đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

7 404 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

. 1,5x + 2 (d 3 ) Tiết 25 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1) Đường thẳng song song: 2) Đường thẳng cắt nhau: Hai đường thẳng y = ax + b (a 0). Tiết 25 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1) Đường thẳng song song: KÕt luËn: Hai ®­êng th¼ng y = ax + b (a 0) vµ y = a’x + b’ (a’ 0) song song
- Xem thêm -

Xem thêm: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn