BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

68 431 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 01:11

Định tăng !"#$%"& '"#&()" *$+,-"# ờng Tiểu học Định Tăng !" #$%&'Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định ()*+ ,$ Thanh Hoá - . NguyễnTuấn Dũng -))/0) * Yên Định 1 2 3456556787 90)): Định Tăng ;%/ 12<*% =ăm 2006 >? =@A B* CA #D ,EFG?HH@ I" HE!! J #KLH M2NHOP #KL?OQ #KL,Q ./%01$+,-"#2"3'&45 B* CA 1% ( I R S' OE! HA TL* KL &%CA TL*! PL*! U!V !7 ?J OCA 1 6 !"#$%"& '"#789:; <&7* <&=%" >9%?'$@%$ -%A%01$BAC" #%CTh¸ng 12/2009  D"# =>  %)+) :; . :; 6 :; E :; F :; G  WV6 X7 56 V33 6W Y3  Z-KL[ V6V 4V 4W W3 W8 4W Z-KL\",CL* Z-KL[\",CL*  X4  Z-KL[ 4V 4V Z-KL\",CL* Z-KL[\",CL*  8 8  Z-KL[ V V Z-KL\",CL* Z-KL[\",CL*  W V V V V  7 8 8 V   Z-KL[ Z-KL\",CL* Z-KL[\",CL*  Z-'HH@ Z-K+]H^A Z9%]2HH@ Z="HO  !" VWW 6W Y3 !#$%& Z#L_ Z#$?]?? V V Z-,` V78 44 8Y 46 48 84 ZFG?HH@ 2 Z-KLAaD%GAb Z-KLAaD'%]Ab ZIRLOHO  #! ' () *++ Z 8WW V33 6W Y3 ZcO Z Z=% Z=2[HO ,-.$ Z-KL!^ Z-KL!?OQ Z-KL?OQ\"D H<&=%" I 'J3$$K$ <& L*" K; M . 6 6 6 /'01-23 ZB*!K7?T)d ZB*!KYX?T)d VY W 4 W 4 8 ZB*!K8?T) 4&56&789::: >9%?'&()NG"O1#P"AQJ  O1 <& 6NNGH6NNR O1 <& 6NNRH6NNM O1 <& 6NNMH6NNS O1 <& 6NNSH6NNT O1 <& 6NNTH6N.N B_  L*  ?N  "  K  L ! 85 4 8W 4 87 84 Y 87 Y e    K  L    O E 85 4 8W 4 87 84 Y 87 Y e?fK B*gE(d@A hKLg! i 743A X5 Vh W7XA XW 7h W85A XW 6h WV7A X5 Yh B*gE(d@A hKLHD&j H    !  i  ' HCA%2 VYA 8 Xh 85A 7 7h 84A 7 Vh V3A 8 7h B*gE(d@A hKLHD&j VYA 8 Xh 85A 7 7h VWA 4 Vh 6A V 6h 3 H!i0HCA %2C2gd &%AkADK B*gE(d@A hKL2\% KLlf 5XA VW Wh 78A V3 Yh 43A Y Yh 78A V8 8h B*gE(d@A hKL2\% KL VVVA 83 4h XWA VX 4h YVA V4 7h X7A 88 4h B*gKL2'   O  Hm KL f 7 5 X VW #O  D    HO    E !"#$%"78" Q"=B >9%?'$@%$ -%A%01$BAC" #%CTh¸ng12/2009  D"# => +L"# A4 "U  %)$ VL& 3AW9)LAW"# Q" $W& $ %0' => n -ga ( ' T L* = [ T L* =[ T L* =[ T L* =[ 4&!;&";" 4W 8V 48 VX 8 8 <" 8W V4 8W V4 Z1'EOE 83 V4 83 V4 Z1'EO?,'o 4 4 Z1'E"E V V =&"<#( 85 VY 87 VW 8 8 ZC\J V V ZpA2 V V V V ZK Z\",CL* Z V V V V ZcO Z=% Z 4 Z=2[HO =&"&! V V 4&!><? 4 4 Z-. V V Zc-. 8 8 " 7 4 W 4 V Z@qE@]HO] &r] 8 V 8 V ZE V V V V Z?\2K V V V V Zn'E V V Z="EHO 4&56&789::: @0A1&" B) EMX6 >9%?'&()NG"O1#P"AQJ  O1 <& 6NNGH6NNR O1 <& 6NNRH6NNM O1 <& 6NNMH6NNS O1 <& 6NNSH6NNT O1 <& 6NNTH6N.N B* OE %2< 2 . V V V V B*OE2<2 48 47 4W 44 44 B*OE < 2 Y 5 X X V5 B*  O  E  2  \%   OE\2f:] ]/0]* 4 4 8 4 4 B*  O  E  2  \%   O  E  \2  f  :  (]   *  +  ,   $ B*  O  E  2  \%   OE\2f:*% B*g??O&%OE @O2RE ! B*  g  LO  H]  H A&%O?,]OE g  :    <A  j A 8 V V V 8 5 B*gLO %A H'&% O?,]OEgO /:?': B*?sOA]LO g:P$:] %:]g: #ODHO F)" =C& &C"YWZ'["9\ <7*$]" ^&7_X& ^& `)" X`)" %?' " *#%CLX <&7aX <& *1 /%?"$ L@%X b1)%9 #&-,a' -. Nguyễn Tuấn Dũng Hiệu trởng 0982869417 #Oc-. Lê Văn Oai Nguyễn Văn Thứ Phó Hiệu trởng Phó Hiệu trởng 0975129159 #OTt1']1 %#,L'-a #Ru]TJO 1,] #D ]v H Nguyễn Tuấn Dũng Lê Văn Oai Nguyễn Hoàng Thắng Nguyễn Văn Thực Bí th chi bộ Chủ tịch CĐ Bí th chi Đoàn Tổng PTĐội 0982869417 0975129159 0373510916 #OT.T ADH Lê Thị Hơng Nguyễn Thị Giang Tổ trởng :1,2,3 Tổ trởng: 4,5 0378778377 0373510159 . c=d7K$& e$X$ ,7%?"X$*%& f" .c=d7K$& e$X$ ,7%?"&()$+,-"#$+L"#NG"O1#P"AQJ O1 <& 6NNGH 6NNR O1 <& 6NNRH6NNM O1 <& 6NNMH 6NNS O1 <& 6NNSH6NNT O1 <& 6NNTH 6N.N D"#`%?"$f& Ae$=g`_"# &()$+,-"#2$f" Yh"#1 6 5 V3 3Y3 A 8 V3 3Y3 A 8 V3 3Y3 A 8 V3 3Y3 A 8 V3 3Y3 A 8 . i >% ; j"# <& $ VL & ^&"O"# V7 V7 V7 V7 V7 V7 6 i >% ; j"# ; _& 7_ <&$K; 8 8 8 8 8 6 ZcqO\J` C:G%@ Z  cq  O  \J    Zcq?O\J V V V V V Zcqj* Zcq1]1, V V V V V ZcqkgO\JK LH ZcqHO Ei >%; j"# *" & f" Z'["$+a Zcq-. V V V V V Zcqc-. 8 8 8 8 8 ZcqOE Z@q V V V V V ZcqK V V V V V ZS V V V V V Zcq+]?'E ZS@]('A ?'jHLtHwK L?OQ ZS:AL"$]L"  V V V V V ZSELO?,] OE]"E V V V V V ZSELKL 8 8 8 8 8 ZSC/KL V V V V V Z SC/ OEE "E V V V V V Z#O2AJHO  F ,7%?"          !   "#$%" &'( 6WA 8 6WA 8 6WA 8 6WA 8 6WA 8 )(*+(  !    %"  '  !, + 8V47 8V63 86VY W88V W88V -.%"!/ V V 7 !0  12    33  GHD 412+  555 GD"#=>1CJ$f" &() $+,-"# V V V 8 8 Z  IF     *E@ qE'o V V V 8 8 Z  B*  AO  R  %  g H* V V ZIFJEJK R>$ %3$Ya"# V" k" ZE V V 8 8 8 Z=2J W3 W3 W3 W3 W3 Z1d\ Z1d_% V V 8 8 8 ZuOxE-%\ ZuOcy Z?HO MC&$ !"#$%"I C&2"3' &45 6D"#I%" ; f$l&C&"#'m"$ '&()$+,-"#$+L"#NG"O1#P"AQJ  O1 <& 6NNGH6NNR O1 <& 6NNRH6NNM O1 <& 6NNMH6NNS O1 <& 6NNSH6NNT O1 <& 6NNTH6N.N T  H  R  g :U"LO= ! 5V4 6X7 TriÖu ®ång 674 76V TriÖu ®ång V V3W 446 TriÖu ®ång V 8YY XW7 TriÖu ®ång T  H  R  g @A*E! D T  H  R   ,  g  U  O  T t  /0  ,]  \% ]O"] #O  D    HO  8 PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ /n$7e"A8 HuJRHCA:gO\JTDsA/OAt % z $ z OtAJj%U%2CHDU"% :gO\J{'NE!$%!E/0,Ej+2: gO\J{C$%t@OOED"2<: gO\J  ZuJR+OOMsA'"%:gO\J% z $ z ]C'NE!$%!E/0,Ej+2:gO \J{C$%t@OOED"2<:gO \J CD$E&&1 F B F GE$,>A • -,a+OO • 9OAJR]2AE+OO{ • 9"\+H2+OO{ • D]At{ • 9|oD]tAg{ • 1OOTD2gR{ • ?OO+OO CHB-&-E&& }CH%OE@?'-,a ~•L*3W)8336•1ZnlIZ13W)38)8336&%n,lO\JZ 12?%Ej<OO:gO\JCK ~-!\€L|\J?,<OO:gO\JCK ~-!\€+OO:gO\JCK]K$ L.]KTD ~•EjNEHmHCA:gO\JC K]K$L.]KTD 9 }-,a+OO]OAHo]ADO }9"\+H2+OO]CH%H2O?, %EC,aEj$NEH2+ C45I&& }#OE@?'d•$O+OO‚ }D]OAt%Od?, !\€L|\J?,<OO:gO\JCK%g O?,%'o D"#Z')"& '"# •%E/OAJR+OOEgR&%E+OOA% 2C#nZ#$%]$L.]:'AKE trêng:gER]E%q%K&%DO+OOCAK O,AQH+DE B%]% z $ z "%O<UAD OC++OO "D'go]_%'Fg [%,\+OOEDE&%O?,%'AOCJ O+OOON\Ej2AE+OO&%AN]a ƒ\„H%OliÖuEOAt]tAE:j+OO •%LLO*[%ORE+OR&%% z $ z CAKU'oAKO?,:g% z $ z 02 g<E%2<CH2E!+ 2O<[@A n*'&%% z $ z H*E!O<]R]O ,AE@?'+OO]% z $ z :At,2gq: 2]d'ON?TL]L|%[%EN c¶i tiÕn ®æi míi O néi dung ®Æt ra cho c¸c% z $ z dN[@AA! 2g =N]%LLO]*[%+EO<j%] 10 [...]... thang 9/ 2001 c bụ nhiờ m lam hiờ u trng trng tiờ u ho c Định Tăng t thang 12/2005, ờ n nay la hiờ u trng trng tiờ u ho c Định Tăng - Pho hiờ u trng co thi gian giang da y la.8 nm a bụ nhiờ m lam cụng tac quan ly pho hiờu trng la 9 nm c bụ nhiờ m khụng qua hai nhiờ m ky liờn tu c trong mụ t trng.T thang 9/2000 ờ n nay c bụ nhiờ m vờ trng Định Tăng Vi chc vu pho hiờu trng Chỉ số c) c bụ i dng vờ... i cac biờ n phap thc hiờ n chờ ụ thụng tin 2.iờ m ma nh: - Cac tụ chc trong nha trng thc hiờ n cụng tac theo doi lu tr, bao cao va kiờ m tra ra soat õ y u, ung quy inh 18 3.iờ m yờ u: - Thông tin báo cáo cha lu đủ chủng loại 4.Kờ hoa ch hoa t ụ ng: - Duy tri cụng tac theo doi lu tr vn ban Thng xuyờn ra soat viờ c lu tr vn ban Thc hiờ n õ y u cac chờ ụ thụng tin, bao cao theo yờu cõ u cua cac c... trng: Ch s a) Hiờ u trng, Pho hiờ u trng va cac hụi ụ ng (Hụi ụ ng trng ụ i vi cụng lõp, Hụi ụ ng quan tri ụ i vi t thuc, Hụi ụ ng thi ua khen thng, Hụi ụ ng ky luõt, Hụi ụ ng t võ n) - Trng tiờ u ho c Định Tăng co hờ thụ ng tụ chc: 01 Hiờ u trng, 02 hiờ u pho, va cac hụ i ụ ng nh Hụ i ụ ng trng, Hụ i ụ ng ky luõ t, Hụ i ụ ng thi ua khen thng, Hụ i ụ ng t võ n - C cõ u tụ chc c thanh lõ p trờn c s... tham gia a t 100% Cụng tac bụ i dng nờu trờn so vi cac nm ho c trc a co nhiờ u tiờ n bụ , giỏo viờn nhõn viờn a co nhõ n thc tụ t va l i ich cua viờ c bụ i dng So vi cac trng trong huyện, trng tiờ u ho c Định Tăng la trng chõ p hanh nghiờm cac quy inh vờ cụng tac bụ i dng Qua bụ i dng giỏo viờn nhõn viờn a co nhiờ u tiờ n bụ Kiờ n thc bụ i dng a c ap du ng vao trong thc tờ co hiờu qua Ch s c) Mụi hoc... san Hụ Chi Minh, ụi Thiờ u niờn Tiờ n phong Hụ Chi Minh, Sao Nhi ụ ng Hụ Chi Minh.Tr ng co chi bụ gụ m 24 ang viờn Trong o, cõ p uy gụ m co 03 ang viờn Chi bụ co quyờ t inh thanh lõ p cua ang uy Xã Định TăngTụ chc Cụng oan gụ m co 35 cụng oan viờn Ban chõ p hanh co 03 ngi, do a i hụ i cụng oan c s bõ u ra, Cụng oan nganh giao du c chuõ n y.Co tụ chc oan thanh niờn Cụ ng san Hụ Chi Minh Cơ cấu tổ... trng tiờ u ho c: Nhiờ m ky cua Hiờ u trng la 5 nm, sau o luõn chuyờ n ờ n trng khac ụ i vi ụ ng chi hiờ u trng thi trc õy cụng tac trng tiờ u học Yên Phú ờ n nm 2003 luõn chuyờ n vờ trng tiờ u ho c Định Tăng ờ n nay a hn hai nm Thời gian giữ chức Hiệu trởng đến nay là 4 năm Hiờ u trng a thc hiờ n tụ t nhiờ m vu va quyờ n ha n cua minh H ng nm ờ u co kờ hoa ch xõy dng quy hoa ch phat triờ n nha trng,... c c phũng giao du c cụng nhn - Kt qu ỏnh giỏ cụng chc, viờn chc nm hc 2008 2009 cú 94% cỏn b giỏo viờn t danh hiu xut sc, 6% cỏn b giỏo viờn t danh hiu tiờn tin Ch s c )Đợc đảm bảo các quyền theo qui định tại điều 32 của điều lệ trờng tiểu học Nha trng luụn quan tõm to iu kin cho giỏo viờn c o to nõng cao trỡnh , bi dng chuyờn mụn, nghip v, khuyn khớch giỏo viờn tham gia cỏc lp i hc ti chc, i hc t... chuyờn mụn vng, t giỏc trong cụng vic nờn ó phn u hon thnh tt nhiờ m vu c giao - Ban giỏm hiu nha trng luụn quan tõm, ch o sõu sỏt cỏc hoa t ụ ng 3.iờ m yờ u: - Nm hc 2008 2009 mt s ch tiờu cha t nh chất lợng mũi nhọn ca hc sinh khối :3 4.Kờ hoa ch cải tiến hoa t ụ ng: - Tp trung thc hin nhng nhiờ m vu trong tõm ca ngnh, ca trng ra Phn u xõy dng trng chun mc II Thc hin tt nhiờ m vu nm hc 2009 . #$%&'Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định ()*+ ,$ Thanh Hoá - . NguyễnTuấn Dũng -))/0) * Yên Định 1 2 3456556787 90)): Định Tăng ;%/ 12<*% =ăm 2006 >?. Định tăng !"#$%"& '"#&()" *$+,-"# ờng Tiểu học Định Tăng !" #$%&'Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn