su dung ham de tinh toan

9 279 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 21:11

bµi 4: Sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n 1. Hµm trong ch­¬ng trình 2. C¸ch sö dông hµm 3. Mét sè hµm trong ch­¬ng trình b¶ng tÝnh 1. Hµm trong ch­¬ng trình b ng tả ính bµi 4: Sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n Hàm là gì? - Hàm là công thức được định nghĩa từ trước ?Hàm có vai trò như thế nào? - Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng bµi 4: Sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n 2. Cách sử dụng hàm ? Nêu cách sử dụng hàm B1: Chọn ô cần nhập tên hàm B2: Gõ dấu = B3: Nhập tên hàm theo đúng cú pháp B4: Ấn phím Enter • lưu ý: • Tên hàm không phân biệt hoa thường • Giữa tên hàm và dấu mở ngoặc không có phím cách • Nếu máy tính sử dụng dấu phẩy (,) là dấu phân cách hàng thập phân thì các số: a,b,c . phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy(;) 3. Một số hàm trong chương trỡnh bảng tính a. Hàm tính tổng b. Hàm tính trung bỡnh cộng c. Hàm xác định giá trị lớn nhất d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất - Tên hàm: Sum - Cụng dng: Tớnh tng cỏc dóy s *Cỳ phỏp: = Sum(a, b, c, ) Trong đó a, b, c, . là các biến (số ho c địa chỉ ô tớnh c t cỏch nhau bi du phy). a. Hàm tính tổng - VD: Dùng hàm tính tổng a) Cho 3 số: 10, 15, 20 b) G/s: cho A2 chứa số 8 và B2 chứa 10 và C2 chứa 14 và số 6 - Tên hàm: Average - Cụng dng: Tớnh trung bỡnh cng cỏc dóy s - Cỳ phỏp: = Average(a, b, c, ) Trong đó a, b, c, . là các biến (số ho c địa chỉ ô tính c t cỏch nhau bi du phy). - VD: Dùng hàm tính trung bỡnh cộng a) Cho 3 số: 4, 15, 20 b) G/s: cho A2 chứa số 8 và B2 chứa 10 và C2 chứa 4 và số 2 b. Hàm tính trung bỡnh cộng - Tên hàm: Max -Cụng dng: Xỏc nh giỏ tr ln nht - Cỳ phỏp: = Max(a, b, c, ) Trong đó a, b, c, . là các biến (số hay địa chỉ ô tớnh c t cỏch nhau bi du phy). - VD: Dùng hàm xác định giá trị lớn nhất a) Cho 3 số: 4, 2, 20 b) G/s: cho A2 chứa số 8 và B2 chứa 5 và C2 chứa 14 và số 12 c. Hàm xác định giá trị lớn nhất - Tên hàm: Min - Cụng dng: Xỏc nh giỏ tr nh nht - Cụng dng: = Min(a, b, c, ) Trong đó a, b, c, . là các biến (số ho c địa chỉ ô tớnh c t ngn cỏch nhau bi du phy). - VD: Dùng hàm xác định giá trị nhỏ nhất Cho 3 số: 4, 2, 20 c. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất . lớn nhất d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất - Tên hàm: Sum - Cụng dng: Tớnh tng cỏc dóy s *Cỳ phỏp: = Sum(a, b, c, ) Trong đó a, b, c, . là các biến (số
- Xem thêm -

Xem thêm: su dung ham de tinh toan, su dung ham de tinh toan, su dung ham de tinh toan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay