Luận văn tốt nghiệp “Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế- Thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam”

109 1,273 4
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 11:15

Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ TRONG THƯƠNG MẠI- THỰC TIỄN SỬ DỤNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. HOÀNG NGỌC THIẾT Sinh viên thực hiện : VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO Lớp : PHÁP 1- K38E Hà Nội, 2003 Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa kinh tế Ngoại Thương, Thầy chủ nhiệm khoa TS. Vũ Sỹ Tuấn đã tạo điều kiện cho em được học tập nghiên cứu trong một môi trường khoa học thuận lợi. Em cũng xin cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Hoàng Ngọc Thiết, người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành bản Khoá luận tốt nghiệp này! Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN. APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á. ASEM : Diễn đàn hợp tác Á-ÂU. CEPT : Hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung khu vực ASEAN EU : Liên minh Châu âu. GATS : Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATT : Hiệp định chung về thuế quan thương mại. MOFTEC : Bộ Ngoại thương Hợp tác kinh tế (Trung Quốc ). METI : Bộ Kinh tế , Thương mại Công nghiệp (Nhật). MOF : Bộ Tài Chính. TRIPS : Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. SETC : Uỷ ban Kinh tế Thương mại nhà nước Trung Quốc . USITC : Uỷ ban Thương mại quốc tế Mỹ. WTO : Tổ chức Thương mại thế giới. Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo MỤC LỤC Trang Lời nói đầu . 1 Chương 1: Khái quát chung về các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế . 4 1.1. Khái niệm, lịch sử phát triển vai trò của các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế . 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Lịch sử phát triển của các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế .12 1.1.2.1 Theo quy định của GATT 1947 12 1.1.2.2 Theo quy định của WTO . 14 1.1.3. Vai trò của các biện pháp tự vệ 15 1.2. Các biện pháp tự vệ theo hiệp định đa biên của WTO 17 1.2.1. Biện pháp thuế quan 17 1.2.2. Biện pháp phi thuế quan 19 1.3. Nguyên tắc thủ tục áp dụng các biện pháp tự vệ . 22 1.3.1. Điều kiện để áp dụng các biện pháp tự vệ . 22 1.3.2. Nguyên tắc áp dụng . 24 1.3.2.1 Nguyên tắc không phân biệt đối xử . 24 1.3.2.2 Nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ trong phạm vi mức độ cần thiết .25 1.3.2.3 Nguyên tắ c đảm bảo việc bồi thường tổn thất thương mại 26 1.3.3. Thủ tục, thời hạn một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng biện pháp tự vệ . 27 1.3.3.1 Thủ tục điều tra 27 a. Căn cứ tiến hành điều tra 27 b. Thủ tục điều tra 28 1.3.3.2 Áp dụng các biện pháp tự vệ 30 1.3.3.3 Thời hạn áp dụng . 31 1.3.3.4 Đình chỉ, rà soát, gia hạn tái áp dụng các biện pháp tự vệ 32  Đình chỉ . 32  Rà soát . 33  Gia hạn 33  Vấn đề tái áp dụng 34 Chương 2: Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ một số nước khu vực trên thế giới . 35 Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo 2.1. Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ thương mại Mỹ 35 2.1.1. Lịch sử ra đời của các biện pháp tự vệ Mỹ 35 2.1.2. Thủ tục điều tra áp dụng các biện pháp tự vệ . 37 2.1.3. Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ 40 2.1.4. Thực tế một số trường hợp cụ thể về việc áp dụng các biện pháp tự vệ Mỹ . 42 2.2. Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ thương mại EU 48 2.2.1. lược về Quy chế 3285/94/EC- Quy chế về các biện pháp tự vệ của EU . 48 2.2.2. Thủ tục áp biện pháp tự vệ của EU . 49 2.2.2.1 Thủ tục cung cấp thông tin tham vấn 49 2.2.2.2 Thủ tục điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ . 50 2.2.3. Áp dụng thời hạ n áp dụng biện pháp tự vệ . 52 2.2.4. Thực tế một số trường hợp áp dụng biện pháp tự vệ EU 54 2.3. Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ thương mại Trung Quốc Nhật bản . 57 2.3.1. Khái quát về chính sách tự vệ thương mại của Trung Quốc . 57 2.3.1.1 Điều kiện để tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 58 2.3.1.2 Đ iều tra để xác định sự tồn tại của thiệt hại 60 2.3.1.3 Áp dụng các biện pháp tự vệ 61 2.3.1.4 Thời hạn áp dụng thủ tục rà soát các biện pháp tự vệ 62 2.3.2. Khái quát về chính sách tự vệ của Nhật Bản 62 2.3.2.1 Theo Quy tắc về các biện pháp khẩn cấp . 62 2.3.2.2 Theo Sắc lệnh liên bộ về thuế quan nhập khẩu đặc biệt . 65 2.3.3. Thực t ế một số trường hợp áp dụng biện pháp tự vệ Trung Quốc Nhật 66 Chương 3: Thực tiễn về tự vệ thương mại Việt Nam một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay . 70 3.1. Thực trạng về tự vệ thương mại Việt Nam trong thờ i gian qua 70 3.1.1. Về chính sách tự vệ thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế . 70 3.1.1.1 Khái quát về chủ trương sự cần thiết phải thực hiện chính sách tự vệ thương mại của Nhà nước Việt Nam 70 3.1.1.2 Thực tế tiến hành tự vệ thương mại của Việt Nam 72 3.1.2. Nguyên nhân của thực trạng trên 74 Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo 3.1.2.1 Nguyên nhân nhận thức 74 3.1.2.2 Nguyên nhân thực tiễn 75 3.1.3. Thực trạng pháp luật về tự vệ thương mại của Việt Nam 76 3.1.3.1 Sự cần thiết phải ban hành văn bản pháp luật về tự vệ thương mại 76 3.1.3.2 Một số vấn đề cơ bản của Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam . 77 3.1.3.3 Tác động củ a việc ban hành Pháp lệnh về tự vệ 79 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tự vệ thương mại của Việt Nam 80 3.2.1. Sự cần thiết phương hướng hoàn thiện pháp luật về tự vệ trong thương mại . 80 3.2.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về tự vệ thương mại của Việt Nam . 80 3.2.1.2 Ph ương hướng triển khai hoàn thiện công tác tự vệ thương mại Việt Nam trong thời gian tới . 82 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác tự vệ thương mại trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam . 83 3.2.2.1 Đối với Nhà nước 83 3.2.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp điều chỉnh thương mại đặc biệt là pháp luật về tự vệ thương mại . 83 3.2.2.1.2 Nâng cao nhận thức của cơ quan nhà nước doanh nghiệp về công tác tự vệ thương mại . 85 3.2.2.1.3 Xây dựng kiện toàn bộ máy Nhà nước chuyên trách trong lĩnh vực tự vệ thương mại . 87 3.2.2.1.4 vấn hỗ trợ các doanh nghiệp những thông tin về tự vệ thương mại . 88 3.2.2.2 Đối với doanh nghiệp . 88 3.2.2.2.1 Tham gia vào các Hiệp hội Doanh nghiệp để tăng cường sức mạnh trong tự vệ thương mại 88 3.2.2.2.2 Chủ động tiếp cận chuẩn bị đầy đủ kiến thức về tự vệ thương mại để sử dụng khi cần thiết tiến hành tự vệ . 89 3.2.2.2.3 Khẩn trương tìm hiểu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bằng chứng để tiến hành yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ biện pháp trả đũa thương mại 90 3.2.2.3 Một số kiến nghị khác . 91 Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo Kết luận 93 Danh mục tài liệu tham khảo . 95 LỜI NÓI ĐẦU Tổ chức thương mại thế giới - WTO chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 sau kết quả của vòng đàm phán Uruguay. Mục đích khi thành lập tổ chức này là tạo một diễn đàn, là nơi để cho các Quốc gia đàm phán thúc đẩy tự do hoá thương mại thông qua việc dỡ bỏ các hàng rào làm trở ngại đến tiến trình này. Là một cơ chế quốc tế bao gồm các Hiệp định đa biên nhi ều bên về thương mại, tổ chức thương mại thế giới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của các Quốc gia khác nhau có thể xâm nhập thị trường nước ngoài một cách tự do, bình đẳng không bị hạn chế nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thu lợi nhuận một cách hợp pháp. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của ASEAN, ASEM, APEC, tham gia vào CEPT khu vực mậu dịch tự do AFTA của khu vực Đông Nam Á đang tích c ực tiến hành đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Việc ký kết các Hiệp định thương mại song phương cũng như tham gia các Hiệp định thương mại đa phương đã mở ra những cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế theo xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá. Thờ i gian vừa qua, trong tiến trình đổi mới, Việt Nam đã có những nỗ lực to lớn trong việc xây dựng điều chỉnh chính sách pháp luật quốc gia cho phù hợp với pháp luật quốc tế. Luật doanh nghiệp 1999, Luật đầu nước ngoài 1996 sửa đổi bổ sung năm 2000, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi năm 1998, Luật Hải quan năm 2001 lần lượt ra đờ i đã phần nào đáp ứng được những yêu cầu của tiến trình cải cách hệ thống pháp luật nói chung pháp luật kinh tế quốc tế nói riêng. Thực hiện chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ kinh tế quốc tế, dần dần hội nhập kinh tế quốc tế một cách có hiệu quả trênsở đảm bảo độc lập tự chủ thì việc xây d ựng một văn bản pháp lý có giá trị cao để điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản khi tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tạo Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngoài nước tham gia tích cực vào hoạt động ngoại thương là cần thiết. Chính vì vậy, nhu cầu đặt ra cho nền kinh tế chuyển đổi đang từng bước hội nhập vào kinh tế thế giới khu vực như Việt Nam là nghiên cứu một cách nghiêm túc các quy định quốc tế, học tập kinh nghiệm của các nước đi trước để vận dụng vào điều kiện kinh tế xã hộ i cụ thể của mình. Thực tiễn thương mại của Việt Nam trong những năm qua đã chứng minh nhu cầu áp dụng biện pháp tự vệ trong trường hợp cần thiết để hạn chế sự gia tăng đột biến của một loại sản phẩm cụ thể nào đó. Gần đây chúng ta đã kịp thời ban hành Pháp lệnh về đối xử Tối hụe qu ốc đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2002 chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 9 năm 2002. Sự ra đời của hai Pháp lệnh này, đặc biệt là Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam đã phần nào khắc phục được những thiế u sót của Pháp luật Việt Nam về thương mại quốc tế, tạo ra hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi là bước chuyển linh hoạt cho việc Việt Nam đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Xuất phát từ thực tiễn thương mại về bảo hộ hàng hoá nói chung tự vệ thương mại nói riêng Việt Nam, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trênsở đó có thể đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo hộ tự vệ thương mại cũng như của pháp luật về tự vệ thương mại Việt Nam, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế- Thực tiễn sử dụ ng một số nước trên thế giới Việt Nam” làm đề tài Khoá luận của mình. Công việc nghiên cứu bắt đầu từ việc tìm hiểu nội dung chế định về tự vệ thương mại theo quy định của Tổ chức thương mại thế giới, tìm hiểu lý thuyết thực tiễn áp dụng biện pháp tự vệ một số nước khu vực điể n hình trên thế giới qua đó sẽ làm rõ nội dung các quy định của pháp luật quốc tế cũng như các quy định của luật pháp Việt Nam về vấn đề này để từ đó đề xuất ra những giải pháp khắc phục, hoàn thiện Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo hơn nữa cũng như góp phần minh bạch hoá chính sách các quy định pháp luật của Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã sử dụng phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp dựa trên sự vận dụng kết quả các công trình khoa học đã công bố, các văn bản pháp luật, các tài liệu tham khảo…vv. Tuy vậy, đây là một đề tài còn rất mới chưa được nghiên cứu sâu, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế nên bài khoá luậ n này không tránh được những thiếu sót, rất mong nhận được sự phê bình, nhận xét đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn. Bài Khoá luận tốt nghiệp này bao gồm có Lời nói đầu ba chương: Chương I : Khái quát chung về các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế Chương II: Thực tiễn sử dụng biện pháp tự vệ một số nước khu vực trên thế gi ới Chương III: Thực tiễn về tự vệ thương mại Việt Nam một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Cuối cùng là phần Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo. Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương Thảo CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1. Khái niệm, lịch sử phát triển vai trò của các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế. 1.1.1.Khái niệm về các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế. Tổ chức thương mại thế giới WTO được thành lập dựa trênsở Hiệp định Marakesh năm 1994, chính thức đi vào hoạt động từ năm 1995 sau kết quả của vòng đàm phán Uruguay. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong việc thành lập hoạt động của tổ chức này là đảm bảo cho tự do hoá thương mại được diễn ra một cách thuận lợi. Vậy tự do hoá th ương mại là gì? Tự do hoá thương mại là việc dỡ bỏ những hàng rào thương mại do các nước lập nên nhằm làm cho luồng hàng hoá, dịch vụ, bản (vốn) thể nhân được di chuyển từ nước này sang nước khác được thuận lợi hơn trênsở cạnh tranh bình đẳng. Trênsở lý thuyết về lợi thế so sánh, lợi ích lớn nhất của tự do hoá thương mạithúc đẩy ngày càng nhiề u nước tham gia buôn bán trao đổi hàng hoá quốc tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với người tiêu dùng, hàng hoá lưu thông dễ dàng hơn đem lại cho họ cơ hội lựa chọn hàng hoá tốt hơn với giá rẻ hơn. Người tiêu dùng đây có thể hiểu là những nhà sản xuất nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất ra những hàng hóa khác. Ngoài những lợi thế khi tham gia hội nhậ p kinh tế quốc tế, tham gia vào luật chơi chung của thế giới, các nước cũng phải chấp nhận những nhượng bộ chịu những rủi ro nhất định. cũng không phải ngẫu nhiên mà các nước lại dựng lên những hàng rào làm cản trở đến sự lưu thông của hàng hoá. Lý do để các nước làm việc này là nhằm bảo hộ sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh của hàng hoá bên ngoài. Đi ều này có ý nghĩa lớn vì sản xuất trong nước suy giảm sẽ làm ảnh hưởng lớn đến công ăn việc làm qua đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình ổn định xã hội của một quốc gia.Mặt khác, việc bảo hộ thuơng mại một cách tràn lan, không hạn chế sẽ làm cho các ngành sản xuất nội địa [...]... tác động bởi chính sách tự do hoá thương mại Đó chính là các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế thể được hiểu theo hai nghĩa Theo nghĩa rộng, các biện pháp tự vệ bao gồm các biện phápmột nước sử dụng nhằm bảo hộ cho các nhà sản xuất hay hàng hoá của nước đó trước sự cạnh tranh của hàng hoá nước ngoài Các biện pháp tự vệ theo nghĩa trên là rất... các biện pháp tự vệ thừa nhận rằng các nước nhập khẩu có quyền lựa chọn một trong hai biện pháp hoặc là biện pháp thuế quan hoặc là biện pháp phi thuế quan, trênsở ưu tiên sử dụng biện pháp thuế quan Biện pháp phi thuế quan Các quy tắc của Hiệp định về các biện pháp tự vệ Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002 đề cập đến hai biện pháp chủ yếu là biện pháp. .. vệ với các biện pháp khác có liên quan đến việc bảo hộ hàng hoá trong thương mại quốc tế như là các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp chống trợ cấp hay biện pháp trả đũa trong thương mại quốc tế Các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp chống trợ cấp của Chính Phủ các biện pháp tự vệ đều có chung mục đích là bảo vệ hàng hoá sản xuất trong nước trước việc tự do hoá thương mại mà hệ quả... cản hoạt động tự do hoá thương mại, một trong 4 nguyên tắc cơ bản của WTO Hơn thế, nếu sử dụng hạn ngạch thì quốc gia đó sẽ phải chịu thiệt hại một số giá trị không nhỏ, khác trong trường hợp khi sử dụng biện pháp thuế quan nguồn thu cho ngân sách cũng vẫn sẽ được đảm bảo Trong xu thế tự do hoá thương mại, các nước đều có xu hướng ít sử dụng hạn ngạch hơn Thay vào đó họ sử dụng biện pháp thuế quan... sản xuất trong nước, WTO coi những biện pháp này làm hạn chế rõ rệt tác dụng 1 Xem Tài liệu của Hội nghị liên hợp quốc về thương mại phát triển (UNCTAD)-Trainfortrade-Module 6 “về các biện pháp tự vệ , tháng 6/1996 Khoá luận tốt nghiệp Thảo Vũ Thị Phương của tự do thương mại nên yêu cầu xoá bỏ Thay vào đó, nếu có nhu cầu áp dụng biện pháp tự vệ thì các nước chỉ có thể sử dụng thuế quan hạn ngạch... các biện pháp tự vệ không? Trả đũa được áp dụng trong trường hợp nào, việc áp dụng nó sẽ có hệ quả gì, trả đũa có liên quan gì đến các cuộc chiến tranh thương mại? Biện pháp trả đũa cũng được xem là một trong những biện pháp bảo hộ hàng hoá trong thương mại quốc tế biện pháp tự vệ nếu hiểu theo nghĩa rộng Còn nếu xét cụ thể về mặt bản chất, mục đích áp dụng, điều kiện áp dụng hay mức độ áp dụng. .. áp dụng các biện pháp thuế quan biện pháp hạn chế số lượng, cụ thể là hạn ngạch giấy phép nhập khẩu Trong trường hợp khẩn cấp hay nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, nước nhập khẩu có thể áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước khi tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân Nước đó cũng phải đảm bảo điều tra việc áp dụng các biện pháp tự vệ là có căn cứ hay không biện pháp tự vệ được sử dụng. .. từ khi biện pháp tự vệ thực hiện theo Hiệp định về các biện pháp tự vệ có hiệu lực biện pháp tự vệ đó chỉ được áp dụng do mức tăng tuyệt đối của hàng nhập khẩu chứ không phải do mức tăng tương đối so với sản xuất trong nước Theo pháp luật Việt Nam, trong trường hợp áp dụng các biện pháp tự vệ mà gây thiệt hại cho các bên thì bên Việt Nam đảm bảo bù đắp thiệt hại cho các bên theo pháp luật Việt nam,... doanh nghiệp về hệ thống thương mại thế giới, bản dịch của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam , Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2001 Khoá luận tốt nghiệp Thảo Vũ Thị Phương chính sách thương mại quốc tế nhằm gây ảnh hưởng tới hàng hoá của một nước khác vì mục đích gây ra một thiệt hại nhất định cho nước đó Theo quy định của Điều XIX khoản 3b của GATT thì “ nếu như các biện pháp tự vệ đã áp dụng. .. tranh thương mại không cần thiết, gây bất lợi cho các bên 1.2 Các biện pháp tự vệ theo Hiệp định đa biên của WTO Trước đây, khi vấn đề tự do hoá thương mại chưa được đặt ra, các nước đều có xu hướng sử dụng các biện pháp thuế quan biện pháp phi thuế quan Khoá luận tốt nghiệp Thảo Vũ Thị Phương thật cao nhằm bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước Các biện pháp bảo hộ được sử dụng phổ biến bao gồm: các biện . thương mại ở Việt Nam, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế- Thực tiễn sử dụ ng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam”. các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế Chương II: Thực tiễn sử dụng biện pháp tự vệ ở một số nước và khu vực trên thế gi ới Chương III: Thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp “Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế- Thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam”, Luận văn tốt nghiệp “Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế- Thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam”, Luận văn tốt nghiệp “Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế- Thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay