Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Tổng hợp

37 476 3
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 02:20

TỔNG HỢP 97 97 Câu 1 Câu 1 C C ó ó bao nhiêu mi bao nhiêu mi ề ề n broadcast trong h n broadcast trong h ì ì nh? nh? a. a. 1 1 b. b. 2 2 c. c. 3 3 d. d. 4 4 e. e. 5 5 f. f. 6 6 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 98 98 Câu 2 Câu 2 Ki Ki ể ể u t u t ấ ấ n công đ n công đ ặ ặ c trưng b c trưng b ở ở i vi i vi ệ ệ c l c l à à m m tr tr à à n ng n ng ậ ậ p (flood) c p (flood) c á á c g c g ó ó i yêu c i yêu c ầ ầ u m u m ộ ộ t k t k ế ế t t n n ố ố i TCP đ i TCP đ ế ế n m n m ộ ộ t server đư t server đư ợ ợ c g c g ọ ọ i l i l à à : : a. a. Denial of service (DOS) Denial of service (DOS) b. b. Brute force Brute force c. c. reconnaissance reconnaissance d. d. Trojan horse Trojan horse Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 99 99 Câu 3 Câu 3 Đ Đ ể ể b b ả ả o m o m ậ ậ t h t h ệ ệ th th ố ố ng, admin c ng, admin c ầ ầ n ngăn ng n ngăn ng ừ ừ a a vi vi ệ ệ c ping t c ping t ừ ừ c c á á c host bên ngo c host bên ngo à à i internet v i internet v à à o o m m ạ ạ ng LAN c ng LAN c ủ ủ a doanh nghi a doanh nghi ệ ệ p, giao th p, giao th ứ ứ c n c n à à o o c c ầ ầ n ph n ph ả ả i b i b ị ị block trong Access Control List? block trong Access Control List? a. a. IP IP b. b. ICMP ICMP c. c. TCP TCP d. d. UDP UDP Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 100 100 Câu 4 Câu 4 Thi Thi ế ế t b t b ị ị c c ó ó th th ể ể đư đư ợ ợ c c c c à à i đ i đ ặ ặ t thêm v t thêm v à à o h o h ệ ệ th th ố ố ng ng đ đ ể ể tăng kh tăng kh ả ả năng b năng b ả ả o m o m ậ ậ t cho m t cho m ạ ạ ng l ng l à à : : a. a. IDS IDS b. b. Access Point Access Point c. c. Modem Modem d. d. IPS IPS e. e. Access Control List Access Control List Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 101 101 Câu 5 Câu 5 Switch1 v Switch1 v ừ ừ a restart. HostA g a restart. HostA g ở ở i frame đ i frame đ ế ế n hostB. n hostB. a. a. Switch1 s Switch1 s ẽ ẽ thêm 192.168.23.4 v thêm 192.168.23.4 v à à o b o b ả ả ng switching ng switching b. b. Switch1 s Switch1 s ẽ ẽ thêm 192.168.23.12 v thêm 192.168.23.12 v à à o b o b ả ả ng switching ng switching c. c. Switch1 s Switch1 s ẽ ẽ thêm 000A.8A47.E612 v thêm 000A.8A47.E612 v à à o b o b ả ả ng switching ng switching d. d. Switch1 s Switch1 s ẽ ẽ thêm 000B.DB95.2EE9 v thêm 000B.DB95.2EE9 v à à o b o b ả ả ng switching ng switching Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 102 102 Câu 6 Câu 6 Không c Không c ó ó d d ữ ữ li li ệ ệ u đư u đư ợ ợ c k c k ế ế t n t n ố ố i gi i gi ữ ữ a hai router. Bi a hai router. Bi ế ế t r t r ằ ằ ng router Alanta đã ng router Alanta đã c c ấ ấ u h u h ì ì nh đ nh đ ú ú ng. Router Brevard c ng. Router Brevard c ó ó l l ỗ ỗ i c i c ấ ấ u h u h ì ì nh g nh g ì ì ? ? a. a. Chưa đ Chưa đ ặ ặ t đ t đ ị ị a ch a ch ỉ ỉ loopback loopback b. b. Đ Đ ị ị a ch a ch ỉ ỉ IP không đ IP không đ ú ú ng ng c. c. Subnet mask không đ Subnet mask không đ ú ú ng ng d. d. MTU (Maximum Transmission Unit) qu MTU (Maximum Transmission Unit) qu á á l l ớ ớ n n e. e. Bandwidth khong tương th Bandwidth khong tương th í í ch ch Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 103 103 Câu 7 Câu 7 Switch n Switch n à à o đ o đ ó ó ng vai trò spanning ng vai trò spanning - - tree designated port tree designated port t t ạ ạ i phân đo i phân đo ạ ạ n m n m ạ ạ ng ph ng ph ụ ụ c v c v ụ ụ cho c cho c á á c printers? c printers? a. a. Switch 1 Switch 1 b. b. Switch 2 Switch 2 c. c. Switch 3 Switch 3 d. d. Swtich 4 Swtich 4 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 104 104 Câu 8 Câu 8 Switch Switch - - 1 c 1 c ầ ầ n g n g ở ở i d i d ữ ữ li li ệ ệ u đ u đ ế ế n host c n host c ó ó đ đ ị ị a ch a ch ỉ ỉ MAC l MAC l à à 00b0.d056.efa4, switch 00b0.d056.efa4, switch - - 1 s 1 s ẽ ẽ l l à à m g m g ì ì ? ? a. a. Switch Switch - - 1 s 1 s ẽ ẽ hu hu ỷ ỷ d d ữ ữ li li ệ ệ u v u v ì ì n n ó ó không c không c ó ó entry trong b entry trong b ả ả ng MAC address ng MAC address b. b. Switch Switch - - 1 s 1 s ẽ ẽ flood d flood d ữ ữ li li ệ ệ u đ u đ ế ế n t n t ấ ấ t c t c ả ả c c á á c port trên n c port trên n ó ó ngo ngo ạ ạ i tr i tr ừ ừ port k port k ế ế t n t n ố ố i v i v ớ ớ i host i host ngu ngu ồ ồ n n c. c. Switch Switch - - 1 s 1 s ẽ ẽ g g ở ở i ARP request đ i ARP request đ ế ế n t n t ấ ấ t c t c ả ả c c á á c port trên n c port trên n ó ó ngo ngo ạ ạ i tr i tr ừ ừ port k port k ế ế t n t n ố ố i v i v ớ ớ i i host ngu host ngu ồ ồ n n d. d. Swtich Swtich - - 1 s 1 s ẽ ẽ chuy chuy ể ể n d n d ữ ữ li li ệ ệ u đ u đ ế ế n defaul gateway c n defaul gateway c ủ ủ a n a n ó ó Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only. 105 105 Câu 9 Câu 9 C C ấ ấ u h u h ì ì nh đ nh đ ị ị a ch a ch ỉ ỉ IP ph IP ph ù ù h h ợ ợ p cho c p cho c á á c thi c thi ế ế t b t b ị ị a. a. 192.168.164.189/30 192.168.164.189/30 b. b. 192.168.164.166/28 192.168.164.166/28 c. c. 192.168.164.149/27 192.168.164.149/27 d. d. 192.168.164.188/30 192.168.164.188/30 e. e. 192.168.164.178/29 192.168.164.178/29 f. f. 192.168.164.255/26 192.168.164.255/26 [...]... server 2 Câu 32 Xem hình, NAT sẽ được cấu hình trên thiết bị nào? Router Coporate b Router Engineering c Router Sales d Trên tất cả các router trong mạng e Trên tất cả các router switch ở trong mạng Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 128 Câu 33 Xem hình, Một quản trị mạng cần cấu hình router switch sao cho các host trong VLAN 3 VLAN... straight-through cable 120 Câu 25 Một quản trị mạng thử ping từ host1 đến host2 nhận được kết quả như hình minh hoạ Chuyện gì đã xảy ra: Kết nối giữa host1 switch1 bị ngắt b TCP/IP không được cấu hình đúng trên switch1 c Kết nối giữa router1 router2 bị ngắt d Default gateway trên host1 không đúng e Giao tiếp fa0/0 trên router1 bị shutdown f Kết nối giữa switch1 router1 bị ngắt Edited by Foxit Reader Copyright(C)... Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 115 Câu 20 Để một switch hiệu suất cao được trở thành root bridge trên mạng, cần phải: Kết nối switch này đến tất cả các switch khác trên mạng b Gán cho switch một địa chỉ MAC cao hơn tất cả các switch khác đang có trên mạng c Cấu hình switch sao cho có priority thấp hơn các switch khác trên mạng d Cấu hình switch này full-duplex tất cả các switch khác đều là half-duplex... Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 126 Câu 31 Xem hình minh hoạ chọn câu trả lời đúng: Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a Switch 2 là root bridge b Spanning tree không được sử dụng c Host D server 1 cùng mạng d Không có đụng độ xuất hiện giữa host B host C e Nếu Fa0/0 down trên router 1, host... Company,200 5-2 007 For Evaluation Only c Router(config)#line console 0 Router(config-line)#enable password cisco Router(config)#line console 0 Router(config-line)#enable secret cisco Router(config-line)#login Router(config)#line console 0 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login Router(config)#line vty 0 Router(config-line)#enable password cisco Router(config)#line vty 0 Router(config-line)#enable... Router(config-line)#enable secret cisco Router(config-line)#login Router(config)#line vty 0 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login 109 Câu 14 Xem hình Kiểu giao tiếp của router là? Ethernet b FastEthernet c Gigabit Ethernet d Serial Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 110 Câu 15 Chọn kiểu kết nối đúng (chọn 2): 111 Câu 16 Hai kỹ thuật ngăn ngừa... straight-through cable, 2 Ethernet straight-through cable, 3 Serial cable, 4 Rollover cable c 1 Ethernet rollover cable, 2 Ethernet crossover cable, 3 Serial cable, 4 Null modem cable d 1 Ethernet straight-through cable, 2 Ethernet crossover cable, 3 Serial cable, 4 Rollover cable e 1 Ethernet straight-through cable, 2 Ethernet crossover cable, 3 Serial cable, 4 Ethernet straight-through cable 120 Câu. .. trị mạng cấu hình 2 switch tên London Madrid, tuy nhiên các switches này không chia sẻ thông điệp VTP Tại sao? VTP version không được cấu hình đúng b VTP operation mode không được cấu hình đúng c VTP domain name không được cấu hình đúng d VTP pruning mode bị disable e VTP trans generation bị disable Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 108 Câu. .. by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 121 Câu 26 Khi nâng cấp một file IOS mới, quản trị mạng nhận được thông báo lỗi như hình minh hoạ Chuyện gì đã xảy ra? File IOS mới quá lớn so với bộ nhớ Flash của router b Router không thể vươn tới TFTP server c File IOS mới không đúng với cấu hình phần cứng của thiết bị router d File IOS mới trên TFTP server bị hư e Không đủ khoảng trống trên... Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 122 Câu 27 Tác dụng của việc sử dụng lệnh “service password-encryption” là: Chỉ có enable password được mã hoá b Chỉ có enable secret password được mã hoá c Những password được đưa vào sau lệnh này sẽ được mã hoá d Sẽ mã hoá tất cả những password đã được đặt trước đó cả sau này Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation . Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only. 103 103 Câu 7 Câu 7 Switch n Switch n à à o đ o đ ó ó ng vai trò spanning ng vai trò spanning - - tree designated. Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation Only. 104 104 Câu 8 Câu 8 Switch Switch - - 1 c 1 c ầ ầ n g n g ở ở i d i d ữ ữ li li
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Tổng hợp, Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Tổng hợp, Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay