Tiết 24: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

16 599 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 21:11

Kiểm tra bài cũ 1, Đồ thị hàm số y = ax + b với a 0 là gì? 2, Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số y = 2x 2 và y = 2x + 1? y = 2 x – 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = 2 x + 1 . . . . 1 2 − A B C D Khi nµo th× 2 ®­êng th¼ng y=ax+b(a 0) vµ y=a’x+b’(a’ 0) song song víi nhau? Trïng nhau? C¾t nhau? ≠≠ Song song Trïng nhau C¾t nhau Thứ sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2010 Tiết 25: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau. Luyện tập Luyện tập . y = 2 x y = 2 x - 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = 2 x + 1 . . . . 2 1 Bài tập 1: Bài tập 1: Thứ sáu,ngày 04 tháng 11 năm 2010 Tiết 25: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau. Luyện tập Đường thẳng song song với đường thẳng Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 y = - 0,5x +2 là: là: A. A. y = 1 0,5x y = 1 0,5x C. C. y = 0,5x + 2 y = 0,5x + 2 B. B. y = - 0,5 x + 2 y = - 0,5 x + 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = - 0 , 5 x + 2 y = 1 - 0 , 5 x y = - 0 , 5 x + 2 Thứ sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2010 Tiết 25: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau luyện tập Bài tập 2: Bài tập 2: Các câu sau đúng hay sai? Các câu sau đúng hay sai? A. A. (d (d 1 1 ) // (d ) // (d 2 2 ) ) B. B. (d (d 1 1 ) cắt (d ) cắt (d 3 3 ) tại điểm có tung độ bằng 1 ) tại điểm có tung độ bằng 1 C. C. (d (d 2 2 ) // (d ) // (d 3 3 ) ) D. D. (d (d 3 3 ) trùng (d ) trùng (d 4 4 ) ) Cho các đường thẳng : Cho các đường thẳng : (d (d 1 1 ): ): y = - 3x +1 (d y = - 3x +1 (d 3 3 ): ): y = 3x +1 y = 3x +1 (d (d 2 2 ): ): y = 2 - 3x (d y = 2 - 3x (d 4 4 ): ): y = 1 + - 3 x y = 1 + - 3 x Đ Đ Đ S Bài tập 3: Bài tập 3: Cho hai hàm số bậc nhất: Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + 3 và y = (2m + 1)x - 5 y = mx + 3 và y = (2m + 1)x - 5 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a, Hai đường thẳng song song. a, Hai đường thẳng song song. b, Hai đường thẳng cắt nhau. b, Hai đường thẳng cắt nhau. Hoạt động nhóm (thời gian 3 phút ) Bµi tËp 4: Bµi tËp 4: Cho hai hµm sè bËc nhÊt: Cho hai hµm sè bËc nhÊt: y = mx + n - 3 vµ y = (2-m)x + (5 - n) y = mx + n - 3 vµ y = (2-m)x + (5 - n) ®å thÞ cña hai hµm sè trªn trïng nhau khi: ®å thÞ cña hai hµm sè trªn trïng nhau khi:    = = 3 2 . n m A    = = 5 1 . n m B    = = 2 3 . n m C    = = 4 1 . n m D [...]... a đường thẳng y=ax+b(a 0(d) a = a; b0) 2.(d) Trùng ) và y=ax+b(a= b song song (d) nhau? Trùng 3.(d) Cắt với a a nhau? Cắt nhau? Hướng dẫn về nhà: 1 Nắm vững các kết luận của bài 2 Làm bài tập: 20; 23; 24 /54; 55 SGK 3 Làm bài tập số 22, 24/60-SBT Bàitập: Cho các đường thẳng : (d ): y = mx 2(m + 2) với m 0; 3 (d ) : y = (2m 3)x + (m2 - 1) với m 2 1 Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, hai đường. .. trị của m, hai đường thẳng( d) và (d) không thể trùng nhau 2 Tim các giá trị của m để: a) (d)//(d); b) ( d) và (d) cắt nhau c) (d) (d) Hướng dẫn giải: 1.Hai đường thẳng (d) và (d) trùng nhau khi và chỉ khi a = a; b = b Xét các tung độ gốc bằng nhau: m 2 1 = -2(m +2) m 2 +2m +3 = 0 (m+1) 2+ 2 = 0 Phương trình này vô nghiệm nên không có giá trị nào của m để hai đường thẳng trùng nhau 2m 3 = m 2 a)... bằng nhau: m 2 1 = -2(m +2) m 2 +2m +3 = 0 (m+1) 2+ 2 = 0 Phương trình này vô nghiệm nên không có giá trị nào của m để hai đường thẳng trùng nhau 2m 3 = m 2 a) (d) //(d) 2 m 1 2(m + 2) m=3 b) (d) cắt (d) 2m 3 m m 3 c)(d) (d) m(2m - 3) = -1 2m 2- 3m + 1 = 0 (m - 1)(2m 1) = 0 1 m = 1 hoặc m = 2 . năm 2010 Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập Đường thẳng song song với đường thẳng Đường thẳng song song với đường thẳng y. hàm số đã cho là: a, Hai đường thẳng song song. a, Hai đường thẳng song song. b, Hai đường thẳng cắt nhau. b, Hai đường thẳng cắt nhau. Hoạt động nhóm (thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 24: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, Tiết 24: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, Tiết 24: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn