E 6 Test 2 (HKI có ma trận - Đáp án)

3 355 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 19:11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I ( Bài số 2 ) thơì gian làm bài 45 phút 1. MỤC TIÊU : A. + Nghe hiểu : Nghe hiểu đoạn văn về gia đình Minh trang 65 – 66 unit 6 section B1 B. + Đọc hiểu : Đọc hiểu một đoạn văn sau đó trả lời câu hỏi C. + Kiến thức ngôn ngữ : Chọn từ đúng hoàn thành mẫu hội thoại D. + Viết : câu dùng các từ gợi ý. II. MA TRẬN ( Bảng hai chiều ) NỘI DUNG Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL I. Listening 5 2,5 5 2,5 II. Reading 5 2,5 5 2,5 III. Language focus 5 2,5 5 2,5 IV. Writing 5 2,5 5 2,5 Tổng số 5 2,5 10 5 5 2,5 20 10 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I ( Bài số 2) TRƯỜNG THCS NHƠN BÌNH NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG ANH 6 ( Thời gian : 45 phút Không kể thời gian phát hoặc chép đề ) Họ và tên HS : ……………………………………………………………………………………………………………… Lớp : 6A…… Điểm bằng số Nhận xét của Giáo viên I. LISTENING : Listen to the passage and tick the correct option (A,B or C) to complete the sentences . (2.5 pts) a. Minh lives in the ________ A. house B. city C. country b. Their house is next to a ________ A. bookstore B. hospital C. store c. There is a hospital, a factory, a museum and a stadium in the __________ A. neighborhood B. bookstore C. temple d. Minh’s father works in a ________ A. hospital B. factory C. museum e. Minh’s mother works in a _________ A. hospital B. factory C. museum II. READING: Read the passage then answer the questions. (2.5 pts) My name is Mai. I’m eleven . I’m a student . I live in a small house in the country.My house is near a lake . I get up at half past five . I take a shower and get dressed . I have breakfast , then I go to school at a quarter to seven. Classes start at seven and finish at half past eleven. • Questions : 1) What does Mai do ? ……………………………………………………………………………………… 2) Where does Mai live ? ……………………………………………………………………………………… 3) Is her house near a lake ? ………………………………………………………………………………………… 4) What time does Mai go to school ? ………………………………………………………………………………………… 5) What time do classes finish ? ………………………………………………………………………………………… III. LANGUAGE FOCUS : Choose the correct word in the box to complete the dialogue : (2,5 pts) at English plays listens do A: What does Minh (1) ___________ after school ? B: He (2) _________ to music. A: Does he play sports ? B: Yes, he (3) _________ volleyball. A: What does he do in the evening ? B: He learns (4) ___________ . He goes to bed (5) ______ ten o’clock. IV. WRITING : Make sentences from the suggested words :(2.5 pts) 1. Lan’s house / near / lake  ________________________________________________________________ 2. we / math / Monday and Friday.  ________________________________________________________________ 3. there is / river / near / hotel  ________________________________________________________________ 4. Thanh’s father / work / factory  ________________________________________________________________ 5. the police station / next to / restaurant.  ________________________________________________________________ ANSWER KEYS I. LISTENING (2.5 pts = 0,5 X 5 ) a)B. city b)C. store c). A. neighborhood d). B. factory e). A. hospital II. READING (2.5 pts = 0,5 X 5 ) 1) What does Mai do ? Mai is a student . 2) Where does Mai live ? . She / Mai lives in a small house in the country 3) Is her house near a lake ? Yes , It is 4) What time does Mai go to school ? She / Mai goes to school at a quarter to seven 5) What time do classes finish ? Classes finish at half past eleven. III. LANGUAGE FOCUS (2.5 pts = 0,5 X 5 ) Choose the correct word in the box to complete the dialogue : (2,5 pts) 1) do ; 2) listens ; 3) plays 4) English 5) at IV. WRITING (2.5 pts = 0,5 X 5 ) 1) Lan’s house is near a lake 2) we have math on Monday and Friday. 3) There is a river near a hotel 4) Thanh’s father works a factory 5) The police station is next to the restaurant. . museum II. READING: Read the passage then answer the questions. (2. 5 pts) My name is Mai. I’m eleven . I’m a student . I live in a small house in the country.My. What does he do in the evening ? B: He learns (4) ___________ . He goes to bed (5) ______ ten o’clock. IV. WRITING : Make sentences from the suggested words
- Xem thêm -

Xem thêm: E 6 Test 2 (HKI có ma trận - Đáp án), E 6 Test 2 (HKI có ma trận - Đáp án), E 6 Test 2 (HKI có ma trận - Đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay