bai giang : duong thang song song va duong thang cat nhau

22 409 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

VIỆT NAM Trước khi học các em cần lư Trước khi học các em cần lư u ý: u ý: 1. 1. Khi gặp các biểu tượng Khi gặp các biểu tượng các em làm nháp trả lời các em làm nháp trả lời 2. Khi gặp các biểu tượng các em ghi bài vào vở. Khi gặp các biểu tượng các em ghi bài vào vở. GIO VIấN : Vế TH HNH N Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ, đồ thị của các hàm số: y = 2x + 3 y = 2x Đáp Án KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Cả lớp cùng thực hiện x y 1 -2 3 -1,5 O G y = 2 x + 3 . Q y = 2 x A(1;2) P . x y 1 -2 3 -1,5 O G Song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? Khi nào thì đường thẳng y = ax+b (a ≠ 0) y = a’x+b’(a’≠ 0) Khi nào thì đường thẳng y = ax+b (a ≠ 0) y = a’x+b’(a’≠ 0) Tiết 24 §4: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau 1. §­êng th¼ng song song: 1. §­êng th¼ng song song:  (d) // (d’) (d) // (d’) ⇔ =    ≠ ' ' bb aa (d) (d) trùng trùng (d’) (d’) ⇔    = = ' ' bb aa y = ax + b (d) (a 0) ≠ y = a’x + b’(d’) (a’ 0) ≠ x y 1 -2 3 -1,5 O G y = 2 x + 3 P Q y = 2 x - 2 Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau : y= 0,5x -1 (d 1 ); y = 1,5x + 2 (d 2 ); y= 0,5x +2 (d 3 ) 6 5 4 3 2 1 0 y = 2 x A C B . ?1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng mặt một phẳng tọa độ : y = 2x + 3; y = 2x; y = 2x – 2 b) Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 y = 2x – 2 song song với nhau? ? khi nào (d) (d’) song song với nhau? trùng nhau ? 1. §­êng th¼ng song song: 1. §­êng th¼ng song song: (d) // (d’) (d) // (d’)    ≠ = ⇔ ' ' bb aa (d) trïng (d’) (d) trïng (d’)    = = ⇔ ' ' bb aa 2. §­êng th¼ng c¾t nhau: 2. §­êng th¼ng c¾t nhau:  *Chó ý: Trang 53/ *Chó ý: Trang 53/ SGK SGK ≠ Khi a a’vµ b = b’ th× ( Khi a a’vµ b = b’ th× ( d) d) vµ ( vµ ( d’) d’) c¾t nhau t¹i mét c¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung ®iÓm trªn trôc tung có có tung ®é lµ b. tung ®é lµ b. Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau 3. Bµi to¸n ¸p dông : 2 y = ax + b (d) (a 0) ≠ y = a’x + b’(d’) (a’ 0) ≠ ?2.Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: y = 0,5x - 1 (d 1 ); y = 1,5x + 2 (d 2 ); y = 0,5x + 2 (d 3 ) Khi nào đường thẳng (d) (d’) cắt nhau ? Khi nào hai đường thẳng (d) (d’) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? Khi nào hai đường thẳng (d) (d’) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? (d) c¾t (d’) (d) c¾t (d’) a'a ≠ ⇔ 1. §­êng th¼ng song song: 1. §­êng th¼ng song song: (d) // (d’) (d) // (d’)    ≠ = ⇔ ' ' bb aa (d) trïng (d’) (d) trïng (d’)    = = ⇔ ' ' bb aa 2. §­êng th¼ng c¾t nhau: 2. §­êng th¼ng c¾t nhau:  *Chó ý: Trang 53/ *Chó ý: Trang 53/ SGK SGK Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau 3. Bài toán áp dụng: y = ax + b (d) (a 0) ≠ y = a’x + b’(d’) (a’ 0) ≠ (d) c¾t (d’) (d) c¾t (d’) a'a ≠ ⇔ Bài toán: Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx+3 y = (m+1)x+2 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là : a) Hai đường thẳng cắt nhau. b) Hai đường thẳng song song với nhau. Hãy tìm các hệ số a, b, a’, b’ của hai hàm số trên ? Tìm điều kiện của m để hai hàm số trên là hàm số bậc nhất ? Hµm sè: y = 2mx + 3 y = 2mx + 3 vµ vµ y = (m + 1)x + 2 y = (m + 1)x + 2 lµ hµm bËc lµ hµm bËc nhÊt khi: nhÊt khi: m = 0 m = - 1 => 2m = 0 m + 1 = 0 Giải:  [...]...Bài 4: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau 1 Đường thẳng song song: y = ax + b (d) (a 0) y = ax + b(d) (a 0) đường thẳng trên cắt a/ Hai nhau khi chỉ khi a = a ' 2m = m + 1 (d) // (d) b b' m = 1 a = a ' Kết hợp với điều kiện trên, ta có (d) trùng (d) b = b' m = 0; m = 1 m = -1 2 Đường thẳng cắt nhau: b/ Vì b = b ( 3 = 2 ), nên hai đư a a' (d) cắt (d) ờng thẳng trên song song... thẳng trên song song với *Chú : Trang 53/SGK nhau khi chỉ khi 3 Bi toỏn ỏp dng: 2m = m + 1 m = 1 bi tr 54 SGK Kết hợp với điều kiện trên, ta thấy m = 1 là giá trị cần tìm Túm li : Hai ng thng : y=ax+b (a 0) v y=ax+b (a 0) Song song vi nhau khi v ch khi a = a v b b Trựng nhau khi v ch khi a=a v b=b Ct nhau khi v ch khi a a Khi a avà b = b thì (d) (d) cắt nhau tại một điểm trên trục... Hướng dẫn về nh : 1 Học thuộc các kết luận của bài, t cho ví d áp dng tng trng hp 2 Làm bài tập: 20; 22; 24 /54; 55 /SGK 3 Chuẩn b tit sau kiểm tra 15phút 4 Hướng dẫn bài tập nhà : Bài 21 tương tự như bài toán áp dụng SGK Bi tp v nh: 1) Cho hai ng thng (d1 ): y = -3x + k2 ; (d2 ): y = kx + 9 Vi giỏ tr no ca k thỡ hai ng thng ct nhau ti mt im trờn Oy 2)Tỡm a, b bit: ng thng y = ax + b song song vi ng thng... ct nhau 2 A m = - 1 B m 0; m -1 1 C m -1 D m 0; m -1 v m - 0,5 0 Hoan hụ, bn ó ó sai ri Rt tic, bn tr li ỳng Times Cõu 4 Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + n - 3 y = (2-m)x + (5 - n) đồ thị của hai hàm số trên trùng nhau khi: m = 2 A n = 3 m = 3 C n = 2 m = 1 B n = 5 m = 1 D n = 4 Hoan hô bạn trả lời đúng Cõu 5 Cho các đường thẳng : (d1 ): y = - 3x +1 (d3 ): y = 3x +1 (d2 ): y = 2 - 3x (d4 ):. .. tung cú tung độ là b Vuông góc với nhau khi chi khi a a = -1 y G 3 x -1,5 O -2 1 2 Bài tập 1 Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 l : A y = 0, 5 x + 2 B y = 1- 0,5x C y = - 0,5x + 2 D y = x +2 Rt tic bn sai ri Hoan hụ bn ó ỳng Rt tic bn sai ri Rt tic bn sai ri Cõu 2 Cho hai hm s y = 2x+ (3+m) v y= 3x+(5-m) Vi giỏ tr no ca m th ca hai hm s ct nhau ti im trờn trc tung A m = -1 C . § 4: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau. c¾t nhau: 2. §­êng th¼ng c¾t nhau:  *Chó : Trang 53/ *Chó : Trang 53/ SGK SGK Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang : duong thang song song va duong thang cat nhau, bai giang : duong thang song song va duong thang cat nhau, bai giang : duong thang song song va duong thang cat nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn