đề cương chương 2 và 3 hóa 11 chuẩn

7 280 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 02:11

Tổ: Hóa – Sinh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng? A. Nitơ không duy trì sự cháy sự hô hấp vì nitơ rất độc. B. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học. C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử. D. Khi tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao có xúc tác, nitơ thể hiện tính oxi hóa. Câu 2: Dung dịch NH 3 là bazơ yếu là do: A. Amoniac ta nhiều trong nước. B. Phân tử amoniac là phân tử có cực. C. Khi tan trong nước tạo ra NH 4 + OH - . D. Khi tan trong nước, chỉ có 1 phần nhỏ NH 3 kết hợp với nước tạo ra NH 4 + OH - . Câu 3: Cấu hình e lớp ngoài cùng của nhóm VA là: A. ns 2 np 3 . B. ns 2 np 4 . C. (n-1)d 10 ns 2 np 3 . D. ns 2 np 5 . Câu 4: Điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối nào sau đây: A. KNO 3 . B. NH 4 Cl. C. NH 4 NO 3 . D. NH 4 NO 2 . Câu 5: Cho khí NH 3 phản ứng với oxi (xúc tác Pt, t o ) sản phẩm thu được gồm: A. NH, H 2 O. B. NO, H 2 O. C. N 2 , H 2 O. D. N 2 O, H 2 O. Câu 6: Phản ứng nào sau đây cho biết NH 3 có tính khử ? A. NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - B. 2NH 3 + H 2 SO 4 → (NH 4 ) 2 SO 4 . C. 2NH 3 + 3CuO → 3Cu + N 2 + 3H 2 O. D. Fe 2+ + 2NH 3 + 2H 2 O → Fe(OH) 2 + 2NH 4 + . Câu 7: Hiện tượng nào dưới đây không đúng? A. dd NH 3 làm phenolphtalein không màu chuyển màu hồng quỳ tím chuyển sang màu xanh. B. Thêm NH 3 dư vào dung dịch CuSO 4 , thấy xuất hiện kết tủa xanh. C. Dẫn khí amoniac vào bình chứa khí clo, amoniac bốc cháy tạo ngọn lửa có khói trắng. D. Thổi NH 3 qua CuO màu đen, thấy xuất hiện chất rắn màu đỏ. Câu 8: Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH 3 ? A. H 2 SO 4 đặc. B. CuSO 4 khan. C. HCl. D. CaO. Câu 9: Khi cho NH 3 dư tác dụng với clo thu được: A. HCl, N 2 . B. NH 4 Cl, N 2 . C. HCl, NH 4 Cl. D. Cl 2 , HCl. Câu 10: Để nhận biết khí NH 3 có thể dùng chất nào sau đây? A. CO 2 . B. Khí HCl. C. Dung dịch HCl đặc. D. cả B C đúng. Câu 11: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. (NH 4 ) 2 CO 3 . B. NH 4 Cl. C. NH 3 . D. NaNO 3 . Câu 12: “Bột nở hóa học” NH 4 HCO 3 được dùng trong sản xuất bánh bao. Sản phẩm nhiệt phân của nó là: A. N 2 + CO 2 + H 2 O. B. NH 3 + CO 2 +H 2 O. C. N 2 + CO + H 2 O. D. NH 3 + O 2 + CO 2 . Câu 13: Cho sơ đồ: NH 4 NO 2 → Khí A → B → amoni clorua. Chất A, B lần lượt là: A. N 2 , NH 3 , Cl 2 . B. N 2 , NH 3 , HCl. C. N 2 , NH 3 , BaCl 2 . D. NH 3 , N 2 , Cl 2 . Câu 14: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dưới đây không đúng? A. NH 4 Cl  → 0 t NH 3 + HCl. B. NH 4 HCO 3  → 0 t NH 3 + H 2 O + CO 2 . C. NH 4 NO 3  → 0 t NH 3 + HNO 3 D. NH 4 NO 2  → 0 t N 2 + 2H 2 O. Câu 15: Giải pháp nhận biết ion nào dưới đây không hợp lí ? A. Dùng OH - nhận biết ion NH 4 + , với hiện tượng xuất hiện khí mùi khai. B. Dùng Cu H 2 SO 4 nhận biết NO 3 - , có hiện tượng khí không màu hóa nâu trong không khí. C. Dùng Ag + nhận biết PO 4 3- , trong muối photphat với hiện tượng tạo kết tủa vàng. D. Dùng que đóm nhận biết khí N 2 , với hiện tượng que đóm bùng cháy. Câu 16: Phản ứng nào dưới đây không dùng để minh họa tính axit của HNO 3 ? A. 3Cu + 8HNO 3 → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O. B. MgO + 2HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O. C. NaOH + HNO 3 → NaNO 3 + H 2 O. D. CaCO 3 + 2HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 . Câu 17: Dãy các kim loại không tác dụng với HNO 3 đặc, nguội H 2 SO 4 đặc, nguội là: A. Al, Fe, Cu. B. Fe, Cr, Mg. C. Al, Fe, Cr. D. Al, Fe, Mg. Câu 18: Chọn hệ số cân bằng tương ứng cho từng chất trong p.ứ sau: FeO + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O A. 1, 6, 1, 3, 3. B. 3, 8, 3, 1, 4. C. 4, 10, 4, 1, 5. D. 3, 10, 3, 1, 5. Câu 19: Cho phương trình: a Ag + b HNO 3 → c AgNO 3 + d NO + e H 2 O. Tổng các hệ số của p.trình là: A. 5. B. 12. C. 13. D. 20. Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng : Mg + HNO 3 → ………+ N 2 + ……… Tổng hệ sô tối giản của p.trình trên là: A. 22. B. 29. C. 30. D. 33. Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng: 10 HNO 3 + 3…. → 3 Fe(NO 3 ) 3 + NO + 5H 2 O. Dấu “…” là : A. FeO. B. Fe 2 O 3 . C. Fe(OH) 3 . D. Fe 3 O 4 . Câu 22: Tính chất nào sau đây không đúng với HNO 3 ? A. Tính axit mạnh. B. Tính oxi hóa mạnh. C. Tính khử. D. không bền khi đặc, nóng. Câu 23: Cho các chất: FeCO 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , Fe, CuO. Số các chất tác dụng với HNO 3 đặc, nóng tạo ra khí màu nâu đỏ là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 24: Một đơn chất phản ứng hoàn toàn với HNO 3 tạo thành 3 oxit, đơn chất đó là: A. Cu. B. P. C. S. D. Fe. Câu 25: Thuốc nổ đen có thành phần hóa học gồm: A. KCl, C, S. B. KNO 3 , C, P.C. KNO 3 , C, S. D. KNO 3 , S, P. Câu 26: Cho bột đồng vào dung dịch KNO 3 H 2 SO 4 loãng, hiện tượng xảy ra là: A. Dung dịch có màu xanh có khí màu nâu đỏ thoát ra. B. Dung dịch không màu có khí không màu hóa nâu trong không khí. C. Dung dịch có màu xanh có khí không màu hóa nâu trong không khí. D. Không có hiện tượng gì xảy ra. Câu 27: Cho HNO 3 đặc vào than, đun nóng, khí bay ra là: A. CO 2 . B. NO 2 . C. NO 2 CO 2 . D. NO CO 2 . Câu 28: Hợp chất nào của nitơ không thể tạo ra khi cho HNO 3 tác dụng với kim loại? A. NO. B. NO 2 . C. NH 3 . D. N 2 O 5 . Câu 29: Chọn một thuốc thử để nhận biết được tất cả các dung dịch mất nhãn sau: NH 4 NO 3 , KNO 3 , Fe(NO 3 ) 2 , (NH 4 ) 2 SO 4 . A. NaOH. B. NH 3 . C. BaCl 2 . D. Ba(OH) 2 . Câu 30: Hóa chất dùng để phân biệt 2 kim loại Al Zn là: A. dd HNO 3 đặc, nguội. B. HNO 3 đặc, nóng. C. dd HCl. D. dd NaOH. Câu 31: Khi nhiệt phân Cu(NO 3 ) 2 sản phẩm thu được là: A. Cu, NO 2 , O 2 . B. CuO, N 2 , O 2 . C. CuO, NO 2 ,O 2 . D. CuO, NO 2 . Câu 32: Nhiệt phân muối sắt (III) nitrat ta thu được: A. Fe 2 O 3 , NO 2 , O 2 . B. Fe(NO 3 ) 3 , O 2 . C. Fe(NO 2 ), O 2 . D. Fe, NO 2 , O 2 . Câu 33: Hóa chất dùng để nhận biết muối nitrat là: A. Cu NaOH. B. quỳ tím. C. dd axit H 2 SO 4 . D. Cu dd axit H 2 SO 4 . Câu 34: Khối lượng kim loại Al hòa tan vừa đủ trong dd HNO 3 đặc, nóng để tạo thành 8,96 lít khí màu nâu (đktc), khối lượng Al là: A. 3,6 gam. B. 10,8 gam. C. 5,4 gam. D. 2,7 gam. Câu 35: Cho dung dịch NaOH nóng, dư vào 100 ml dung dịch (NH 4 ) 2 SO 4 2M. Thể tích khí (đktc) thu được sau phản úng là: A. 4,48 lít. B. 8,96 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít. Câu 36: Ở điều kiện thường, photpho hoạt động như thế nào so với nitơ ? A. P hoạt động mạng hơn. B. P hoạt động yếu hơn. C. như nhau. D. không xác định được. + Ca, t 0 +HCl + O 2 , t 0 Câu 37: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Phân đạm 2 lá (thành phần chính là NH 4 NO 3 ) có hàm lượng nitơ cao nhất trong các loại phân đạm. B. Đánh giá phân đạm theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ trong phân đạm. C. Đánh giá phân lân theo phần trăm khối lượng nguyên tố photpho trong phân lân. D. Cây trồng chỉ đồng hóa được nguyên tố H, O từ nước còn nguyên tố C cây phải hấp thu từ đất. Câu 38: Cho phản ứng: P A B P 2 O 5 . A, B lần lượt là: A. Ca 3 P 2 ; PH 3 . B. Ca 3 P 2 ; PH 2 . C. Ca 3 P 2 ; CaCl 2 . D. Ca 2 P 3 ; CaCl 2 . Câu 39: Phát biểu nào sai ? A. Nitơ là chất trơ ở nhiệt độ thường, vì nitơ có liên kết ba trong phân tử, nitơ có phản ứng ở t o cao. B. Vụn đồng+H 2 SO 4 + dd muối nitrat  → 0 t dd màu xanh + khí không màu hóa nâu ngoài không khí. C. Không nên bón phân đạm amoni cho đất chua vì càng làm cho ruộng chua thêm. D. Muối axit là muối vẫn còn nguyên tử hidro trong phân tử. Câu 40: Để bảo quản photpho trắng người ta ngâm nó trong: A. nước. B. benzen. C. cacbon đisunfua. D. dầu hỏa. Câu 41: Chọn công thức đúng của apatit A. Ca 3 (PO 4 ) 2 . B. Ca(PO 4 ) 2 . C. 3Ca 3 (PO 4 ) 2 .CaF 2 . D. CaP 2 O 7 . Câu 42: Thành phần chính của quặng photphoric là A. Ca 3 (PO 4 ) 2 . B. NH 4 H 2 PO 4 . C. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . D. CaHPO 4 . Câu 43: Cho 11 g hỗn hợp Al Fe vào dd HNO 3 loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đktc) bay ra. Thành phần phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp đầu là: A. 49,1 % B. 50,9 %. C. 50 %. D. 54,4 %. Câu 44: Cho 18 g một kim loại A tác dụng vừa đủ với HNO 3 thu được 3,36 lít khí N 2 (đktc). Kim loại A là: A. Ca (M=40). B. Mg (M=24). C. Zn (M=65). D. Fe (M=56). Câu 45: Cho 13 g kim loại X hóa trị II (không đổi) tác dụng hoàn toàn với dd HNO 3 2M, thu được 1,12 lít khí N 2 O (đktc). a) Kim loại X là: A. Ca (M=40). B. Mg (M=24). C. Zn (M=65). D. Cu (M=64). b) Thể tích dd HNO 3 đã tham gia phản ứng là: A. 400 ml. B. 300 ml. C. 250 ml. D. 200 ml. Câu 46: Cho 14,2 gam P 2 O 5 vào 600 ml dd NaOH 0,75 M. Chất tan trong dung dịch sau phản ứng là: A. Na 2 HPO 4 NaH 2 PO 4 . B. Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 . C. Na 3 PO 4 NaOH. D. NaH 2 PO 4 Na 3 PO 4 . Câu 47: Cho dung dịch chứa 11,76 g H 3 PO 4 vào dung dịch chứa 16,8 g KOH. Xác định muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng. A. K 3 PO 4 KH 2 PO 4 . B. K 2 HPO 4 K 3 PO 4 . C. K 2 HPO 4 . D. K 3 PO 4 . II. TỰ LUẬN Dạng 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: NaNO 3 → O 2 a) N 2 → NO → NO 2 → HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 → NO 2 . NH 3 → NO H 3 PO 4 → Ca(H 2 PO 4 ) 2 → CaCO 3 b) NH 4 NO 2 → N 2 → NH 3 → NO 2 → NaNO 3 → O 2 c) P → Ca 3 P 2 → PH 3 → P 2 O 5 → H 3 PO 4 → NaH 2 PO 4 . d) Ca 3 (PO 4 ) 2 → P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 → NaH 2 PO 4 → Na 2 HPO 4 → Na 3 PO 4 . Dạng 2: Nhận biết các chất sau đây bằng phương pháp hóa học. Gốc Hóa chất nhận biết Hiện tượng SO 4 2- Ba(OH) 2 hoặc BaCl 2 Có kết tủa trắng BaSO 4 CO 3 2- Ba(OH) 2 hoặc BaCl 2 Có kết tủa trắng BaCO 3 H 2 SO 4 loãng hay HCl Sủi bọt khí CO 2 NH 4 + Dung dịch kiềm, t o Có khí mùi khai, làm quỳ tím ẩm hóa xanh (NH 3 ) NO 3 - Cu, H 2 SO 4 loãng, t o Dung dịch màu xanh (CuSO 4 ), khí không màu hóa nâu ngoài không khí (NO). Cl - PO 4 3- dd AgNO 3 Có kết tủa trắng AgCl Có kết tủa màu vàng Ag 3 PO 4 . a) Các khí: N 2 , NH 3 , CO 2 , CO. g) NaNO 3 , NaCl, Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 . b) Các ion: NH 4 + , NO 3 - , Fe 3+ . h) HNO 3 , NaOH, KCl, K 2 SO 4 , (NH 4 ) 2 CO 3 . c) NaCl, CuSO 4 , FeCl 3 , NH 4 Cl. d) NH 3 , Na 3 PO 4 , NaOH, NH 4 NO 3 , HNO 3 . e) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết các dd sau: Ba(OH) 2 , H 2 SO 4 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 3 . f) HNO 3 , NaOH , K 2 CO 3 , CaCl 2 ,(NH 4 ) 2 SO 4 . Dạng 3: Bài toán Kim loại + HNO 3 đặc, nguội Al, Fe, Cr : không phản ứng HNO 3 đặc, nóng Kim loại đều phản ứng (trừ Au Pt) tạo muối hóa trị cao nhất Sinh ra khí màu nâu đỏ (NO 2 ) HNO 3 loãng Kim loại đều phản ứng (trừ Au Pt) tạo muối hóa trị cao nhất Sinh ra khí không màu hóa nâu trong không khí (NO) FeO Fe 3 O 4 HNO 3 đặc, nóng Tạo muối hóa trị cao nhất Sinh ra khí NO 2 HNO 3 loãng Tạo muối hóa trị cao nhất Sinh ra khí NO Câu 1: Chia hỗn hợp đồng nhôm làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: cho vào dd HNO 3 đặc, nguội, dư → thu được 8,96 lít khí màu nâu đỏ (đktc). - Phần 2: cho vào dd HCl dư → thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Câu 2: Cho 11,8 g hỗn hợp Al Cu hòa tan vừa đủ trong 400ml dd HNO 3 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí màu nâu đỏ ở đktc. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại. c) Tính nồng độ mol của dd HNO 3 . Câu 3: Hòa tan 3 g hỗn hợp Cu Ag trong dd HNO 3 loãng, dư sinh ra V lít khí NO (đktc). Cô cạn dd thu được 7,34 g hỗn hợp hai muối khan. a) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. b) Tính thể tích NO tạo thành. Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 4,8 g hỗn hợp gồm sắt sắt (III) oxit cần vừa đủ dung dịch HNO 3 0,5 M thì thu được 1,12 lít khí không màu hóa nâu ngoài không khí ở đktc. a) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của sắt sắt (III) oxit trong hỗn hợp. b) Tính thể tích của dung dịch HNO 3 đã dùng. Câu 5: Tiến hành nung 6,06 g muối nitrat của kim loại kiềm thu được 5,1 g muối nitrit. Xác định muối nitrat đó. Câu 6: Cho dung dịch chứa 23,52 g H 3 PO 4 vào dung dịch chứa 12 g NaOH. Tính khối lượng mỗi chất tan trong dung dịch sau phản ứng. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32 % tạo ra muối Na 2 HPO 4 . a) Tính khối lượng NaOH đã dùng. b) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng. Cho biết: Cu: 64 ; Fe: 56 ; Mg: 24 ; Na: 23 ; P: 31 ; H: 1 ; O: 16 ; N: 14 ; Zn: 65 ; Ag: 108 ; Cl: 35,5 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3HÓA 11 CHUẨN I. Phần trắc nghiệm : 1. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điện. B. Than chì mềm doc có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu. C. Than gỗ, than xương có khả năng hấp thụ các chất khí chất tan trong dung dịch. D. Khi đốt cháy cacbon, phản ứng tỏa nhiều nhiệt, sản phẩm thu được chỉ là khí cacbonic. 2. Tính khử của cacbon thể hiện trong phản ứng nào sau đây? : A. 2C + Ca → CaC 2 . B. C + 2H 2 → CH 4 . C. C + CO 2 → 2CO. D. 3C + 4Al → Al 4 C 3 . 3. Phản ứng nào sau đây cacbon thể hiện tính oxi hóa? A. C + O 2 → CO 2 . B. C + 2CuO → Cu + CO 2 . C. 3C + 4Al → Al 4 C 3 . D. C + H 2 O → CO + H 2 . 4. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? . A. CO 2 + dung dịch Na 2 CO 3 →. B. C + 2CuO → Cu + CO 2 . C. 3C + 4Al → Al 4 C 3 . D. C + H 2 O → CO + H 2 . 5. Ở nhiệt độ cao, cacbon monooxit (CO) có thể khử tất cả các oxit trong dãy nào sau đây ? : A. CaO, CuO, ZnO, Fe 3 O 4 . B. CuO, FeO, PbO, Fe 3 O 4 . C. MgO, Fe 3 O 4 , CuO, PbO. D. CuO, FeO, Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 . 6. Để phân biệt hai chất khí CO SO 2 tốt nhất nên dùng thuốc thử nào ? A. Than chì. B. Than cốc. C. Than hoạt tính. D. Than đá. 7. Silic phản ứng được với nhóm các chất sau: A. O 2 , C, F 2 , Mg, HCl, NaOH B. O 2 , C, F 2 , Mg, HCl, KOH C. O 2 , C, F 2 , Mg, NaOH D. O 2 , C, Mg, NaOH, HCl 8. Khí CO 2 được thải ra nhiều trong khí quyển là nguyên nhân chính gây nên : A. mưa axit. B. bão cát sa mạc. C.hiệu ứng nhà kính. D. khói mù quang hóa. 9. Dung dịch axit nào sau đây không thể đựng trong bình thủy tinh ? A. HCl. B. H 2 SO 4 . C. HNO 3 . D. HF. 10. Phản ứng nào sau đây là sai ? A. SiO 2 + 4HF → SiF 4 + 2H 2 O. B. SiO 2 + 4HCl → SiCl 4 + 2H 2 O . C. SiO 2 + 2C → Si + 2CO 2 . D. SiO 2 + 2Mg → 2MgO + Si. 11. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất ximăng ? A. Cát. B. Đá vôi. C. Đất sét. D. Thạch cao. 12. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat ? A. Sản xuất thủy tinh màu. B. Sản xuất thủy tinh hữu cơ. C. Sản xuất ximăng. D. Sản xuất đồ gốm. 13. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Sành là vật liệu cứng, gõ không kêu, có màu nâu hoặc xám. B. Sứ là vật liệu cứng, xốp, không màu, gõ kêu. C. Ximăng là vật liệu không kết dính. D. Thủy tinh, sành, sứ, ximăng đều có chứa một số muối silicat trong thành phần chính của chúng. 14. Có 4 chất rắn: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 BaSO 4 . Chỉ dùng thêm một cặp chất nào sau đây để nhận biết ? A. H 2 O CO 2 . B. H 2 O NaOH. C. H 2 O AgNO 3 . D. H 2 O BaCl 2 . 15. Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng thạch nhũ trong các hang động tự nhiên? A. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O. B. CaO + CO 2  CaCO 3 . C. Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O. D. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O  Ca(HCO 3 ) 2 . 16. Dung dịch A làm quỳ tím ngả màu xanh, dung dịch B không làm đổi màu quỳ tím. Trộn A B thấy xuất hiện kết tủa. Hai dung dịch A B có thể là: A. NaOH K 2 SO 4 . B. NaOH FeCl 3 . C. K 2 CO 3 Ba(NO 3 ) 2 . D. Na 2 CO 3 KNO 3 . 17. Khí nào sau đây gây cảm giác chóng mặt, buồn nôn khi sử dụng bếp than ở nơi thiếu không khí ? A. CO. B. CO 2 . C. SO 2 . D. H 2 S. 18. Khí CO 2 H 2 O hòa tan được chất rắn nào trong các chất sau ? A. CaCO 3 . B. BaSO 4 . C. Ca 3 (PO 4 ) 2 . D. FeS. 19. Silic đioxit không tan được trong dung dịch nào sau đây ? A. dd NaOH đặc, nóng. B. dd HF. C. dd HCl. D. Na 2 CO 3 nóng chảy. 20. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO 2 (đktc) vào nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH) 2 . Sản phẩm thu được là: A. CaCO 3 . B. Ca(HCO 3 ) 2 . C. CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 . D. CaCO 3 Ca(OH) 2 . 21. Câu nào sai trong các câu sau ? A. Dạng thù hình là những cấu trúc khác nhau của cùng một nguyên tố. B. Photpho trắng kém hoạt động hơn photpho đỏ. C. Axit silixic là axit yếu, yếu hơn axit cacbonic. D. Silic vô định hình hoạt động hơn silic tinh thể. 22. A, B, D lần lượt là chất nào để thực hiện được sơ đồ biến hóa : A. HCl, Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 . B. H 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , NaNO 3 . C. HNO 3 , CaO, Na 2 SO 4 . D. HNO 3 , Ca(OH) 2 , NaCl. 23. Phương trình hóa học nào sai ? A. Si + 2NaOH + H 2 O → Na 2 SiO 3 + 2H 2 ↑ B. SiO 2 + 4HCl → SiCl 4 + 2H 2 O. C. SiO 2 + 2NaOH đặc → Na 2 SiO 3 + 2H 2 O. D. SiO 2 + 2Mg → Si + 2MgO. II. TỰ LUẬN 1. Cho hai muối: Na 2 CO 3 NaHCO 3 . Viết phương trình hóa học có thể có của từng muối với các dung dịch: HCl, BaCl 2 , NaOH, Ca(OH) 2 phản ứng nhiệt phân các muối đó. 2. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa : a) C → CO 2 → NaHCO 3 → Na 2 CO 3 → CaCO 3 → CO 2 → H 2 SiO 3 b) NH 4 HCO 3 → CO 2 → CaCO 3 → Ca(HCO 3 ) 2 → CO 2 → CO → Fe 3. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: a) C + S → b) C + Ca → c) C + CuO → d) C + H 2 SO 4 → e) CO + Fe 3 O 4 → f) CO 2 + CaCO 3 + H 2 O → g) Ca(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 → h) CO 2 dư + Ba(OH) 2 → i) KHCO 3 + HCl → a. Si + Cl 2 → b. Si + KOH + ? → K 2 SiO 3 + ? c. Si + NaOH → d. Na 2 SiO 3 + ? → H 2 SiO 3 + ? e. SiO 2 + ? → CaSiO 3 + ? 4. Chỉ từ nước, muối ăn, không khí, đá vôi các thiết bị cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế: a) Nước Gia-ven b) Clorua vôi. C) Sođa tinh khiết. d) Amoni nitrat 5. Nhận biết : a) Các khí sau: CO, CO 2 , SO 2 , H 2 . b) Các dung dịch sau: NaOH, NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , Na 2 SiO 3 . c) Các chất sau: CaCO 3 , BaSO 4 , Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 . d) Các chất sau: Na 2 CO 3 , NaNO 3 , Na 3 PO 4 , Na 2 SiO 3 6. Dẫn 8,96 lít CO 2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được, biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 7. Dẫn 6,72 lít CO 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch Ca(OH) 2 . sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10 g kết tủa. Tính nồng độ mol của Ca(OH) 2 . 8. Cho CO 2 hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M thu được 30 g kết tủa. Tính thể tích CO 2 (đktc). 9. Hòa tan 10,4 g hỗn hợp hai muối CaCO 3 MgCO 3 bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 2,688 lít khí CO 2 (đktc). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. 10. Cho 24,4 g hỗn hợp Na 2 CO 3 K 2 CO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2 . Sau phản ứng thu được 39,4 g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? 11. Hỗn hợp rắn A gồm Si MgO. Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 4,48 lít khí ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên vào dung dịch HCl vừa đủ để phản ứng bằng 150 ml. Tính tổng khối lượng hỗn hợp A ? CaCO 3 CO 2 Ca(HCO 3 ) 2 NaHCO 3 +A +D +B 12. Cho 224ml khí CO 2 (đkc) vào 100ml dung dịch KOH 0,2M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng. 13. Dẫn 4,48 lit khí CO 2 (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Tính khối lượng muối được tạo thành. 14. Dẫn 3,36 lit khí CO 2 (đkc) vào 200ml dung dịch chứa 4 gam NaOH. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng. 15. Dẫn 0,896 lit khí CO 2 (đkc) vào 12gam dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng muối được tạo thành. 16. Khí CO 2 thoát ra từ phản ứng cho 100 gam CaCO 3 tác dụng với HCl dư được dẫn vào 500ml dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính nồng độ mol/ lit của dung dịch thu được. 17. Nung 52,65 gam CaCO 3 rồi cho toàn bộ khí sinh ra hấp thụ vào 500ml dung dịch NaOH 1,8M. Tính khối lượng muối thu được. 18. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO 2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 5,55 gam Ca(OH) 2 . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. 19. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit khí CO 2 (đkc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 11,1 gam Ca(OH) 2 . Tính khối lượng kết tủa thu được. 20. Dẫn 1,12 lit CO 2 (đkc) vào 200ml dung dịch Ca(OH) 2 0,2M. Tính khối lượng kết tủa . 21. Dẫn 4,48 lit khí CO 2 (đkc) vào 150ml dung dịch Ba(OH) 2 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. 22. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lit CO 2 (đkc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH) 2 nồng độ aM thu được 15,76 gam kết tủa. Tìm a. 23. Hấp thụ hoàn toàn V lit CO 2 (đkc) vào 0,05 mol Ca(OH) 2 thu được 2 gam kết tủa. Tìm V 24. Cho V lit CO 2 (đkc) hấp thụ hết vào 100ml dung dịch Ca(OH) 2 0,7M . Kết thúc thí nghiệm thu được 4 gam kết tủa. Tính V. 25. Hòa tan 11,2 gam CaO vào nước thu được dung dịch A. Cho V lit khí CO 2 (đkc) vào A thu được 2,5 gam kết tủa. Tính V 26. Nung 100g hỗn hợp gồm: Na 2 CO 3 NaHCO 3 đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi thu được 69g chất rắn. Tính thành phần % của Na 2 CO 3 trong hỗn hợp đầu. 27. Cho 30,6 gam hỗn hợp NaHCO 3 K 2 CO 3 phản ứng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng hết với dung dịch H 2 SO 4 1M thì cần dùng bao nhiêu lit dung dịch? 28. Nung 26,8 gam hỗn hợp CaCO 3 MgCO 3 đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn 6,72 lit khí CO 2 (đkc). Tìm a . 29. Cho hỗn hợp Silic than có khối lượng 20 gam tác dụng với lượng dư NaOH đặc, đun nóng, thu được 13,44 lit hidro (đkc). Xác định % khối lượng Si trong hỗn hợp. 30. Khi nung 30g SiO 2 với 30g Mg trong điều kiện không có không khí, thu được chất rắn A. Xác định thành phần định tính định lượng của A . 31. . A. 3Cu + 8HNO 3 → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O. B. MgO + 2HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O. C. NaOH + HNO 3 → NaNO 3 + H 2 O. D. CaCO 3 + 2HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2. → O 2 a) N 2 → NO → NO 2 → HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 → NO 2 . NH 3 → NO H 3 PO 4 → Ca(H 2 PO 4 ) 2 → CaCO 3 b) NH 4 NO 2 → N 2 → NH 3 → NO 2 → NaNO 3 → O 2 c)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương chương 2 và 3 hóa 11 chuẩn, đề cương chương 2 và 3 hóa 11 chuẩn, đề cương chương 2 và 3 hóa 11 chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay