BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh)

8 245 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 13:15

BM.PM.02.02 NBH: Trang 1/8 Mục lục Phân tíchđánh giá yêu cầu khách hàng - Bảng 1: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu mới - Bảng 2: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu điều chỉnh - Bảng 3: Phân tích bản dự kiến mô hình hạ tầng thiết bị tin học & truyền thông - Bảng 4: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền thông nâng cấp - Bảng 5: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền thông trang bị mới - Bảng 6: Phân tích bản dự kiến phần mềm hệ thống và cơ sở dữ liệu trang bị mới BM.PM.02.02 NBH: Trang 2/8 Phân tíchđánh giá yêu cầu khách hàng Bảng 1: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu mới Người thực hiện: Ngày thực hiện: M hiệu Tên nghiệp vụ Mô tả yêu cầu nghiệp vụ Mô tả yêu cầu về năng lực thực hiện Tiêu chuẩn đánh giá Phân tích về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá Đề xuất ý kiến Dự kiến số người thực hiện (người/ngà y) Người thực hiện (Ký tên) BM.PM.02.02 NBH: Trang 3/8 Bảng 2: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu điều chỉnh Người thực hiện: Ngày thực hiện: M hiệu Tên nghiệp vụ Mô tả yêu cầu nghiệp vụ Mô tả yêu cầu về năng lực thực hiện M hiệu các đơn vị thực hiện Phân tích về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá Đề xuất ý kiến Dự kiến số người thực hiện (người/ngà y) Người thực hiện (Ký tên) BM.PM.02.02 NBH: Trang 4/8 B¶ng 3: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn m« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: (Söa lªn b¶n copy cña b¶ng 2 thuéc BM.PM.02.01) Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) BM.PM.02.02 NBH: Trang 5/8 Bảng 4: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền thông nâng cấp Người thực hiện: Ngày thực hiện: M hiệu Tên thiết bị Cấu hình nâng cấp Mô tả năng lực thực hiện dự kiến Phân tích về tính hợp lý cần nâng cấp Phân tích về cấu hình cần nâng cấp Đề xuất ý kiến Người thực hiện (Ký tên) BM.PM.02.02 NBH: Trang 6/8 Bảng 5: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền thông trang bị mới Người thực hiện: Ngày thực hiện: M hiệu Tên thiết bị Cấu hình thiết bị Mô tả năng lực thực hiện dự kiến Phân tích về tính hợp lý cần trang bị mới Phân tích về cấu hình cần trang bị mới Đề xuất ý kiến Người thực hiện (Ký tên) BM.PM.02.02 NBH: Trang 7/8 Bảng 6: Phân tích bản dự kiến phần mềm hệ thống và cơ sở dữ liệu trang bị mới Người thực hiện: Ngày thực hiện: M hiệu Tên phần mềm Phiên bản, môi trường, các thành phần đi kèm Mô tả đặc tính (số user, khả năng nâng cấp, .) Phân tích về tính hợp lý cần trang bị mới Phân tích về đặc tính của phần mềm cần trang bị mới Đề xuất ý kiến Người thực hiện (Ký tên) BM.PM.02.02 NBH: Trang 8/8 Bảng 7: Bản xác nhận chuyển giao tài liệu phân tích Người gửi: Ngày gửi: STT Tên hồ sơ, tài liệu Số trang Người lập Ngày lập Ghi chú Xác nhận của khách hàng: <Đã nhận đầy đủ các tài liệu phân tích trong biểu mẫu BM.PM.02.02> . cña b¶ng 2 thuéc BM. PM. 02. 01) Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) BM. PM. 02. 02 NBH: Trang 5/8 Bảng 4: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền thông. xuất ý kiến Người thực hiện (Ký tên) BM. PM. 02. 02 NBH: Trang 6/8 Bảng 5: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền thông trang bị mới Người
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh), BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh), BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay