QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC C

4 218 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 03:15

. dụng theo M c 3, c n đối với c c công trình c lớn thì tuân thủ theo c M c 3 và M c B.3 c a Phụ l c B. C. 5. Chiếu sáng Tải chiếu sáng phải đư c x c định dựa. đư c tăng đến 10% trong vi c hỗ trợ cho c c tải thiết kế. 85 C. 7. C c phụ tải kh c C c tải kh c của hệ thống thông gió điều hoà VAC, ví dụ như c c tải phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC C, QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC C, QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn