ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 6

4 355 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 13:15

. ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TỐN Thời gian làm bài : 90 phút Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1: Hãy trình bày các yêu cầu cơ bản đối với kế. Khóa sổ, xác định kết quả kinh doanh? 5. Lập bảng cân đối KT vào ngày cuối tháng? HẾT Giám thị coi thi không giải thích ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TỐN Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 6, ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 6, ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn