bài 5. g­i­­u vệ sinh thân thể

24 567 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 08:11

Gi¶ng ®iÖn Bµi tö Để bảo vệ mắt chúng ta cần phải làm gì? Để bảo vệ tai chúng ta cần phải làm? Tại sao không dùng vật nhọn ngoáy tai? Khám tay Hai bạn ngồi cùng bàn xoay mặt lại với nhau để xem và nhận xét bàn tay ai sạch , bàn tay ai chưa sạch. Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2010 Tuần: 5 Bài 5: Tự nhiên và xã hội *Hoạt động 1: Làm việc theo cặp Bước 1: Thảo luận nhóm đôi Em h y nhớ lại mình đ làm gì hằng ngày để giữ sạch ã ã thân thể, quần áo, .Sau đó nói với bạn bên cạnh mình. Bước 2: Trình bày trước lớp - H­íng dÉn häc sinh quan s¸t tranh ë trang 12 vµ trang 13 s¸ch gi¸o khoa. * Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t tranh H×nh trang 13H×nh trang 12 ? H·y chØ vµ nãi viÖc lµm cña c¸c b¹n ? H·y chØ vµ nãi viÖc lµm cña c¸c b¹n trong tõng h×nh ? trong tõng h×nh ? ? Nªu râ viÖc lµm nµo ®óng, viÖc lµm ? Nªu râ viÖc lµm nµo ®óng, viÖc lµm nµo sai ? V× sao ? nµo sai ? V× sao ? Các bạn đang tắm chung với xúc vËt.Việc này không nên làm Bạn ấy đang chuẩn bị nước tắm .Việc này nên làm [...]... xong lau khụ thân thể + Mc qun ỏo sch - Nên rửa tay, chân khi nào ? Ra tay Khi no Trc khi cm thc n Sau khi i tiờn Sau khi tiu tin Khi b bn Ra chõn Khi mang tt giy dộp Khi i ng Khi chõn bn Hot ng - Kể ra những việc không nên làm như ng nhiều người còn mắc phải ? Ăn bốc, cắn móng tay, đi chân đất - Kết luận: Chúng ta phải luôn luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hằng ngày để giữ cho cơ thể luôn sạch... hằng ngày để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ gọn gàng * Hoạt động 4 : Dặn dò - Kể tên những việc làm nên và không nên trong việc chăm sóc răng của mình - Tiết sau học bài: Chăm sóc và bảo vệ răng Kớnh chỳc cỏc thy giỏo, cụ giỏo mnh khe ! học sinh chăm ngoan học giỏi . Tuần: 5 Bài 5: Tự nhiên và xã hội *Hoạt động 1: Làm việc theo cặp Bước 1: Thảo luận nhóm đôi Em h y nhớ lại mình đ làm gì hằng ngày để giữ sạch ã ã thân thể, . Gi¶ng ®iÖn Bµi tö Để bảo vệ mắt chúng ta cần phải làm gì? Để bảo vệ tai chúng ta cần phải làm? Tại sao không dùng vật nhọn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 5. g­i­­u vệ sinh thân thể, bài 5. g­i­­u vệ sinh thân thể, bài 5. g­i­­u vệ sinh thân thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay