Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11

3 444 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 22:11

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 11 CÁC BÀI TỐN VỀ NHỊ THỨC NIU-TƠN Bài 1 Tìm hệ số của x 3 trong nhị thức sau : a) 6 3 2 1 x x   +  ÷   b) 9 2 1 x x   +  ÷   c) 9 2 3 1 x x   +  ÷   Bài 2 Tìm hệ số của x 5 trong nhị thức sau : a) 15 4 1 x x   +  ÷   b) 10 3 2 1 x x   +  ÷   c) 20 2 1 x x   +  ÷   Bài 3 Tìm hệ số của x 3 trong nhị thức sau : a) 15 2 2 x x   +  ÷   b) 8 3 2 x x   +  ÷   Bài 4 Tìm số hạng khơng chứa x trong khai triển a) 20 3 2 2 x x   +  ÷   b) 12 3 3 x x   +  ÷   c) 15 2 3 3 x x   +  ÷   d) 6 2 1 x x   −  ÷   Bài 5 Tìm hệ số của x 31 trong khai triển nhị thức 40 2 1 x x   +  ÷   . Bài 6*: a) Tìm hệ số của số hạng chứa x 43 trong khai triển 21 5 3 2 1 x x    ÷ +  ÷   b) T×m h¹ng tư chøa x 2 cđa khai triĨn: ( ) 7 3 2 xx + − Bài 7*: a)Tìm hệ số của 829 yx trong khai triển của ( ) 15 3 x xy− b) T×m hƯ sè cđa x 12 y 13 trong khai triĨn cđa (2x-3y) 25 Bài 8*: T×m hƯ sè cđa sè h¹ng chøa x 10 khi khai triĨn (2+x) n biÕt 2048)1( 333 22110 =−+++− −− n n n n n n n n n CCCC 1. §Ị thi tr¾c nghiƯm cã 10c©u hái Häc sinh cÇn chän tr¶ lêi 8 c©u a. Hái cã mÊy c¸ch chän t ý? b. Hái cã mÊy c¸ch chän nÕu 3 c©u ®Çu lµ b¾t bc? c. Hái cã bao nhiªu c¸ch chän 4 trong 5 c©u ®Çu vµ 4 trong 5 c©u sau? 2. Mét tỉ cã 12 häc sinh. ThÇy gi¸o cã 3 ®Ị kiĨm tra kh¸c nhau. CÇn chän 4 häc sinh cho mçi ®Ị kiĨm tra. Hái cã mÊy c¸ch chän?? 3. Cã 5 tem th kh¸c nhau vµ 6 b×th kh¸c nhau. Ngêi ta mn chän tõ ®ã ra 3 tem th vµ 3 b× th vµ d¸n 3 tem th lªn 3 b× th ®· chän. Mçi b× thchØ d¸n 1 tem. Hái cã bao nhiªu c¸ch lµm nh thÕ?? 4. Mét líp cã 20 häc sinh trong ®ã cã 2 c¸n bé líp. Hái cã bao nhiªu c¸ch chän 3 ngêi ®i dù Héi nghÞ sao cho trong ®ã cã Ýt nhÊt 1 c¸n bé líp? 5. Cã 5 nhµ To¸n häc nam, 3 nhµ To¸n häc n÷ vµ 4 nhµ VËt lý. Mn lËp mét ®oµn c«ng t¸c cã 3 ngi gåm c¶ nam lÉn n÷, cÇn cã nhµ To¸n hoc lÉn VËt lý. Hái cã bao nhiªu c¸ch chän? 6. Mét ®éi V¨n NghƯ gåm 10 ngi trong ®ã cã 6 n÷, 4 nam. Cã bao nhiªu c¸ch chia ®éi v¨n nghƯ: a. Thµnh hai nhãm cã sè ngi b»ng nhau vµ mçi nhãm cã sè n÷ b»ng nhau? b. Cã bao nhiªu c¸ch chän 5 ngêi trong ®ã kh«ng qu¸ mét nam? 8. Trong mét hép cã 7 qu¶ cÇu xanh, 5 qu¶ cÇu ®á vµ 4 qu¶ cÇu vµng, c¸c qu¶ cÇu ®Ịu kh¸c nhau. Chän ngÉu nhiªn 4 qu¶ cÇu trong hép. Hái cã bao nhiªu c¸ch chän a. sao cho trong 4 qu¶ cÇu chän ra cã ®đ c¶ ba mµu? b. Kh«ng cã ®đ ba mµu? 9. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 ngời gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ ba tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?? 10. Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu trung bình và 15 câu dễ. Từ 30 câu hỏi đó lập đợc bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi và số câu hỏi dễ không ít hơn 2?? Bi 9: Gieo mt con sỳc sc cõn i ng cht hai ln. Tớnh xỏc sut ca bin c: a) Tng hai mt xut hin bng 8. b) Tớch hai mt xut hin l s l. c) Tớch hai mt xut hin l s chn. Bi 10: Mt bỡnh ng 5 viờn bi xanh v 3 viờn bi ch khỏc nhau v mu. Ly ngu nhiờn 4 viờn bi. Tớnh xỏc sut ly: a. c 2 viờn bi xanh 2 viờn bi b. c ớt nht 3 viờn bi xanh. c. Khụng ly c viờn bi xanh no. d. Ly c ớt nht 1 viờn bi xanh. Bi 11: Mt lp hc gm 20 hc sinh trong ú cú 6 hc sinh gii Toỏn, 5 hc sinh gii Vn v 4 hc sinh gii c 2 mụn. GVCN chn ra 2 em. Tớnh xỏc sut: a. Chn c hc sinh gii 1 trong 2 mụn b. Chn c hc sinh gii c 2 mụn. c. Chn c 2 hc sinh gii toỏn Bi 12: Mt lp cú 30 hc sinh, trong ú cú 8 em gii, 15 em khỏ v 7 em trung bnh. Chn ngu nhiờn 3 em i d i hi. Tớnh xỏc sut : a) C 3 em u l hc sinh gii b) Cú ớt nht 1 hc sinh gii c) Khụng cú hc sinh trung bỡnh. Bi 13. Mt lp cú 45 hc sinh gm 30 nam v 15 n. Giỏo viờn mun chn 4 hc sinh i lao ng. Tớnh xỏc sut: a. Chn ra 4 u l hc sinh n b. Chn ra 4 hc sinh trong ú cú 1 nam v 3 n c. Chn ra 4 hc sinh trong ú cú ớt nht 1 nam. d. Chn c 3 hc sinh nam lm ba nhim v khỏc nhau. Cũn mt hc sinh n lm mt nhim v Bi 14: Mt t cú 6 hc sinh nam v 4 hc sinh n. GVCN chn ra 2 em i thi vn ngh. Tớnh xỏc sut a. 2 em ú khỏc phỏi. b. 2 em cựng phỏi. Bi 15: Mt hp búng ốn cú 12 búng, trong ú cú 7 búng tt. Ly ngu nhiờn 3 búng.Tớnh xỏc sut ly c: a) ớt nht 2 búng tt b) ớt nht 1 búng tt. c)C 2 búng u khụng tt. Bi 16: Mt hp cú 20 qu cu ging nhau, trong ú cú 12 qu cu trng v 8 qu cu en. Ly ngu nhiờn 3 qu. Tớnh xỏc sut: a. Cú ỳng 2 qu cu en mt qu cu trng b. Cú ớt nht mt qu mu en. Bi 17: Xp ngu nhiờn 3 ngi n ụng, 2 ngi ph v 1 em bộ vo 6 gh c kờ hng ngang. Tớnh xỏc sut sao cho: a. a bộ ngi gia 2 ngi ph n b. a bộ ngi gia 2 ngi n ụng. Câu 1 Một tổ gồm 8 nam và 6 nữ. Cần lấy 1 nhóm 5 ngời trong đó có 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn. Câu 2 Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý và 2 quyển sách Hoá. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển. 1. Tính n(). 2. Tính xác suất sao cho: a. Ba quyển sách lấy ra thuộc 3 môn khác nhau; b. Cả 3 quyển lấy ra đều là sách Toán; c. ít nhất lấy đợc 1 quyển sách Toán. Câu 1 Trong khai triển (2x y) 7 . Tìm số hạng chứa x 5 y 2 . Câu 2 Hai bạn lớp A và hai bạn lớp B đợc xếp vào 4 ghế sắp thành hàng ngang. 1. Tính n(). 2. Tính xác suất sao cho: a. Các bạn lớp A ngồi cạnh nhau ; b. Các bạn cùng lớp không ngồi cạnh nhau. Câu 1Cho 6 chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể tạo ra bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau? Trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5. Câu 2 Túi bên phải có ba bi đỏ, hai bi xanh; túi bên trái có bốn bi đỏ, năm bi xanh. Lấy một bi từ mỗi túi một cách ngẫu nhiên. 1. Tính n(). 2. Tính xác suất sao cho: a. Hai bi lấy ra cùng màu; b. Hai bi lấy ra khác màu. . ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 11 CÁC BÀI TỐN VỀ NHỊ THỨC NIU-TƠN Bài 1 Tìm hệ số của x 3. lập đợc bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi và số câu hỏi dễ không ít hơn 2??
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11, Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11, Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay