BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ƯDCNTT

6 2,889 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 23:11

1 UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NHÀ TRƯỜNG Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số / QĐ- GD ngày . tháng . năm 20 . của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ Thời gian tiến hành: … ngày ( Từ… giờ……phút, ngày … tháng… năm 200…đến hết ngày…… tháng……năm 200……) Đơn vị được thanh tra: Trường THCS …………………… …… Thành phần đoàn thanh tra: 1. Ông (bà) 2. Ông (bà) 3. Ông (bà) . Đại diện nhà trường: 1. Ông (bà) 2. Ông (bà) 3. Ông (bà) A. NỘI DUNG THANH TRA: I/ Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý : 1.Các thiết bị công nghệ thông tin: . . . 2.Xây dựng kế hoạch chỉ đạo UDCNTT trong quản lý hành chính và chuyên môn: . . 3. Nối mạng thông tin, truy cập Internet, cập nhật thông tin: . . 4. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ: a. Cán bộ: - Hiệu trưởng: + Trình độ chuyên môn về CNTT: . + Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:: . - Phó hiêu trưởng: + Trình độ chuyên môn về CNTT: . + Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: . b. Giáo viên: +Giáo viên có trình độ chuyên môn về CNTT/ Tổng số GV: / .,tỉ lệ %: . Đại học: , Cao đẳng: ., Chứng chỉ: . +Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: . c. Nhân viên: .+ Nhân viên có trình độ chuyên môn về CNTT/ Tổng số NV: / .Tỉ lệ %: Đại học: , Cao đẳng: , Trung cấp: ., Chứng chỉ: +Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 2 . 5. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý : .a.Ưu điểm: . . . .b. Tồn tại: . . . . II/ Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt đông chuyên môn: 1.Tổ chức dạy Tin trong nhà trường: a/ Số lượng học sinh: ., số lớp: . Khối 1(6): .lớp .HS, Khối 2(7): .lớp .HS, Khối 3(8): .lớp .HS, Khối 4(9): .lớp .HS, Khối 5: .lớp .HS. - Học sinh đạt giải Tin học không chuyên hè năm học năm học 2006-2007 giải, thuộc các giải : . - Kết quả HSG môn Tin cấp Thành phố năm học qua:………………………………………… b/ Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn Tin Phòng: diện tích: . , ánh sáng: Bàn ghế: .bộ, đúng quy cách: ., không đúng quy cách: .bộ Số máy: ., Chất lượng: . Tổng giá trị các máy (tính thành tiền): .đồng 2. Thực hiện chương trình: 3. Ứng dụng CNTT vào: Dạy học, ra đề kiểm tra, tổ chức ngoại khóa và các hoạt động khác: Số tiết dạy có ứng dụng CNTT: …… tiết của các môn: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… UDCNTT trong hoạt động ngoại khoá:……… đợt của cá môn………………………… ………………………………. hoặc các chủ đề NGLL……………………………………… 4.Chất lượng giảng dạy qua dự giờ, khảo sát chất lượng, kiểm tra hồ sơ: .5. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt đông chuyên môn: a.Ưu điểm: . . . . 3 . . . . b. Tồn tại: . . . B. KẾT LUẬN CHUNG: 1. Ưu điểm: ………………………………………………………………………………….………… . ……………………………………………………………………………………….…… . ………………………………………………………………………………………….…… . …………………………………………………………………………………………….…. … ……………………………………………………… 2. Tồn tại: ………………………………………………………….…………………… ……………… . ……………………………………………………………………………… ………….… . ………………………………………………………………………………….…………… . … ………………………………………………………………………………………… … Xếp loại:……………………… C. KIẾN NGHỊ: 1. Kiến nghị của đoàn thanh tra: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . .… …………………………………………………………………………… ………………… 2. Kién nghị của nhà trường: …………………………………………………………………………………… .……… . …………………………………………………………………………………………… .… . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . . Đợt thanh tra kết thúc vào lúc….…giờ… .phút, ngày.… tháng … năm 200… ĐD ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA ( Ký, họ tên, đóng dấu) ( Ký, họ tên) 4 UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số / QĐ- GD ngày .tháng . năm 200 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ Thời gian tiến hành: … ngày ( Từ… giờ……phút, ngày … tháng… năm 200…đến hết ngày……tháng……năm 200……) Đơn vị được thanh tra: Trường THCS …………………… …… . Thành phần đoàn thanh tra: 1. Ông (bà) 2. Ông (bà) 3. Ông (bà) Đại diện nhà trường: 1. Ông (bà) 2. Ông (bà) 3. Ông (bà) . Phân công của Đoàn thanh tra: . A. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THANH TRA: I/Công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng: 1. Xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: a. Thời gian xây dựng kế hoạch:………………………………………………… b. Thời gian triển khai kế hoạch: ……………………………………………… 2. Công tác tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức triển khai phong trào thi đua trên: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. II. Tổ chức thực hiện: a. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn: 5 - Vệ sinh trường lớp Sạch sẽ (tốt, chưa tốt): ………………………………… - Có cây xanh, thoáng mát: …………………………………………………… - Lớp học: Ánh sáng ……… (đạt, chưa đạt), bàn ghế (hợp, không hợp) …… … lứa tuổi HS. - Tổ chức HS trồng cây xanh: …………, HS chăm sóc cây xanh:……………… - Có đủ nhà vệ sinh:…… (đủ, chưa đủ), đặt ở vị trí……………. với cảnh quan trường học, việc giữ gìn vệ sinh trong khu vệ sinh……………………………………………………… - Tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh nơi công cộng, nhà trường…: ………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. b. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS, giúp HS tự tin trong học tập: - Thầy, cô giáo tích cực đổi mới PPDH: ……………………………………………………. - Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng GV thực hiện các giải pháp để việc dạy và học ngày càng có hiệu quả: ………………………………………………………… c. Rèn luyện kỹ năng sống cho HS: - Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, và kỹ năng làm việc theo nhóm: ………………………………………………………………………………… ./ - Rèn luyện kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước…, rèn luyện và có ý thức bảo vệ sức khoẻ: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… ……. - Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội: ……………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. d. Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh: - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, khuyến khích HS tự giác tham gia: ……………. ………………………………………………………………………………………………… - Tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi khác phù hợp với HS:………………. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. đ. HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. III. Đánh giá chung: .a.Ưu điểm:…………………………………………………………………………… 6 . b. Tồn tại: ………………………………………………………………………………………………… B. KIẾN NGHỊ: 1. Kiến nghị của đoàn thanh tra: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . .… . 2. Kién nghị của nhà trường: …………………………………………………………………………………… .……… . …………………………………………………………………………………………… .… . ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . . ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . .Biên bản thanh tra kết thúc vào lúc….…giờ… .phút, ngày.… tháng … năm 200… ĐD ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA ( Ký, họ tên, đóng dấu) ( Ký, họ tên) . GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NHÀ TRƯỜNG Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định. GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ƯDCNTT, BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ƯDCNTT, BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ ƯDCNTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn