho doanh nghiệp. Trong tổ chức hạch toán vật liệu cần phải lập kế hoạch luôn chuyển chứng từ, trong đó ghi rõ chứng từ do ai lập, vào thời gian nào. Có hai nguồn chủ yếu cung cấp vật liệu cho doanh nghiệp , đó là vật liệu mua ngoài và vật liệu tự sản xuất. Quy trình luân chuyển chứng từ mua vật liệu phản ánh qua sơ đồ sau: Đơn đặt hàng Trong đó: 1. Bộ phận sản xuất hoặc thủ kho đề nghị mua hàng. 2. Bộ phận mua hàng duyệt, quyết mua hàng và lập đơn đặt hàng: hai bản giao cho người bán, nếu được chấp thuận thì giao lại cho bộ phận mua hàng để theo dõi việc mua hàng. Bản sao giao cho bộ phận nhận hàng và một bản sao nữa giao cho bộ phận kế toán. 3. Bộ phận nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra hàng nhận và làm các thủ tục nhập kho, chuyển hoá đơn mua hàng đã được chấp nhận thanh toán cho bộ phận kế toán để thanh toán. 4. Thủ kho tiến hành nhập kho và ghi thẻ kho, chuyển phiếu nhập kho cho kế toán vật tư. 5. Kế toán vật tư ghi sổ chi tiết và chuyển phiếu nhập kho cho kế toán thanh toán. 6. Dựa vào hoá đơn, đơn đặt hàng, phiếu nhập kho, kế toán thanh toán ghi chi tiết vào tài khoản thanh toán với người bán. Đối với trường hợp vậtclass="_ _[...]... doanh nghiệp mà có quá trình tổ chức hạch toán vật liệu phù hợp với từng doanh nghiệp Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu hợp lý, đầy đủ, kịp thời là điều kiện để doanh nghiệp kiểm soát vật liệu, tính giá thành sản phẩm, cũng như đáp ứng có hiệu quả yêu cầu quản lý Do đó doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng quá trình tổ chức hạch toán vật liệu, thường xuyên cải tiến, tổ chức hệ thống sổ... hợp vật liệu theo phương pháp này, kế toán sử dụng: TK 611: “Mua hàng” (tài khoản 6111): “Mua nguyên liệu, vật liệu Bên nợ: - Phản ánh giá thực tế nguyên, vật liệu tồn đầu kỳ - Giá thực tế nguyên, vật liệu mua vào trong kỳ Bên có: - Giá thực tế nguyên vật liệu tồn cuối kỳ - Chiết khấu mua nguyên vật liệu được hưởng - Trị giá vật liệu trả lại cho người bán hoặc được giảm giá - Giá thực tế vật liệu. .. 621, 627, 641, 642 Trị giá thực tế vật liệu mua vào trong kỳ Giá thực tế của vật liệu xuất dùng (do kế toán tính khi đã phản ánh đầy đủ các bút toán trên) 4.3 Hệ thống sổ hạch toán tổng hợp vật liệu Nguyên tắc tổ chức hệ thống sổ là doanh nghiệp phải thực hiện theo phương pháp hạch toán tổng hợp (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) và phải theo hình thức sổ kế toán mà đơn vị chọn để dùng Từ đó... 641, 642, 241 Xuất kho nguyên liệu, vật liệu Nguyên liệu, vật liệu TK 331 xuất kho thuê ngoài gia công t khấu mua hàng Chiế TK được hưởng, giảm giá 138, 334, 821 hàng muaật liệu thiếu khi Nguyên v TK 411 trị nguyên vật liệu nhập kiểm kê giá khẩu cấp phát, tặng Nhận TK 338 ng Góp vốn liên doanh thưở Nguyên vật liệu thừa khi TK 412ểm kê ki Đánh giá tăng nguyên liệu vật liệu TK 154 dùng cho SXKD và XDCB... liệu xuất trong kỳ Quá trình hạch toán biến động nguyên vật liệu được phản ánh như sau: (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) TK 151 TK 611 (6111) Kết chuyển vật liệu tồn kho đầu kỳ TK 152 TK 151, 152 Trị giá vật liệu tồn kho và đang đi đường căn cứ vào kết quả kiểm TK 111, 112, 138, 331 kê cuối kỳ Kết chuyển vật liệu Chiết khấu giảm giá được đang đi đường đầu kỳ hưởng hoặc trả lại vật liệu TK 111, 112,... nguyên liệu vật liệu 4.2 Hạch toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp này không theo dõi thường xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại vật liệu mà chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ của chúng trên cơ sở kiểm kê cuối kỳ Phương pháp này chỉ áp dụng với các đơn vị không tiến hành đồng thời hai hoạt động kinh doanh trở lên, quy mô không lớn Để hạch toán tổng... phát sinh làm tăng nguyên vật liệu trong kỳ: - Giá thực tế nguyên liệu xuất kho - Trị giá nguyên liệu thừa phát hiện khi kiểm kê Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm giảm vật liệu trong kỳ - Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho - Chiết khấu mua hàng được hưởng - Trị giá nguyên vật liệu thiếu hụt, hư hỏng phát hiện khi kiểm kê Dư nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho - Tài khoản 151:... mà đơn vị chọn để dùng Từ đó xác định được khối lượng công tác kế toán tổng hợp Nếu sử dụng hình thức sổ nhật ký chung để hạch toán vật liệu thì loại sổ cần mở là sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt (nếu có), sổ cái cho tài khoản 152, các sổ chi tiết về nguyên vật liệu Quy trình hạch toán theo phương pháp này (hay là quan hệ ghi sổ tổng hợp): Chứng từ nhập xuất (1) (1) Nhật ký đặc biệt (2) (Nếu có)... liệu: Bảng kê số 4,5,6, nhật ký 7) Quy trình hạch toán: (1) Chứng từ nhập, xuất Nhật ký Sổ chi tiết liên quan (1) Bảng phân bổ số 2 nhà cung (2) Nhật ký-CT 5,6 (331,151) (3) Bảng kê số 3 (3) (5) (152) Bảng kê 4,5,6 (7) (6) Nhật ký 7 (7) Tính giá vật Sổ cái tài khoản 152 (7) (8) Bảng cân đối TK 152 (8) Báo cáo VL => Trên đây là toàn bộ quá trình tổ chức hạch toán vật liệu trong các doanh nghiệp Tùy vào... quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán tiến hành ghi sổ Toàn bộ tình hình biến động vật liệu được phản ánh trên sơ đồ sau: (trang bên) Sơ đồ hạch toán tình hình nhập - xuất vật liệu (theo phương pháp kê khai thường xuyên) TK 111, 112, 141, 331 TK 152 Nguyên vật liệu mua ngoài nhập kho Nhập kho nguyên vật TK 154u đi đường kỳ trước liệ Nguyên vật liệu thuê TK 333ài gia công chế biến ngo nhập . việc ghi sổ kế toán, tính toán và quản lý vật tư . Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp (kế toán tài chính), sổ kế toán chi tiết về vật liệu. Lựa chọn. chế độ kiểm kê vật tư, đánh giá tài sản . Với các nhiệm vụ này, doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức quá trình hạch toán vật liệu. 1. Tổ chức lập và luân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu, Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu, Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay