tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7

11 8,789 16
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

. (Bài tập trắc nghiệm) Điểm kiểm tra Toán của một lớp 7 được ghi trong bảng sau: 6 5 4 7 7 6 8 5 8 3 8 2 4 6 8 2 6 3 8 7 7 7 4 10 8 7 3 5 5 5 9 8 9 7 9 9. mét n¨m míi søc khoÎ, ch¨m ngoan häc giái GV: Quan V¨n Do·n Tiết 49 Ôn tập chương III I .Ôn tập về lý thuyết: 1.Muốn điều tra về một dấu hiệu nào đó, em
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7, tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7, tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn