DE CUONG ON TAP TOAN 7 - HKI 10-11

2 610 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 23:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn Toán – Trường THCS Trần Quốc Toản Năm học: 2010 – 2011 A. Đại số: I. Lý thuyết 1. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số nguyên. 2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ. 3. Các phép toán về lũy thừa của một số hữu tỷ. 4. Các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất dãy các tỉ số bằng nhau. 5. Bài toán về tỉ lệ thuận, khái niệm về hàm số. II. Bài tập. Bài 1. Tính giá trị biểu thức a. 47 1 9 : 5 1 5 27 : 2 9 2      ÷  ÷     − − − b. 13 1 1 13 19 60 40 2 2 40    ÷   • − − • c. 1 7 3 :18 7 11    ÷   − • d. 4 4 2.3 3.2 3 3 3 2 − − e. ( ) ( ) 2 1 1 0,3 : 2 : 2 5 4 5        ÷  ÷         − − − + − − g. 1 2 3 2 1 1 : 2 3 4 3 4      ÷  ÷     − − + − h. ( ) 2 1 5 1 : 0,5 3 2 6      ÷       − − + − Bài 2: Tìm x, biết a. 5 1 7 8 x− + = b. 0,253 – x = 1,725 c. 5 2 5 4 3 4 x + = d. 1 2 2 1 3 3 x − − = e. 3 2 29 4 5 60 x+ = h. 4 1 1 2 5 x = Bài 3: Tính độ dài các cạnh của một tam giác , biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5. Bài 4: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết số học sinh lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9. Bài 5: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3;5;7.Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng? Bài 6: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Đại lượng y nào sau đây không phải là hàm số x tương ứng: A. B. x 1 1 4 4 y -1 1 -2 2 x 1 2 3 4 y 4 2 3 1 C. D. D. B. HÌNH HỌC I. Lý thuyết 1. Các định nghĩa về:Trung điểm, tia phân giác, 2 góc đối đỉnh, 2 tam giác bằng nhau 2. Tính chất hai tam giác bằng nhau (c.c.c, c.g.c, g.c.g ) và các hệ quả. 3. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song , từ vuông góc đến song song 4. Dịnh lý đường thẳng song song. Tiên đề ƠClít, tổng ba góc của tam giác. II. Bài tập: Bài 1: Cho tam giác ABC có ˆ A = 90 0 . Vẽ phân giác của góc B cắt AC ở D. Trên cạnh BC lấy M sao cho BM = BA a/ C/M ∆ ABD = ∆ MBD b/ Từ B kẻ đường thẳng BX ⊥ BC cắt CA kéo dài tại E. CMR: EB // DM Bài 2: Cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB lấy M sao cho AM = AC.Trên tia đối của tia AC lấy điểm N sao cho AN = AB. Gọi AI, AK lần lượt là phân giác của góc NAB ; BAC (I thuộc BN, K thuộcBC). Chứng minh: a. ∆ ABC = ∆ ANM b. ∆ AIN = ∆ AIB c. AI vuông góc với NB d. AK // BN Bài 3: Cho tam giác MNQ (MN=MQ). E là trung điểm của NQ. Trên tia đối của tia EM lấy điểm D sao cho EM = ED . Chứng minh rằng: a. ∆ MEN = ∆ MEQ b. ∆ NED = ∆ QEM c. ND // MQ d. MD ⊥ NQ x -5 -4 -3 -2 y 4 2 3 1 x -1 0 1 2 y 1 3 5 7 . quả. 3. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song , từ vuông góc đến song song 4. Dịnh lý đường thẳng song song. Tiên đề ƠClít, tổng ba góc của tam giác ∆ MEN = ∆ MEQ b. ∆ NED = ∆ QEM c. ND // MQ d. MD ⊥ NQ x -5 -4 -3 -2 y 4 2 3 1 x -1 0 1 2 y 1 3 5 7
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP TOAN 7 - HKI 10-11, DE CUONG ON TAP TOAN 7 - HKI 10-11, DE CUONG ON TAP TOAN 7 - HKI 10-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn