Đề thi giáo viên giỏi trường môn Sinh

1 821 31
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

Trờng thpt nam đàn 1 Kỳ thi chọn giáo viên giỏi cáp trờng năm học 2010 - 2011 Môn thi: sinh học Ngày thi: 07/11/2010 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1.(2) Anh (ch) hiu nh th no v dy hc t v gii quyt vn ? Nờu cỏc u v nhc im ca phng phỏp ny? Cu trỳc 1 bi hc (hoc 1 phn ca bi hc) theo phng phỏp t v gii quyt vn gm nhng bc no? Phõn tớch bi toỏn nhn thc trong mc 1, mc I, bi 10 Sinh hc 12 (chng trỡnh chun) v thit k giỏo ỏn dy mc ny theo phng phỏp t v gii quyt vn ? Cõu 2.(2) So sỏnh pht pho rin húa vũng v phtphorin húa khụng vũng? Ti sao cú im bự ỏnh sỏng, im bóo hũa ỏnh sỏng, im bo hũa CO 2 trong quỏ trỡnh quang hp ? Cõu 3. (1) So sỏnh h tun hon h v h tun hon kớn ? Ti sao núi s xut hin h thng tun hon l xu th tt yu ca ng vt a bo cú kớch thc ln ? Cõu 4. (1) So sỏnh vi khun Gram dng v vi khun Gram õm. Cõu 5. (2) mt loi cụn trựng cú c ch xỏc nh gii tớnh (XX; XY), khi tin hnh lai 2 dũng rui thun chng: cỏnh vng, rõu di vi cỏnh nõu, rõu ngn, th h lai F 1 thu c ton rui cỏnh tớm, rõu di. Lai F 1 vi F 1 , thu c i con F 2 gm: Gii cỏi: 75% cỏnh tớm, rõu di: 25% cỏnh vng, rõu di Gii c: 37,5% cỏnh tớm, rõu di: 37,5% cỏnh nõu, rõu ngn: 12,5% cỏnh vng, rõu di:12,5% cỏnh trng, rõu ngn. Hóy bin lun v vit s lai t P F 2 Cõu 6.(2) a)Nờu cỏc dng bi tp c bn thuục phn di truyn hc qun th m anh (ch) cho l quan trng khi c giao Bi dng i tuyn d thi Hc sinh gii tnh. b) Hng dn chm thi chn i d tuyn k thi chn hc sinh gii Quc gia, tnh Ngh An nm hc 2010 -2011, a ra cụng thc tớnh s kiu gen ti a ca qun th nh sau: n(n+1) 2 , trong ú n l s loi giao t c to ra. Anh (ch) hóy gii thớch cụng thc ú cho hc sinh v cho bit phm vi ỏp dng ca cụng thc. thi cú 1 trang Đề chính thức . đàn 1 Kỳ thi chọn giáo viên giỏi cáp trờng năm học 2010 - 2011 Môn thi: sinh học Ngày thi: 07/11/2010 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu. cho l quan trng khi c giao Bi dng i tuyn d thi Hc sinh gii tnh. b) Hng dn chm thi chn i d tuyn k thi chn hc sinh gii Quc gia, tnh Ngh An nm hc 2010 -2011,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giáo viên giỏi trường môn Sinh, Đề thi giáo viên giỏi trường môn Sinh, Đề thi giáo viên giỏi trường môn Sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay