Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau )

19 363 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

. SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Trả lời : Các cặp đường thẳng song song là : * (d 1) và (d 3) * (d 3) và (d 4) * ( d 2) và (d 5) Hai đường thẳng y = ax + b (. (d 3). y = 1,5 x + 2 2 * Các cặp đường thẳng cắt nhau là : (d 1) và (d 3) (d 2) và (d 3) o y -2 4 6 -4 -2 4 2 2 -1 (d 3) (d 1) (d 2) Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau ), Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau ), Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn