Kinh tế thị trường

21 322 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 17:41

Kinh tế thị trường CHƯƠNGCHƯƠNG XIV XIVKINH TẾ THỊ TRƯỜNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA ƠÛ VIỆT NAMƠÛ VIỆT NAM I.Tính tất yếu khách quan và tác dụng I.Tính tất yếu khách quan và tác dụng phát triển KTTT ở Việt Nam:phát triển KTTT ở Việt Nam:I.1Tính tất yếu khách quan: I.1Tính tất yếu khách quan: Trong TKQĐ các điều kiện hình thành KTHH vẫn còn Trong TKQĐ các điều kiện hình thành KTHH vẫn còn tồn tại khách quan. tồn tại khách quan. Đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.Đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Xây dựng kinh tế thò trường là phù hợp với TKQĐ ở Xây dựng kinh tế thò trường là phù hợp với TKQĐ ở VN ( giai đoạn xây dựng LLSX mới )VN ( giai đoạn xây dựng LLSX mới ) I.2 Tác dụng của phát triển KTTT ở nước I.2 Tác dụng của phát triển KTTT ở nước ta:ta:Phá vỡ dần tính tự túc tự cấp, thúc đẩy quá trình xã Phá vỡ dần tính tự túc tự cấp, thúc đẩy quá trình xã hội hóa sản xuất.hội hóa sản xuất.Thúc đẩy LLSX phát triển, nâng cao NSLĐ xã hội.Thúc đẩy LLSX phát triển, nâng cao NSLĐ xã hội.Kích thích nâng cao chất lượng hàng hóa, cải tiến Kích thích nâng cao chất lượng hàng hóa, cải tiến mẫu mã, gia tăng khối lượng hàng hóa dòch vụ. mẫu mã, gia tăng khối lượng hàng hóa dòch vụ. Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. II. Đặc trưng, bản chất KTTT đònh hướng II. Đặc trưng, bản chất KTTT đònh hướng XHCN ở Việt Nam:XHCN ở Việt Nam:II.1 Tính chất chung:II.1 Tính chất chung:Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ trong Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ trong SX- KD. SX- KD. Gía cả hàng hóa dòch vụ được quyết đònh Gía cả hàng hóa dòch vụ được quyết đònh bởi thò trường. bởi thò trường. Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế giải Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế giải quyết theo qui luật thò trường thông qua cơ quyết theo qui luật thò trường thông qua cơ chế tự điều tiếtchế tự điều tiếtNhà Nước điều tiết vó mô nền kinh tế thông Nhà Nước điều tiết vó mô nền kinh tế thông qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa, chính qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa, chính sách kinh tế.sách kinh tế. II.2 Đặc trưng thể hiện bản chất kinh tế thò II.2 Đặc trưng thể hiện bản chất kinh tế thò trường đònh hướng XHCN ở Việt Nam:trường đònh hướng XHCN ở Việt Nam:Mục tiêu phát triển KTTT : giải phóng sức sản xuất, Mục tiêu phát triển KTTT : giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực để thực hiện CNH-HĐH, động viên mọi nguồn lực để thực hiện CNH-HĐH, xây xây dựng cơ sở vật chất- ky thuat cho CNXHdựng cơ sở vật chất- ky thuat cho CNXH, nâng cao , nâng cao hiệu quả KT-XH. hiệu quả KT-XH. Nền KTTT gồm nhiều TPKT trong đó kinh tế nhà Nền KTTT gồm nhiều TPKT trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo.nước đóng vai trò chủ đạo.Nền KTTT thực hiện nhiều hình thức phân phối thu Nền KTTT thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu.yếu.Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thò trường có sự Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thò trường có sự quản lý của nhà nước XHCN.quản lý của nhà nước XHCN.Nền kinh tế mở, hội nhập với kinh tế quốc tế.Nền kinh tế mở, hội nhập với kinh tế quốc tế. III. Thực trạng và giải pháp phát triển KTTT III. Thực trạng và giải pháp phát triển KTTT đònh hướng XHCN ở Việt Nam:đònh hướng XHCN ở Việt Nam:III.1 III.1 Thực trạng KTTT ở Việt Nam:Thực trạng KTTT ở Việt Nam:Trình độ phát triển KTTT còn ở giai đoạn sơ khai ( Trình độ phát triển KTTT còn ở giai đoạn sơ khai ( cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, kết cấu hạ tầng yếu kém, cơ cấu kinh tế còn bất hợp lý, khả năng yếu kém, cơ cấu kinh tế còn bất hợp lý, khả năng cạnh tranh thấp )cạnh tranh thấp )Thò trường trong nước chưa phát triển đồng bộ. Thò trường trong nước chưa phát triển đồng bộ. Nhiều TPKT tham gia nhưng phổ biến vẫn là sản Nhiều TPKT tham gia nhưng phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán. xuất nhỏ, phân tán. Thò trường trong nước bước đầu hội nhập nhưng Thò trường trong nước bước đầu hội nhập nhưng trình độ phát triển còn rất thấp so với hầu hết các trình độ phát triển còn rất thấp so với hầu hết các nước khác. nước khác. Quản lý nhà nước về kinh tế- xã hội còn yếu kém, Quản lý nhà nước về kinh tế- xã hội còn yếu kém, chưa có kinh nghiệm trong điều hànhchưa có kinh nghiệm trong điều hành KTTT. KTTT. III.2 Các giải pháp cơ bản để phát triển KTTT III.2 Các giải pháp cơ bản để phát triển KTTT đònh hướng XHCN ở Việt Namđònh hướng XHCN ở Việt NamNhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành Nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần(chính sách có ý nghóa chiến lược ).phần(chính sách có ý nghóa chiến lược ).ng dụng nhanh tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản ng dụng nhanh tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phân công lao động xã hội theo xuất, đẩy mạnh phân công lao động xã hội theo hướng CNH-HĐH.hướng CNH-HĐH.Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thò trường.Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thò trường.Mở rộng và nâng cao hiệu qủa kinh tế đối ngoại.Mở rộng và nâng cao hiệu qủa kinh tế đối ngoại.Giữ vững sự ổn đònh chính trò và hoàn thiện hệ thống Giữ vững sự ổn đònh chính trò và hoàn thiện hệ thống luật pháp.luật pháp.Xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hoàn thiện cơ chế thò trường có sự quản lý của nhà hoàn thiện cơ chế thò trường có sự quản lý của nhà nước. nước. IV. Cơ chế thò trường có sự quản lý của IV. Cơ chế thò trường có sự quản lý của nhà nước XHCN ở Việt Nam:nhà nước XHCN ở Việt Nam:IV.1 Sự cần thiết phải chuyển sang CCTT có sự quản lý IV.1 Sự cần thiết phải chuyển sang CCTT có sự quản lý của nhà nước XHCN ở Việt Nam: của nhà nước XHCN ở Việt Nam: Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, thông qua chỉ tiêu pháp lệnh, làm triệt chủ yếu, thông qua chỉ tiêu pháp lệnh, làm triệt tiêu tính tự chủ của doanh nghiệp.tiêu tính tự chủ của doanh nghiệp.Cơ chế kế hoạch hóa tập trung không phân biệt rõ Cơ chế kế hoạch hóa tập trung không phân biệt rõ giữa quản lý nhà nước và quản lý SX-KD. giữa quản lý nhà nước và quản lý SX-KD. Trong cơ chế cũ quan hệ hàng - tiền bò xem nhẹ, Trong cơ chế cũ quan hệ hàng - tiền bò xem nhẹ, nhà nước thực hiện chế độ cấp phát và giao nộp nhà nước thực hiện chế độ cấp phát và giao nộp sản phẩm, thực hiện bao cấp tràn lan ( qua giá, sản phẩm, thực hiện bao cấp tràn lan ( qua giá, tiền lương, vốn cấp phát ).tiền lương, vốn cấp phát ).Bộ máy quản lý cồng kềnh, kém năng động, Bộ máy quản lý cồng kềnh, kém năng động, phong cách quản lý quan liêu.phong cách quản lý quan liêu. IV.2 Cơ chế thò trường ( CCTT )IV.2 Cơ chế thò trường ( CCTT )IV.2.1 Khái niệm và nội dung của CCTT: IV.2.1 Khái niệm và nội dung của CCTT: •CCTT là guồng máy tự điều tiết của nền kinh tế thò CCTT là guồng máy tự điều tiết của nền kinh tế thò trường thông qua các qui luật của thò trường, để giải trường thông qua các qui luật của thò trường, để giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế. quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế. •Các qui luật thò trøng hoạt động thông qua giá cả thò Các qui luật thò trøng hoạt động thông qua giá cả thò trường ( giá cả thò trường là tín hiệu của CCTT )trường ( giá cả thò trường là tín hiệu của CCTT ) •Thông qua các chức năng của giá cả thò trường mà Thông qua các chức năng của giá cả thò trường mà CCTT hoạt động:CCTT hoạt động:Chức năng thông tin.Chức năng thông tin.Chức năng phân bổ các nguồn lực kinh tế. Chức năng phân bổ các nguồn lực kinh tế. chức năng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật. chức năng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật. •- Gía cả thò trường phụ thuộc vào các nhân tố:- Gía cả thò trường phụ thuộc vào các nhân tố:Giá trò thò trường.Giá trò thò trường.Sức mua đồng tiền.Sức mua đồng tiền.Quan hệ cung cầu.Quan hệ cung cầu.Cạnh tranh trên thò trường.Cạnh tranh trên thò trường.[...]... của việc phát triển kinh tế thị trường ở nước 1. Tính tất yếu và tác dụng của việc phát triển kinh tế thị trường ở nước ta ? ta ?•2. Đặc trưng, bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN ?2. Đặc trưng, bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN ?•3. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng 3. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng... định bởi thị trường. bởi thị trường. Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế giải Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế giải quyết theo qui luật thị trường thông qua cơ quyết theo qui luật thị trường thông qua cơ chế tự điều tiếtchế tự điều tiếtNhà Nước điều tiết vó mô nền kinh tế thông Nhà Nước điều tiết vó mô nền kinh tế thông qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa, chính qua pháp luật kinh tế, kế hoạch... IV.2 Cơ chế thị trường ( CCTT )IV.2 Cơ chế thị trường ( CCTT )IV.2.1 Khái niệm và nội dung của CCTT: IV.2.1 Khái niệm và nội dung của CCTT: •CCTT là guồng máy tự điều tiết của nền kinh tế thị CCTT là guồng máy tự điều tiết của nền kinh tế thị trường thông qua các qui luật của thị trường, để giải trường thông qua các qui luật của thị trường, để giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế. quyết... hướng XHCN?XHCN?•4. Chức năng, nội dung và công cụ điều tiết kinh tế vó mô của nhà nước 4. Chức năng, nội dung và công cụ điều tiết kinh tế vó mô của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ?trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ? IV.3.2 Nội dung quản lý kinh tế của nhà nước :IV.3.2 Nội dung quản lý kinh tế của nhà nước :Quyết định chiến lược phát triển KT-XH:Quyết... định hướng XHCN. Hai giữa kinh tế thị trường TBCN và kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hai mô hình kinh tế trên có điểm gì giống nhau không ?mô hình kinh tế trên có điểm gì giống nhau không ?•3. Hãy cho một ví dụ về cách thức giải quyết của nhà nước về những vấn 3. Hãy cho một ví dụ về cách thức giải quyết của nhà nước về những vấn đề xã hội của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bạn... nền kinh tế. •Các qui luật thị trøng hoạt động thông qua giá cả thị Các qui luật thị trøng hoạt động thông qua giá cả thị trường ( giá cả thị trường là tín hiệu của CCTT ) trường ( giá cả thị trường là tín hiệu của CCTT ) IV.3 Sự điều tiết vó mô của nhà nước XHCN:IV.3 Sự điều tiết vó mô của nhà nước XHCN:IV.3.1 Vai trò và chức năng kinh tế của nhà nước. IV.3.1 Vai trò và chức năng kinh. .. phát của thị trường. Lực lượng kinh tế của nhà nước :Lực lượng kinh tế của nhà nước : nhà nước điều tiết nhà nước điều tiết kinh tế bằng sức mạnh vật chất. kinh tế bằng sức mạnh vật chất. •5. Bạn có đồng tình với ý kiến cho rằng: trong nền kinh tế thị trường 5. Bạn có đồng tình với ý kiến cho rằng: trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì giáo dục cũng là một loại hàng hóa…là... phát triển kinh tế thị trưòng là đi theo con 1. Có quan điểm cho rằng: phát triển kinh tế thị trưòng là đi theo con đường TBCN…đường TBCN…•Bạn hãy nhận xét quan điểm trên.Bạn hãy nhận xét quan điểm trên.•2. Hãy so sánh sự khác nhau trên các mặt: sở hữu, phân phối, quản lý 2. Hãy so sánh sự khác nhau trên các mặt: sở hữu, phân phối, quản lý giữa kinh tế thị trường TBCN và kinh tế thị trường định... chủ thể kinh tế buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận sự thể kinh tế buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận sự điều tiết của nhà nước. điều tiết của nhà nước. Kế hoạch:Kế hoạch: được hoạch định trên cơ sở thị trường, kế được hoạch định trên cơ sở thị trường, kế hoạch là công khắc phục tính tự phát của thị trường. hoạch là công khắc phục tính tự phát của thị trường. Lực lượng kinh tế của... tiết kinh tế vó mô, theo Bạn 6. Vì sao nhà nước phải tham gia vào điều tiết kinh tế vó mô, theo Bạn những lãnh vực mà nhà nước nên tham gia điều tiết trong nền kinh tế thị những lãnh vực mà nhà nước nên tham gia điều tiết trong nền kinh tế thị trưòng định hướng XHCN là gì ? Hãy cho những dẫn chứng về sự yếu trưòng định hướng XHCN là gì ? Hãy cho những dẫn chứng về sự yếu kém trong quản lý kinh tế . giữa kinh tế thò trường TBCN và kinh tế thò trường đònh hướng XHCN. Hai giữa kinh tế thò trường TBCN và kinh tế thò trường đònh hướng XHCN. Hai mô hình kinh. luật kinh tế, kế hoạch hóa, chính qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa, chính sách kinh tế. sách kinh tế. II.2 Đặc trưng thể hiện bản chất kinh tế thò
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế thị trường, Kinh tế thị trường, Kinh tế thị trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay