bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc

20 541 5
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Biên bản soát HIU QU CI TIN HOT NG DY và HC NM HC 2009 - 2010 (Tháng 9/ 2009) Thi gian 14 gi 00 ngy 4 thỏng 9 nm 2009 a im: Phũng hp trng tiu hc Tử Đà A - Thnh phn: 1 - Ban giỏm hiu trng : đ/c : Hà Trung Thành - Hiệu trởng đ/c : Lê Thị Thu Hà - Phó hiệu trởng 2 - GV: Ging dy cỏc khi lp (k c giỏo viờn dy b mụn) B - Ni dung: I - Ch trỡ: - /c: Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn - Th ký: /c Lê Lan Anh II - Kim din: - Tng s: 16 /c cú mt 16 vng 0 III - Ni dung trin khai: - /c Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn trin khai cỏc ni dung ci tin hot ng dy v hc 1. Hot ng dy v hc: - Hc tp ni qui, qui ch chuyờn mụn - Thc hin tt son ging theo chng trỡnh v thi khoỏ biu. - Khảo sát chất lợng đầu năm 2 môn Toán, Tiếng việt các khối lớp 2. Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - Trin khai k hoch d gi ca giỏo viờn cỏc t chuyờn mụn. Thụng qua d gi rỳt kinh nghim, t chc cỏc chuyờn t t n nh trng. - Kim tra hiu qu s dng TBDH ca giỏo viờn hng thỏng. - Kim tra vic thc hin qui ch chuyờn mụn trong chm, cha bi. - Bồi dỡng cho cán bộ giáo viên dạy học tích hợp GD môi trờng, đạo đức , tích hợp nội dung SD năng lợng tiết kiệm và hiệu quả các môn học. 3. Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Giỏo viờn ging dy cỏc khi lp phỏt hin v xõy dng ni dung ging dy phự hp vi i tng hc sinh khỏ gi cỏc mụn hc thc hin thng xuyờn trong cỏc gi dy trờn lp. - Thực hiện kế hoạch bồi dỡng đội tuyển học sinh giỏi ngay từ đầu năm. IV - Bin phỏp thc hin - Phõn cụng cụng vic c th cho tng thnh viờn. - Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt vic thc hin. T ú cú nhng iu chnh b sung hp lý. - Phi kt hp cht ch gia cỏc thnh viờn trong t chuyờn mụn, cỏc b phn trong trng thc hin cụng vic t hiu qu cao. V Cỏc ý kin b sung - 100 % nhất trí với các nội dung đã triển khai . VI - Kt lun hi ngh /c Lê Thị Thu Hà ch trỡ hi ngh ó trin khai v giao nhim v cho tng b phn ph trỏch. Cỏc thnh viờn tham gia hi ngh nht trớ 100% k hoch v cỏc bin phỏp thc hin. Biờn bn ny c hon thnh vo hi 16 gi 30 cựng ngy. Ch trỡ hi ngh (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Thị Thu Hà Th ký (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Lan Anh CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Biên bản soát HIU QU CI TIN HOT NG DY và HC NM HC 2009 - 2010 (Tháng 10/ 2009) Thi gian 14 gi 00 ngy 2 thỏng 10 nm 2009 a im: Phòng họp trờng tiểu học Tử Đà A - Thnh phn: 1 - Ban giỏm hiu trng : đ/c : Hà Trung Thành Hiệu trởng đ/c : Lê Thị Thu Hà - Phó hiệu trởng 2 - GV: Ging dy cỏc khi lp (k c giỏo viờn dy b mụn) B - Ni dung: I - Ch trỡ: - /c: Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn - Th ký: /c Lê Lan Anh II - Kim din: - Tng s: 16 /c cú mt 16 vng 0 III - Ni dung trin khai: - /c Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn trin khai cỏc ni dung ci tin hot ng dy v hc * Nhng vic ó lm c: 1. Hot ng dy v hc: - Duy trỡ n np hot ng dy v hc. - Thc hin tt son ging theo chng trỡnh v thi khoỏ biu. 2. Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - ó tin hnh d gi ca giỏo viờn cỏc t chuyờn mụn c 12 gi. Qua d gi ó rỳt kinh nghim, thng nht chung phng phỏp ging dy cho tng giỏo viờn. - Tin hnh kim tra hiu qu s dng TBDH ca giỏo viờn thỏng 9. - C 1 giỏo viờn tham gia d lp hc chng ch A tin hc do trung tõm ngoi ng tin hc tnh t chc. 3. Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu to ngun cho i tuyn cp trng tham gia thi cp huyện * Tn ti: - N np ra vo lp ca mt s giỏo viờn cha nghiờm tỳc. - Cụng tỏc t hc t bi dng ca cỏc t chuyờn mụn trin khai chm. * Trin khai k hoch hot ng dy v hc thỏng 10: - Duy trỡ bi dng hc sinh gii các khối lớp. Tip tc kim tra d gi giỏo viờn (t xut). - Kim tra thc hin quy ch chuyờn mụn (k hoch ging dy). - Cỏc t chuyờn mụn trin khai chuyờn ging dy cp t. - Duy trỡ hot ng gii thiu sỏch, im sỏch vo gi hot ng u tun. - Phỏt ng phong tro lm dựng dy hc tro mng k nim 20/11. IV - Bin phỏp thc hin - Tip tc duy trỡ n np ra vo lp ỳng gi. Tng cng thm lp d gi trong cỏc t chuyờn mụn trao i kinh nghim ging dy. - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu hỡnh thc giỳp giỏo viờn nõng cao ý thc, trỏch nhim trong cụng vic c giao. V Cỏc ý kin b sung - 100 % nhất trí với các nội dung đã triển khai . VI - Kt lun hi ngh /c Lê Thị Thu Hà ch trỡ hi ngh ó trin khai, ỏnh giỏ hot ng dy v hc thỏng 9, trin khai k hoch thỏng 10 v giao nhim v cho tng b phn ph trỏch. Cỏc thnh viờn tham gia hi ngh nht trớ 100% k hoch v cỏc bin phỏp thc hin. Biờn bn ny c hon thnh vo hi 16 gi 30 cựng ngy. Ch trỡ hi ngh (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Thị Thu Hà Th ký (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Lan Anh CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Biên bản soát HIU QU CI TIN HOT NG DY và HC NM HC 2009 - 2010 (Tháng 11/ 2009) Thi gian 14 gi 00 ngy 6 thỏng 11 nm 2009 a im: Phòng họp trờng tiểu học Tử Đà A - Thnh phn: 1 - Ban giỏm hiu trng : đ/c : Hà Trung Thành Hiệu trởng đ/c : Lê Thị Thu Hà - Phó hiệu trởng 2 - GV: Ging dy cỏc khi lp (k c giỏo viờn dy b mụn) B - Ni dung: I - Ch trỡ: - /c: Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn - Th ký: /c Lê Lan Anh II - Kim din: - Tng s: 16 /c cú mt 16 vng 0 III - Ni dung trin khai: - /c Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn trin khai cỏc ni dung ci tin hot ng dy v hc * Nhng vic ó lm c: 1. Hot ng dy v hc: - Duy trỡ n np hot ng dy v hc. - Thc hin tt son ging theo chng trỡnh v thi khoỏ biu. - Tin hnh kho sỏt cht lng ln 1 (khi 2, 3, 4) theo k hoch ca phũng Giỏo dc. - Cỏc t chuyờn mụn trin khai chuyờn cp t theo k hoch. 2. Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - ó tin hnh d gi ca giỏo viờn cỏc t chuyờn mụn c 5 gi. Qua d gi ó rỳt kinh nghim, thng nht chung phng phỏp ging dy cho tng giỏo viờn. - Tin hnh kim tra hiu qu s dng TBDH ca giỏo viờn thỏng 10. T chc thi chn dựng cú cht lng cho mng 20/11. 3. Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu to ngun cho i tuyn cp trng tham gia thi cp thnh ph. * Tn ti: - Vic s dng thit b dy hc cha linh hot. Do ú hiu qu s dng cha cao. * Trin khai k hoch hot ng dy v hc thỏng 11: - Duy trỡ bi dng hc sinh nng khiu các khối lớp - Tip tc kim tra d gi, h s giỏo viờn. T chc thi GVG cp trng. - Kim tra công tác phát hành, chỉ đạo mua các loại sách báo phục vụ cho ging dy. - Cỏc t chuyờn mụn trin khai chuyờn ging dy cp t. - Duy trỡ hot ng gii thiu sỏch, im sỏch vo gi hot ng u tun. - Phỏt ng phong tro lm dựng dy hc tro mng k nim 20/11. IV - Bin phỏp thc hin - Tng cng thm lp d gi trong cỏc t chuyờn mụn trao i kinh nghim ging dy. Phi kt hp gia cỏc b phn trong trng thc hin tt nhim v ca tng thnh viờn. - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu hỡnh thc giỳp giỏo viờn nõng cao ý thc, trỏch nhim trong cụng vic c giao. V Cỏc ý kin b sung - 100 % nhất trí với các nội dung đã triển khai . VI - Kt lun hi ngh /c Lê Thị Thu Hà ch trỡ hi ngh ó trin khai, ỏnh giỏ hot ng dy v hc thỏng 10, trin khai k hoch thỏng 11 v giao nhim v cho tng b phn ph trỏch. Cỏc thnh viờn tham gia hi ngh nht trớ 100% k hoch v cỏc bin phỏp thc hin. Biờn bn ny c hon thnh vo hi 16 gi 30 cựng ngy. Ch trỡ hi ngh (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Thị Thu Hà Th ký (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Lan Anh CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Biên bản soát HIU QU CI TIN HOT NG DY và HC NM HC 2009 - 2010 (Tháng 12/ 2009) Thi gian 14 gi 00 ngy 4 thỏng 12 nm 2009 a im: Phòng họp trờng tiểu học Tử Đà A - Thnh phn: 1 - Ban giỏm hiu trng : đ/c : Hà Trung Thành Hiệu trởng đ/c : Lê Thị Thu Hà - Phó hiệu trởng 2 - GV: Ging dy cỏc khi lp (k c giỏo viờn dy b mụn) B - Ni dung: I - Ch trỡ: - /c: Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn - Th ký: /c Lê Lan Anh II - Kim din: - Tng s: 16 /c cú mt 16 vng 0 III - Ni dung trin khai: - /c Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn trin khai cỏc ni dung ci tin hot ng dy v hc * Nhng vic ó lm c: 1. Hot ng dy v hc: - Duy trỡ n np hot ng dy v hc. - Thc hin tt son ging theo chng trỡnh v thi khoỏ biu. - T chc thao ging cho mng 20/11. - T chc kim tra gia k I (Khi 2, 3, 4, 5) 2 mụn Toỏn, Ting Vit. - T chc thi vit ch p cp trng. 2. Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - ó tin hnh kim tra gi dy ca giỏo viờn: 2 gi. - Kim tra quy ch lm im gia k. T chc thi chn dựng cú cht lng cho mng 20/11. 3. Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu - Thnh lp i tuyn thi VC cp trng tham gia thi cp huyện. * Tn ti: - Vic t chc thao ging ti cỏc t chuyờn mụn tin hnh cha khoa hc. - Hiu qu s dng thit b dy hc t lm ca giỏo viờn cha cao. * Trin khai k hoch hot ng dy v hc thỏng 12: - Duy trỡ bi dng hc sinh nng khiu các khối lớp 3,4 - Tin hnh trin khai k hoch ụn tp cui k theo ỳng phõn phi chng trỡnh. - Tip tc kim tra d gi, h s giỏo viờn. - Xõy dng cỏc tit dy bng GAT cp t (1tit/thỏng) - Ch o b sung mua sỏch tham kho nghip v, mua b sung SGK k II. S kt phong tro c v lm theo sỏch. IV - Bin phỏp thc hin - Tng cng cụng tỏc t hc t bi dng (thụng qua hỡnh thc d gi, chuyờn , c ti liu). - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu hỡnh thc giỳp giỏo viờn nõng cao ý thc, trỏch nhim trong cụng vic c giao. V Cỏc ý kin b sung - 100 % nhất trí với các nội dung đã triển khai . . VI - Kt lun hi ngh /c Lê Thị Thu Hà ch trỡ hi ngh ó trin khai, ỏnh giỏ hot ng dy v hc thỏng 11, trin khai k hoch thỏng 12 v giao nhim v cho tng b phn ph trỏch. Cỏc thnh viờn tham gia hi ngh nht trớ 100% k hoch v cỏc bin phỏp thc hin. Biờn bn ny c hon thnh vo hi 16 gi 30 cựng ngy. Ch trỡ hi ngh (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Thị Thu Hà Th ký (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Lan Anh CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Biên bản soát HIU QU CI TIN HOT NG DY và HC NM HC 2009 - 2010 (Tháng 1/ 2010) Thi gian 14 gi 00 ngy 1 thỏng 1 nm 2010 a im: Phòng họp trờng tiểu học Tử Đà A - Thnh phn: 1 - Ban giỏm hiu trng : đ/c : Hà Trung Thành Hiệu trởng đ/c : Lê Thị Thu Hà - Phó hiệu trởng 2 - GV: Ging dy cỏc khi lp (k c giỏo viờn dy b mụn) B - Ni dung: I - Ch trỡ: - /c: Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn - Th ký: /c Lê Lan Anh II - Kim din: - Tng s: 16 /c cú mt 16 vng 0 III - Ni dung trin khai: - /c Lê Thị Thu Hà - Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn trin khai cỏc ni dung ci tin hot ng dy v hc * Nhng vic ó lm c: 1. Hot ng dy v hc: - Duy trỡ n np hot ng dy v hc. - Thc hin tt son ging theo chng trỡnh v thi khoỏ biu. - Tham gia thi HSG Ting Anh lớp 5 cp huyện. 2. Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - Tin hnh k hoch thm lp d gi c 3 GV. - ỏnh giỏ hiu qu s dng TBDH thỏng 12. Kim tra vic thc hin chng trỡnh hc k I. 3. Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu cha tham gia thi. * Tn ti: - Hiu qu s dng thit b dy hc t lm ca giỏo viờn cha cao. * Trin khai k hoch hot ng dy v hc thỏng 1: - T chc KTK cui k I theo lch ca Phũng GD. - Tin hnh ỏnh giỏ xp loi hc sinh cui k I m bo chớnh xỏc, khỏch quan, cụng bng. - Th vin trin khai k hoch hot ng hc k II. - B phn thit b, kim kờ, ỏnh giỏ s kt hiu qu s dng thit b hc k I. - Thc hin chng trỡnh hc k II theo ỳng biờn ch. IV - Bin phỏp thc hin - Tng cng ý thc t giỏc ca giỏo viờn trong thc hin n np chuyờn mụn (c bit l n np ra vo lp). - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu hỡnh thc giỳp giỏo viờn nõng cao ý thc, trỏch nhim trong cụng vic c giao. V Cỏc ý kin b sung - 100 % nhất trí với các nội dung đã triển khai . . VI - Kt lun hi ngh /c Lê Thị Thu Hà ch trỡ hi ngh ó trin khai, ỏnh giỏ hot ng dy v hc thỏng 12, trin khai k hoch thỏng 1 v giao nhim v cho tng b phn ph trỏch.Yờu cu cỏc thnh viờn nõng cao ý thc trỏch nhim v tinh thn tp th hon thnh k hoch, khc phc nhng tn ti. Cỏc thnh viờn tham gia hi ngh nht trớ 100% k hoch v cỏc bin phỏp thc hin. Biờn bn ny c hon thnh vo hi 16 gi 30 cựng ngy. Ch trỡ hi ngh (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Thị Thu Hà Th ký (Ký, ghi rừ h tờn) Lê Lan Anh CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Biên bản soát HIU QU CI TIN HOT NG DY và HC NM HC 2009 - 2010 (Tháng 2/ 2010) Thi gian 14 gi 00 ngy 5 thỏng 2 nm 2010 a im: Phòng họp trờng tiểu học Tử Đà A - Thnh phn: 1 - Ban giỏm hiu trng : đ/c : Hà Trung Thành Hiệu trởng [...]... vic kim tra, ỏnh giỏ hc sinh cui hc k I ỳng quy ch 2 Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - Kim tra cht lng bi dng nng khiu của các khối lớp - ỏnh giỏ hiu qu s dng TBDH thỏng 1 3 Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu cha tham gia thi * Tn ti: - Trong ỏnh giỏ xp loi hc sinh hc k I vic thc hin quy ch s im ca mt s giỏo viờn cha chớnh xỏc * Trin khai k hoch hot... hc sinh kim tra nh k gia k II (mụn Toỏn, Ting Vit) - Tip tc kim tra, d gi Gv cỏc t chuyờn mụn - Kim tra hiu qu s dng thit b trong ging dy IV - Bin phỏp thc hin - Tng cng ý thc t giỏc ca giỏo viờn trong thc hin n np chuyờn mụn - Lónh o cỏc t chuyờn mụn y mnh phong tro rốn ngh cho cỏc thnh viờn ca t thụng qua hỡnh thc thi nhn thc v kin thc, VC - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu hỡnh... Th dc vic di chuyn ca hc sinh cũn n lm nh hng n cỏc lp khỏc * Trin khai k hoch hot ng dy v hc thỏng 4: - Duy trỡ n np hot ng chuyờn mụn Tip tc kim tra ton din 2 GV - Kim tra VSC 100% cỏc lp - Thi HSG Ting Anh lp 3,4 - Cỏn b th vin lp k hoch phỏt hnh SGK nm hc mi cho cỏc lp - B phn thit b tng hp s lng thit b hin cú v xõy dng k hoch b sung cho nm hc 2010 2011 IV - Bin phỏp thc hin - Tng cng ý thc t giỏc... sinh t tiờu chớ ra 4- Cụng tỏc kim tra: * S lng : 15 ng chớ + Loi tt: 13 ng chớ + Loi khỏ: 2 ng chớ + Loi t yêu cầu: 0 ng chớ 5 - Kim tra tng mt: a D gi ca ban giỏm hiu: 68 tit + Loi tt: 43 tit + Loi khỏ: 22 tit + Loi trung bình: 3 tit + Loi yếu: 0 tit b D gi của t chuyờn mụn ( Khối1 đến khối 5 ): 109 tit + Loi tt: 78 tit + Loi khỏ : 30 tit + Loi trung bình: 1 tit + Loi yếu: 0 tit c Kim tra h s: 15 Bộ... quy nh cho tng khi lp 2 Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - ỏnh giỏ hiu qu s dng TBDH thỏng 2 - Kim tra giỏo ỏn giỏo viờn ging dy khi 5 3 Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu cha tham gia thi * Tn ti: - Vic thc hin n np trong son bi ca mt vi giỏo viờn trỡnh by cha rừ rng, đánh máy chữ cha thật cn thn ) * Trin khai k hoch hot ng dy v hc thỏng 3: - Tip tc... (20/11/2009) v thi giỏo viờn gii hng nm - Duy trỡ n np d gi v kim tra ỏnh giỏ tit dy t giỏo viờn n t chuyờn mụn, ban giỏm hiu c tin hnh thng xuyờn theo k hoch (Mi giỏo viờn d ớt nht 18 tit/nm v cú ớt nht 2 tit thao ging t cp t, trng) - Cụng tỏc t hc, t bi dng thng xuyờn ca giỏo viờn c giỏo viờn tớch cc thc hin cú hiu qu - Duy trỡ cỏc k hoch bi dng cỏc i tuyn hc sinh gii, hc sinh nng khiu, vit ch p trong... tuyn hc sinh gii, hc sinh nng khiu, vit ch p trong giỏo viờn v hc sinh Cụng tỏc bi dng hc sinh gii, hc sinh nng khiu c ch o sỏt sao, hiu qu t c vt ch tiờu phn u ra - Kim tra quy ch chm cha bi, h s s sỏch theo k hoch - Duy trỡ ni quy thc hin k hoch s dng v ỏnh giỏ hiu qu s dng dựng thit b dy hc trong giỏo viờn khi lờn lp mt cỏch thng xuyờn * Nhng tn ti: - Cụng tỏc t hc, t bi dng ca giỏo viờn cỏc t chuyờn... hin - Xõy dng k cng, nn np trong hot ng chuyờn mụn c bit l ý thc chp hnh n np ra vo lp nghiờm tỳc - Duy trỡ v phỏt huy kt qu kim tra ton din thỳc y cht lng giỏo dc - Tng cng d gi gúp ý giỏo viờn tớch cc i mi phng phỏp dy hc - Kim tra thỳc y cht lng son bi, khuyến khích u t cho vic ging dy bng giỏo ỏn in t - Tng cng kim tra nõng cao cht lng v h s Duy trỡ v phỏt huy phong tro thi ua 2 tt nõng cao... trỡnh v thi khoỏ biu theo quy nh cho tng khi lp - Kim tra nh k gia k II theo phõn phi chng trỡnh - Thi chn i tuyn tiếng anh cp trng tham gia thi cp huyện 2 Cụng tỏc kim tra - bi dng chuyờn mụn nghip v: - ỏnh giỏ hiu qu s dng TBDH thỏng 3 - Kim tra h s, gi dy ca giỏo viờn cỏc khi (5 GV) Quy ch chm bi gia k, s im 3 Cụng tỏc bi dng hc sinh: - Duy trỡ k hoch bi dng hc sinh cỏc i nng khiu cha tham gia thi... VI - Kt lun hi ngh /c Lê Thị Thu Hà ch trỡ hi ngh ó trin khai, ỏnh giỏ hot ng dy v hc thỏng 2, trin khai k hoch thỏng 3 v giao nhim v cho tng b phn ph trỏch.Yờu cu cỏc thnh viờn nõng cao ý thc trỏch nhim hon thnh k hoch, khc phc nhng tn ti Cỏc thnh viờn tham gia hi ngh nht trớ 100% k hoch v cỏc bin phỏp thc hin Biờn bn ny c hon thnh vo hi 16 gi 30 cựng ngy Ch trỡ hi ngh Th ký (Ký, ghi rừ h tờn) . trỡ n np ra vo lp ỳng gi. Tng cng thm lp d gi trong cỏc t chuyờn mụn trao i kinh nghim ging dy. - Ban giỏm hiu tng cng cụng tỏc thanh, kim tra di nhiu. chớ ra. 4- Cụng tỏc kim tra: * S lng : 15 ng chớ + Loi tt: 13 ng chớ + Loi khỏ: 2 ng chớ + Loi t yêu cầu: 0 ng chớ. 5 - Kim tra tng mt: a. D gi ca ban
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc, bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc, bien ban ra soat kiem dinh chat luong day hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay