THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

21 294 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 04:20

THC TRNG HIU QU SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH 2.1. Hiu qu s dng vn kinh doanh ca xớ nghip May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Xớ nghip May 2 Tng cụng ty c phn dt may Nam nh núi riêng, vốn kinh doanh luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Việc sử dụng vốn kinh doanh hợp lý, hiệu quả chính là một trong những yêu cầu quan trọng của nhà quản lý, phải thờng xuyên đáp ứng để mang lại hiệu quả chung cho toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bng 6 : C cu vn kinh doanh ca xớ nghip May 2 VT : Triu ng Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1.Nguồn vốn KD 16 967 16 627 16 129 15 483 14709 2.Vốn cố định 9 671 8 563 8 709 8516 8237 3. Vốn lu động 7 296 8 064 7 419 6967 6472 4.VCĐ/VKD 0,569 0,527 0,539 0,550 0,559 5.VLĐ/VKD 0,431 0,473 0,461 0,450 0,441 ( Ngun :Phũng k toỏn) Qua bng 6 ta thy nm 2008 ngun vn kinh doanh ca xớ nghip cú gim i nhng khụng thay i ỏng k so vi nm 2007. Nm 2007 vn c nh ca xớ nghip chim t trng l 55% , vn lu ng chim 45% n nm 2008 ngun vn c nh chim t trng 55,9% cao hn so vi nm 2007 l 0,9% s thay i ny khụng phi ỏng k nhng cng cho ta bit c rng xớ nghip ó phn no chỳ trng hn vo vic u t mỏy múc, trang thit b phc v cho sn xut kinh doanh.Trong iu kin khoa hc cụng ngh ngy cng phỏt trin vic u t trờn l ỳng hng. 2.1.1. Phõn tớch hiu qu s dng tng vn cu Xớ nghip May 2 Để phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn của nghiệp May 2 ta sử dụng các chỉ tiêu sau đây: - Năng suất sử dụng tổng vốn theo doanh thu (H V ) H v = Tổng doanh thu trong kỳ Tổng vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng Tổng vốn đầu t sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng doanh thu. - Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn ( R v ) R v = Tổng lợi nhuận trong kỳ Tổng vốn trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng tổng vốn đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo đợc mấy triệu đồng lợi nhuận. - Vòng quay tổng vốn ( V tv ) V tv = Tổng số doanh thu Tổng vốn trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết trong kỳ tổng vốn của đơn vị quay đợc mấy vòng hay chu chuyển đợc mấy lần Bảng 7 : Hiệu quả sử dụng tổng vốn của nghiệp May 2 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1. Doanh thu Triệu đồng 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 472,7 339,69 479,65 852,6 1 512,52 3. Tổng vốn Triệu đồng 16 967 16 627 16 129 15 483 14 709 4. Năng suất sử dụng tổng vốn theo doanh thu Trđ/trđ 0,616 0,593 0,757 1,097 1,790 5. Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn Trđ/trđ 0,027 0,020 0,029 0,055 0,102 6. Vòng quay tổng vốn Vòng 0,616 0,593 0,757 1,097 1,790 ( Nguồn : Phũng k toỏn ) Qua Bảng 7 ta thấy : Trong năm 2005 các chỉ tiêu : Năng suất tổng vốn theo doanh thu,tỷ suất lợi nhuận tổng vốn, vòng quay tổng vốn giảm so với năm 2004,sự giảm sút này là do trong năm 2005 nghiệp đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất và gặp khó khăn vì nguồn hàng bị cắt giảm vì thế năm 2005 nghiệp sử dụng tổng vốn cha đợc hiệu quả.Tuy nhiên điều này đã đợc khắc phục sau đó, các chỉ tiêu trên tăng liên tục trong các năm 2006,2007,2008. Đặc biệt trong năm 2008 mặc dù tổng vốn giảm xuống nhỏ hơn so với các năm trớc đó nhng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lại tăng một cách đáng kể.Cụ thể là năm 2008 doanh thu tăng 9 345 triệu đồng,lợi nhuận sau thuế tăng 659,92 triệu đồng lần lợt tơng ứng với tốc độ tăng là 54,99% và 77,40% so với năm 2007.Chính điều này đã làm cho các chỉ tiêu hiêụ quả sử dụng tổng vốn năm 2008 tăng lên rất nhiều so với các năm trớc.Sở dĩ nghiệp đạt đợc kết quả nh thế trong năm 2008 là bởi vì năm 2008 nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa.Nói chung nghiệp đã sử dụng nguồn vốn kinh doanh rất hiệu quả trong 3 năm gần đây. Tuy nhiên nếu so với các đơn vị cùng ngành trong tỉnh Nam Định thì nghiệp vẫn còn phảI cố gắng hơn nữa bởi các chỉ tiêu mà nghiệp đạt đợc trong những năm gần đây vẫn chỉ ở mức khá so với mặt bằng chung bởi các đơn vị dẫn đầu nh Công ty May Sông Hồng,Công ty YuongOne trên địa bàn tỉnh thờng đạt năng suất sử dụng tổng vốn trên doanh thu là trên 2,0 Trđ/ Trđ và tỷ suất lợi nhuận tổng vốn là trên 0,2 Trđ/ Trđ mà điển hình là Công ty May Sông Hồng năm 2008 đạt tỷ suất lợi nhuận tổng vốn 0,23 Trđ/ Trđ. 2.1.2. Phõn tớch hiu qu s dng vn ch s hu ca Xớ nghip May 2 Vốn kinh doanh chính là điều kiện để doanh nghiệp thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, vì vậy khi bỏ vốn vào bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào ngời chủ sở hữu luôn quan tâm đến sự bảo toàn và phát triển của doanh nghiệp cũng nh nguồn vốn chủ sở hữu nói trên. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu là một thớc đo năng lực của nhà quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Để phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu ta sử dụng các chỉ tiêu sau đây : - Năng suất sử dụng vốn chủ sở hữu theo doanh thu ( H VCSH ) H VCSH = Tổng doanh thu trong kỳ Tổng vốn CSH trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn CSH đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo đợc mấy triệu đồng doanh thu. - Tỷ xuất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ( R VCSH ) R VCSH = Tổng lợi nhuận trong kỳ Tổng vốn CSH trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn CSH đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo đợc mấy triệu đồng lợi nhuận. Bảng 8: Hiu qu s dng ngun vn ch s hu ca xớ nghip May 2 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1. Doanh thu Triệu đồng 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 472,7 339,69 479,65 852,6 1 512,52 3.Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 9 841 9 644 9 355 8 980 8 531 4. Năng suất sử dụng vốn CSH theo DT Trđ/trđ 1,062 1,023 1,346 1,892 3,087 5.Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH Trđ/trđ 0,048 0,035 0,051 0,094 0,177 ( Nguồn : Phũng k toỏn ) Theo bng 8 ta thy nm 2005 nghiệp sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu cha hiệu quả. Đến năm 2008 ngun vn ch s hu ca xớ nghip gim 449 triu ng so vi nm 2007, tc l ch bng 95% so vi nm 2007.Tuy nhiờn tng doanh thu ca xớ nghip trong nm 2008 li tng 9345 triu ng so vi nm 2007 tng ng vi tc tng l 54,99%, li nhuõn sau thu trong nm 2008 cng tng 659,92 triu ng tng ng vi tc tng l 77,40%.iu ny cho thy xớ nghip ó s dng rt hiu qu ngun vn ch s hu v cng chng t rng sau khi chuyn sang c phn húa nm 2008 xớ nghip ó to cho mỡnh mt bc tin rt ln so vi trc khi c phn húa. Nm 2008 năng suất vốn CSH v tỷ suất lợi nhuận vốn CSH tng rt ln ú l 63,16% v 86,72% so vi nm 2007. 2.1.3. Phõn tớch hiu qu s dng vn lu ng ca xớ nghip May 2 Vốn lu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động nên vốn lu động luôn chịu sự ảnh hởng và chi phối của tài sản lu động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh các tài sản lu động sản xuất và tài sản lu động lu thông luôn vận động, thay thế và chuyển hoá lẫn nhau đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra liên tục. Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động của Xớ nghip May 2 ta sẽ tính toán và so sánh các chỉ tiêu tài chính phản ánh sự vận động của vốn lu động của doanh nghiệp đồng thời chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới sự biến động đó nhằm đa ra những giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lu động của Xớ nghip trong thời gian tới. Bảng 9: cấu tài sản lu động của nghiệp May 2 Loại tài sản Năm 2007 Năm 2008 So sánh Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọn g (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọn g (%) Chênh lệch (+/-) Tỷ lệ (%) 1. Tiền 177,6585 2,55 313,2448 4,84 135,5863 176, 31 2. Các khoản phải thu. 3 102,4051 44,53 2 516,3136 38,88 - 586,0915 81,1 0 3. Hàng tồn kho 3 559,4403 51,09 3 362,8512 51,96 - 196,5891 94,4 7 4. Tài sản ngắn 127,4961 1,83 279,5904 4,32 152,0079 219, hạn khác 29 Tổng cộng VLĐ 6 967 100 6 472 100 - 495 92,8 9 (Ngun : Phũng k toỏn) Qua bảng số liệu (Bảng 9) Cho ta thấy trong tổng lợng vốn lu động của nghiệp thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng hoá tồn kho (hàng hoá lu trữ tại hệ thống kho hàng của nghiệp). Năm 2007 lợng hàng tồn kho của nghiệp là 3 559,4403 triệu đồng, chiếm 51,09% tổng lợng vốn lu động. Năm 2008 hàng tồn kho là 3 362,8512 triệu đồng chiếm 51,96 % tổng lợng vốn lu động giảm 196,5891 triệu đồng tức là chỉ bằng 94,47% so với năm 2007 Hàng tồn kho giá trị lớn và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lợng vốn lu động do các nguyên nhân sau: *Nguyên nhân thứ nhất: nghiệp May 2 thờng xuyên phải dự trữ một lợng hàng hoá lớn trong kho. Tại nghiệp nguyên vật liệu chính để sản xuất là bông xơ đợc nhập chủ yếu từ nớc ngoài nên tình hình sản xuất của nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu. Vì vậy dự trữ nguyên vật liệu là điều cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợc hoạt động liên tục và đạt hiệu quả, Hiện nay, do giá cả nguyên vật liệu bông xơ, hoá chất trên thị trờng thế giới lên xuống thất thờng, vì thế nghiệp hiện đang áp dụng hình thức dự trữ theo quý, tháng đối với từng loại nguyên vật liệu khác nhau : - Dự trữ theo quý: Là các nguyên liệu chính Bông, xơ, hoá chất, thuốc nhuộm. - Dự trữ theo tháng: Là các nguyên liệu phụ nilon, ống giấy, bao bì và các loại vật t phụ tùng thông thờng. - Dự trữ năm : Với những loại phụ tùng đặc chủng khó tìm mua và phụ tùng đặt hàng sản xuất đơn chiếc. Vì vậy số lợng hàng hoá dự trữ trong kho là rất lớn và giá trị cao. * Nguyên nhân thứ hai: nghiệp tồn kho một lợng hàng hoá sản phẩm cha tiêu thụ hết Do nghiệp sản xuấtkinh doanh chính là ngành dệt may nên hàng hoá sản phẩm sản xuất ra ( Aó Jacket , Quần âu, Quần sooc) mẫu mã phải theo thị hiếu, nhu cầu của khách hàng. Mặt khác sản phẩm còn phải sản xuất và cung cấp ra thị trờng theo mùa (mùa hè, mùa đông). Do vậy khi sự thay đổi thị hiếu (mốt) thì việc những hàng hoá còn tồn lại cha bán hết là không thể tránh khỏi, nhiều khi những sản phẩm đó bán để thu hồi vốn là rất khó khăn. Hoặc khi thay đổi mùa; sản phẩm còn tồn, hầu nh sẽ chuyển sang năm sau (sang kỳ kinh doanh khác), ví dụ: quần áo mùa hè thì khi đến mùa đông mà bị tồn, thì 3 tháng mùa đông coi nh không bán đợc mà phải đợi đến mùa hè năm sau. Trên (Bảng 9 ) ta thấy cấu của các loại tài sản lu động nhìn chung đôi chút biến động, hàng tồn kho biến động ít (không đáng kể). Điều này chứng tỏ năm 2008 nghiệp đã hoạt động tơng đối ổn định, ít biến động trong điều kiện kinh tế thị trờng. Để đánh giá nghiệp May 2 sử dụng vốn lu động hiệu quả không trong năm 2008, ta đi tính toán và phân tích sự biến động của các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lu động của nghiệp May 2. - Năng suất sử dụng vốn lu động theo doanh thu (H VLĐ ) H VLĐ = Tổng doanh thu trong kỳ Tổng vốn lu động trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn lu động đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng doanh thu. - Tỷ xuất lợi nhuận vốn lu động ( R VLĐ ) R VLĐ = Tổng lợi nhuận trong kỳ Tổng VLĐ trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn lu động đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng lợi nhuận. - Vòng quay vốn lu động: (V LĐ ) V LĐ = Tổng số DT trong kỳ Tổng VLĐ trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết trong kỳ vốn lu động của đơn vị quay đợc mấy vòng. - Độ dài bình quân một vòng quay vốn lu động :( T LĐ ) T LĐ = Thời gian của kỳ phân tích Số vòng quay của VL trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết vốn lu động quay 1 vòng hết bao nhiêu ngày Vòng quay vốn lu động thể hiện doanh nghiệp sử dụng vốn lu động hiệu quả bằng cách làm cho vốn lu động quay vòng nhiều hơn, trong mỗi năm mang lại tổng doanh thu lớn hơn, nhờ đó lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng lên cùng với doanh thu. Bảng 10: Hiệu quả sử dụng vốn lu động của nghiệp May 2 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1. Doanh thu Triệu đồng 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 472,7 339,69 479,65 852,6 1512,52 3.Vốn lu động Triệu đồng 7296 8 064 7 419 6967 6472 4. Năng suất sử dụng vốn lu động theo DT Trđ/trđ 1,433 1,224 1,697 2,439 4,069 5.Tỷ suất lợi nhuận vốn lu động Trđ/trđ 0,065 0,042 0,065 0,122 0,234 6. Số vòng quay của vốn lu động Vòng 1,433 1,224 1,697 2,439 4,069 7. Độ dài bình quân 1 vòng quay VLĐ Ngày 251 294 212 148 88 ( Ngun : Phũng k toỏn ) Qua bảng 10 ta nhận thấy rằng các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lu động nh : Năng suất sử dụng vốn lu động theo doanh thu,tỷ suất sử dụng vốn lu động,vòng quay vốn lu động năm 2008 tăng một cách đáng kể cụ thể là lần lợt tăng 66,89% , 90,98% , 66,89% so với năm 2007. Điêù này cho ta biết rằng nghiệp đã sử dụng rất tốt nguồn vốn lu động. Năm 2007 nguồn vốn lu động quay đợc 2,438 vòng và để thực hiện một vòng quay thì mất 148 ngày.Năm 2008 nguồn vốn lu động quay đợc 4,069 vòng và chỉ mất 88 ngày để thực hiên một vòng chu chuyển.Điều này chứng tỏ nguồn vốn lu động năm 2008 đã đợc sử dụng hiệu quả hơn rất nhiều so với năm 2007.Đây là kết quả rất khả quan mà toàn nghiệp đã đạt đợc. Mặc dù nghiệp đã nhiều cố gắng trong việc nguồn vốn lu động tuy nhiên nghiệp vẫn cần phảI cố gắng hơn nữa để kết quả vợt trội hơn so với các đơn vị trong ngành, đăc biệt là nhìn và học tập các đơn vị nh Công ty May Sông Hồng 2.1.4. Phõn tớch hiu qu s dng vn c nh ca xớ nghip May 2 Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của nghiệp ta sử dụng các chỉ tiêu hiệu quả sau đây: - Năng suất sử dụng vốn cố định theo doanh thu (H VCĐ ) H VCĐ = Tổng doanh thu trong kỳ Tổng vốn cố định trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn cố định đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng doanh thu. - Tỷ suất lợi nhuậm vốn cố định (R VCĐ ) R VCĐ = Tổng lợi nhuận trong kỳ Tổng vốn CĐ trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn cố định đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng lợi nhuận Bảng 11: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của nghiệp May 2 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1. Doanh thu Triệu đồng 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 472,7 339,69 479,65 852,6 1512,52 3. Vốn cố định Triệu đồng 9 671 8 563 8 709 8516 8237 4. Năng suất sử dụng Trđ/trđ 1,081 1,153 1,446 1,995 3,197 vốn cố định theo DT 5. Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định Trđ/trđ 0,049 0,040 0,055 0,100 0,184 ( Ngun : Phũng k toỏn ) Qua bảng 10 ta thấy năng suất sử dụng vốn cố định theo doanh thu tăng liên tục từ năm 2004 đến 2008 và tăng một cách đáng kể.Cụ thể là nếu nh năm 2007 ,cứ 1 triệu đồng vốn cố định đầu t vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra đợc 1,995 triệu đồng doanh thu thì đến năm 2008 đã tạo ra đợc 3,197 triệu đồng doanh thu lớn hơn nhiều so với năm 2007.Kết quả của sự tăng liên tục này là do nghiệp đã sử dụng hiệu quả các loại máy móc thiết bị ,tổ chức làm việc theo ca để đa năng suất sản xuất lên cao nhất. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn cố định tuy sự biến động không lớn lắm nhng trong 3 năm 2006,2007,2008 cũng tăng rất ổn định từ 0,055 đến 0,100 và 0,184.Riêng năm 2005 chỉ tiêu này bị giảm sới năm 2004 là do nghiệp cha kịp thích nghi khi chuyển sang hoạt động dới hình thức công ty TNHH Một thành viên. Các kết quả trên cho ta thấy nguồn vốn cố định đã đợc nghiệp sử dụng rất hiệu quả. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Năm 2008 hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh của nghiệp cao hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với các năm trớc đó.Mặc dù năm 2008 là năm nghiệp mới bắt đầu thực hiện cổ phần hóa nhng đã những bớc phát triển mạnh mẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Đây là sự nỗ lực vơn lên không ngừng của cán bộ công nhân viên nghiệp May 2 tạo nền móng vững chắc để tiếp tục trên con đờng phát triển.Tuy nhiên nghiệp vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa để thể sánh cùng với các đơn vị xuất sắc trong ngành. [...]... bộ công nhân viên trong nghiệp hòa mình vào sự phát triển của đất nớc 2. 4 ỏnh giỏ chung v hiu qu sn xut kinh doanh ca Xớ nghip May 2 - Tng cụng ty c phn dt may Nam nh 2. 4.1 Nhng kt qu t c Để biết đợc nghiệp đã đạt đợc những kết quả về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây, trớc hết ta tổng hợp các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp bảng sau: Bảng 16: Tổng. .. để tạo ra đợc những kết quả trực tiếp hữu ích lợi cho doanh nghiệp, sự biến động chi phí kinh doanh tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, lợi nhuận doanh nghiệp do đó nó tác động tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Để đạt đợc hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh mỗi doanh nghiệp không chỉ mở rộng thêm sản xuất, đầu t vào khoa học công nghệ hiện đại, mở rộng... phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác Bảng 14 : Tổng hợp tình hình thực hiện chi phí của nghiệp May 2 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 1 Giá vốn hàng bán Năm 20 04 8385 Năm 20 05 8054 Năm 20 06 10 29 6 Năm 20 07 14 20 1 Năm 20 08 22 0 92 2 Chí phí tài chính 405 391 487 584 796 3 Chi phí bán hàng 716 694 755 726 1 117 323 25 1 4 02 471 620 154 143 171 155 196 9 983 9 534 12 113 16 138 24 823 4 Chi phí quản lý doanh. . .2. 2 Hiu qu s dng lao ng ca xớ nghip May 2 - Tng cụng ty c phn dt may Nam nh Lao động là yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung cũng nh nghiệp May 2 nói riêng.Để phân tích hiệu quả sử dụng lao động của nghiệp May 2. Trớc hết ta tìm hiểu về cấu lao động của nghiệp Bảng 12 :Cơ cấu lao động của nghiệp May 2 ĐVT: Ngời T T Năm 20 07 Năm 20 08 Số lợng Tỷ trọng... 1,0 52 1,060 Trđ/trđ Trđ/ngời 17 Tỷ suất lợi nhuận của chi phí Trđ/ trđ 0,047 0,035 0,039 0,0 52 0,060 ( Ngun : Phũng k toỏn ) Qua bảng 17 ta thấy đợc bức tranh toàn cảnh về hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong các năm gần đây.Nhìn chung ngoài năm 20 05 là năm nghiệp gặp nhiều khó khăn thì các năm gần đây nghiệp đã đạt đợc những kết quả. .. tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp trong các năm 20 04 - 20 08 Chỉ tiêu Đơn vị Năm tính 20 04 1 Năng suất sử dụng tổng vốn theo Trđ/trđ 0,616 doanh thu Năm 20 05 Năm 20 06 Năm 20 07 Năm 20 08 0,593 0,757 1,097 1,790 2 Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn 3 Vòng quay tổng vốn Trđ/trđ Vòng 0, 027 0,616 0, 020 0,593 0, 029 0,757 0,055 1,097 0,1 02 1,790 4 Năng suất sử dụng vốn CSH theo Trđ/trđ DT 1,0 62 1, 023 1,346... hợp toàn bộ trong tổng quỹ lơng của nghiệp Do đó để thể đánh giá đợc một cách chính xác hiệu quả sử dụng nguồn lực lao động tại nghiệp May 2 , ta cần thiết phải quan tâm toàn bộ bốn chỉ tiêu trên đây Bảng 13: Hiệu quả sử dụng lao động của nghiệp May 2 Chỉ tiêu Đơn tính 1 Doanh thu vị Năm 20 04 Năm 20 05 Năm 20 06 Năm 20 07 Năm 20 08 Triệu đồng 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2 Lợi nhuận sau... Triệu đồng 4 72, 7 339,69 479,65 8 52, 6 15 12, 52 3 Tổng lao động Ngời 622 620 626 631 641 4 Tổng quỹ lơng Triệu đồng 6 344,4 5 9 52, 0 7 23 4,0 8 753 ,2 11 730 5 Hiệu suất sử dụng lao động theo doanh thu Trđ/ngời 16,81 15, 92 20,11 26 , 92 41,08 6.Tỷ suất lợi nhuận lao động Trđ/ngời 0,759 0,547 0,766 1,351 2, 359 7 Sức sản xuất của chi phí tiền lơng Trđ/trđ 1,648 1,658 1,740 1,941 2, 245 8 Sức sinh lợi của chi phí... nghiệp Để thấy rõ đợc tốc độ tăng giảm của chi phí tại nghiệp ảnh hởng thế nào tới hiệu quả sản xuất kinh doanh ta sẽ đi sâu vào phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của nghiệp May 2 Để phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của nghiệp ta sử dụng nhóm các chỉ tiêu sau: - Hiệu suất sử dụng chi phí theo doanh thu (HCP ) HCP = Tổng doanh thu trong kỳ Tổng chi phí trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta... nghiệp đang đứng ở vị trí nào.Đơn cử là Công ty May Sông Hồng Bình quân năm 20 08 ,một ngời lao động tham gia vào sản xuất tạo ra đợc 75,8 triệu đồng trong khi đó ở nghiệp May 2 là 41,08 triệu đồng con số này cho ta thấy nghiệp cần phải cố gắng hơn nữa để sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực trong nghiệp 2. 3 Hiu qu s dng chi phớ ca Xớ nghip May 2 Tng cụng ty C phn dt may Nam nh Chi phí kinh doanh . vốn kinh doanh tại Xí nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Năm 20 08 hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh của xí nghiệp cao hơn và hiệu quả. về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong các năm gần đây.Nhìn chung ngoài năm 20 05 là năm mà xí nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH, THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH, THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn