Chủ điểm gia đình

19 247 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 11:11

Chủ đề: Phương Tiện và Luật Lệ Giao thông. ( Thời gian thực hiện 4 tuần). I. Kiến thức:   !" #$%&'())*+ ,("-./01233(4565%7 II. Kỹ năng: 81192('$:565(;%&') ) :<3:565.7 =>"?:565&'%)) 59(01233(4565%7 III. Thái độ: @A(33(4565 @B7+'CD/$('A(33 (4565 EF*G%&'))*+:565 @BHIJ&& IV. Tích hợp các chuyên đề: * Chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường: @$1%2 KL>(I*$M*+%N7 KIL7*%L21 * Chuyên đề giáo dục an toàn giao thông: @"7123> K"7*+%>FJ%(% 7 @*O?'">P/%3/' 9H7-%"7"DQ KC*+L.*+(>CR'PST TJ*(Q Trang 1 Mạng nội dung Trang 2 !"012:565 @A"(1R 'U/   V"    2 7+3 #7 @3:565   %  7W  L.    L. "L.Q  %XW&( XQ   %  ( 'W " #%&'( )):565 5(L&3( KY1 #%1Z @>1 (Q 5+ Cng d)X :565 [    % ( (B   5  )  X  3  3 W>"> ( ,3   7  (L.   K  < >  *N  *+ % Phương tiện và luật lệ giao thông. MẠNG HOẠT ĐỘNG: PT & LL GIAO THÔNG Trang 3 TDCK: MTXQ: TH: LQVH: LQVT: GDAN:  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1: \59]0^0_`ab`0`c Ngày Hoạt động Nội dung 5Ib 0^`ab`0 ` =5dE #e =712%7 59(>*f 5Ia 0g`ab`0 ` 5e  hL.'  5UW5*T&U3X 3L. 5Ii 0j`ab`0 ` ,E[e 5W@J"/ 5I^ 0k`ab`0` 6h4#  e7Wl"-M%2  5@4#We.U  #.W4 5Ig 0_`ab`0 ` ,E@[ 5,#5  ,("-.$-  ,HW:1$7 Hoạt động góc  6B++mKeW n/(  6BL<9WdL.(  6BW@R:565(X "  6BGW@":5659Go"  6B<W3L.Z Hoạt động ngoài trời  [p%7  hWq@J"/r  ,("'UJ  hq %."r  h$-(ql"-M% 2r Trang 4 SON TRề CHI 1. Trũ chi: i s. - Chun bW@12 - Lut chi:#.(*'H12>Lns*UUL - Cỏch chi:[*+1<&12"t12'*T3b( <*O12312U12*O3(0 @*O/(12"DG0*ON(GW@B120^ ntcK*OL*O>P(12(*2$B 12]G'<n1ps*((G12' ,FJGb121f3+a^12*CA>12 2. Trũ chi: i theo s. - Chun bW@12*tp*+1< - Cỏch chiW[p12*t]`_12'>0"&*7 $'>a`" #B"0W*O*G12G+12"DG*C*OG"R JX12\*OG1%FcKB3*ORJ/ ("o"L."/+/<D121B*O*J" A$12I(712X"D #B"bW9*O1p>3TT #B"aW #B"iWC/ 8Bi*ONiB"BP12`7'*11 L."7(9&A7(9UA 912T3 SOAẽN HOAẽT ẹONG GOC 1/ Goực phaõn vai: Bỏn cỏc loi xe- bỏn vộ. * Yờu cu: +L.)L.*> +"712L.=I&X"7123Z * Chun b: CPB3 * Tin hnh: @/B*T/&3L.*u(L. (P3("Dv6+&v Trang 5 L.-1u(wXP A3L. 5)L. h/'-1B #LZB)3J1 2/ Góc xây dựng lắp ghép: Xây bến xe, bến tàu. * u cầu: @L<L. ds*U3L.F-sG( * Chuẩn bị: CB * Tiến hành: @/B)'NB wXP< d<(*(nLL.3:565N'.*9L<TZ #LZB 3/ Góc học tậpWChơi cờ Đơminơ, thực hiện học phẩm. * u cầu: @%3(1u)'1"* @F''LAGCf R * Chuẩn bị:  CPCB * Tiến hành: @-1"&(@/ 3 e/x9Go"F+J @&s*U - Kết thúc: nhận xét tuyên dương tùy hoạt động của các cháu. 4/ Góc nghệ thuật: cắt dán PTGT bằng vật liệu thiên nhiên. Hát vận động về chủ điểm. * u cầu: @RLZG>7Fs @B191' * Chuẩn bị: @+3D91J" * Tiến hành: 5*T/&3 6/"712R:565!3("]+ 3' @*O."*>R3("3"@RD'2  e7.19/xX Trang 6 SOẠN HOẠT ĐỘNG CHÍNH @&B(? #LZBLZ1>o" 5/ Goùc thieân nhieân: Đổ nước vào chai. * Yêu cầu: @'y/("7G( * Chuẩn bị:  CPCNB * Tiến hành: 6FGB @7(`bB"/x/(1 /'*(*( `bB"9nI3("*G( 81'->LZ E111LZ*'3 #LZB Thứ 2, ngày 15.03.2010.  ĐÓN TRẺ.  5*T/&3"(Gv  K(LC!L."D>C( (  6)('" HOẠT ĐỘNG: MTXQ. ĐỀ TÀI: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ PHỔ BIẾN. I. Yêu cầu: 5*O"712WL.L."L.L. >5*O7X:565*+ 5*O3L.B\L."L.QcG3(:565%7 6)*OC*+L.R'PS%t% ('L.T wz3'YfFH(/BXs:*'>f-1( $*O Trang 7 II. Chuẩn bị: d."712:565C 5OD3:565 =7*Bf=U/D><"&:565 %7 III. Tiến hành: * Hoạt động 1: Quan sát. @"7*OL.*T*T*O'-1 @]ADvd.B"AL.v[D1L.'B DD""(BD*Tv @AL.TBD$'v d.N<vd.P3("Dv@N&U%( Cv51v d.B3L.+L.?BR'R<=2L. >]< d.B7'v @BTBL.(*+%$v * Hoạt động 2: Kể thêm một số phương tiện giao thông đường bộ khác. @"2*+%(L.T3L.('$D PMML.NJ<L."Z{ @L."*+""712'Wd."L.T L.L.I?L.IL.>1Q 5*T&3L.B11192('X( 3L.v d."C"$Dv d"B+(B3zRR<"2"nD|J (J3("n5.L."B7'v 5L."N<vd."P3("Dv@N&U%v [D1v d.""v[D1vKL."D%C*+L." >3("Dv  2ZW }2L.? =(%( 82(*+%*T&L.Q @(P3("(([]-3/]G 5LDLs5LDLs 5(LZ%5(LZ% @%LpxZ%? @(35(]33 @.<"X(?/% 1RTG3(%7 * Hoạt động 3: Trò chơi. Trang 8 @*O*TWq@&Br'+3L.*+% "(*O #$L.B\L."L.L.Qc%G3(Dv @*TW3(".'+(~>3:5656)*OC *+L.R'Ps - Trò chơi: “Tiếp sức”G3:565%7 @&B"!p"(% 7Q •KFW@.(&%7> €(Q #LZ)'"%7 Hoạt động ngoài trời: Vẽ các phương tiện giao thông đường bộ. I. Yêu cầu: @pDG>("( U :**U$o""Y 6)*O('( II. Chuẩn bị: 8<M11p  CG( III. Tiến hành: * Kiến thức: @P(*TU.3%(ql"-M %2r 5*T/&Uz*+% 5*+%B(v6GB3(3Dv @'+("+>&DAXF @p"x"712-1/xp-1 p(7+p * Vận động:5*TW n12 @U3("(v@1p3("& -*T( @/x3( 5nI*O"3("*G( * Chơi tự do:E1>">(*O' 6)1<'(3/G * Nhận xétWQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Trang 9 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQ Thứ 3, ngày 16.03.2010.  ĐÓN TRẺ.  @-13L.  5*T&A(DX3L.B  hWl"-M%2 HOẠT ĐỘNG: Tạo hình. ĐỀ TÀI: DÁN XE Ô TÔ KHÁCH. Tích hợp: Trò chuyện về công dụng của các loại xe. I. Yêu cầu: @B'Y(L.'."x9Ru 1nB1p+"'I*"&"" :**U-1o""• 6)13/11OCGF1u)'.  II. Chuẩn bị: 5*' 6A"('.A*.* K1"*L. III. Tiến hành: * Hoạt động 1: @'B"R3<qKr  ("P*OW ‚5*<B$<(vK<( Dv ‚ Dv5*+%DDL>*/'vK 3(%(v =2'P"G%(*]DD MPL.L."{ eql"3r"D E1("W ‚=DL.Dv@3(73DDv Trang 10 [...]... cách chơi - Tổ chức cho trẻ chơi, cô tham gia làm trọng tài * Chơi tự do: - Giáo dục cháu khi chơi, trò chuyện với cháu về các trò chơi tự do mà cháu thích tham gia - Quan sát cùng chơi với các cháu HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU: Dạy cháu làm quen chữ p-q I Yêu cầu: - Cháu nhận biết được mặt chữ p-q, biết phân tích nét của các chữ đó - Cháu nắm được các kiến thức về chủ đề mùa xuân II Chuẩn bị: - Viết chì, màu... lên biểu diễn Trẻ nhận ra được bài hát đã nghe - Giáo dục cháu luật giao thông, biết chấp hành tín hiệu đèn giao thông trên đường II Chuẩn bị: - Đàn máy băng casset - Các loại nhạc cụ: Phách tre, trống lắc, gáo dừa - Đèn tín hiệu II Tiến hành: * Hoạt động 1: - Chơi "Bí bo, xình xịch" - Cô đàn một đoạn của bài hát và cho trẻ đoán tên giai điệu của bài hát đó là gì? - Hôm nay cô sẽ cùng các cháu hát múa... thiệu và dạy cháu làm quen chữ q tương tự - Các cháu cùng cô quan sát đoạn phim hình ảnh tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư - Trò chuyện với cháu về tín hiệu đèn giao thông, ý nghĩa của các màu đèn đó là gì? - Khi nào thì người đi bộ được sang đường? Cô cho cháu xem tranh “ Bé qua đường” với tín hiệu giao thông chưa có đèn, các cháu giúp cô tô màu và tìm các chữ cái đã học trong đó Trang 18 - Cô cho cháu... để mang về sân bay - Nhận xét cháu chơi Hoạt động ngoài trời: Viết chữ p-q Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố” I Yêu cầu: - Trẻ tham gia chơi tích cực, không quá sức, tham gia chơi đúng luật,viết chữ p-q - Hiểu nội dụng bài hát, hát đúng nhịp - Giáo dục trẻ tuân thủ luật lệ giao thông II Chuẩn bị: - Sân bãi sạch sẽ - Đồ chơi gọn gàng III Tiến hành: * Kiến thức: - Hướng dẫn cháu viết chữ p-q bằng phấn dưới... cháu, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số cháu còn yếu Động viên khuyến khích cháu thực hành sáng tạo - Kết thúc nhận xét, tuyên dương Hoạt động ngoài trời: Dạy thơ “ Chiếc cầu mới” I Yêu cầu: - Trẻ tham gia chơi tích cực, tham gia chơi đúng luật, thuộc thơ, hiểu nội dung, đọc diễn cảm - Phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, tư duy, thẩm mỹ II Chuẩn bị: - Sân bãi sạch sẽ - Đồ chơi gọn gàng Tranh thơ III Tiến hành: * Cung... hát to và ngược lại - Cho trẻ chơi 4-5 lần, cháu chơi hát theo tổ nhóm Cô chú ý rèo cho cháu hát đúng lời và nghe đàn hát theo đúng giai điệu - Cô cho cháu vừa hát vừa chơi vận động theo lời của bài hát - Cô cùng chơi với cháu trước, cô làm người điều khiển các phương tiện giao thông, các cháu sẽ làm các phương tiện mà cháu thích, các cháu cùng hát và dậm chân theo nhịp hoặc theo phách theo tiết tấu chậm,... thúc nhận xét tuyên dương tùy hoạt động của các cháu Hoạt động ngoài trời: Ôn bài hát, dạy bài “ Đường em đi” I Yêu cầu: - Trẻ tham gia chơi tích cực, đúng luật Hát theo cô bài hát “Đường em đi” - Phát triển tính thẫm mĩ, tưởng tượng, ngôn ngữ - Giáo dục trẻ một số luật lệ giao thông phổ biến II Chuẩn bị: - Sân bãi sạch sẽ - Đồ chơi ngoài trời III Tiến hành: * Cung cấp kiến thức: - Cô hát cháu nghe bài... theo cô từng câu, cho đến hết bài hát - Rèn luyện tổ, nhóm, chú ý sửa sai Trang 16 - Cô cùng cháu hát bài hát về tín hiệu đèn giao thông, vừa hát vừa chơi theo tín hiệu của bài hát đó * Vận động: Trò chơi “Đi theo số” - Hướng dẫn trẻ cách chơi tổ chức cho trẻ chơi, cô tham gia làm trọng tài * Chơi tự do: Quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi HOẠT ĐỘNG BUỔI CHIỀU: Thực hiện Bé làm quen chữ viết,... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Thứ 6, ngày 19.03.2010 ĐÓN TRẺ Trang 17 - Nghe các bài hát về giao thông - Đọc sách truyện cho cháu nghe về luật lệ giao thông HOẠT ĐỘNG:LQCV ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ P-Q I Yêu cầu: - Hình thành biể u tươ ̣ng về các chữ b, p Trẻ biế t phát âm đúng, nhâ ̣n biế t phân biê ̣t b, p theo... ng phương tiê ̣n gì ? - Vâ ̣y các phương tiê ̣n này thuô ̣c phương tiê ̣n giao thông đường gì ? - Ngoài đường bô ̣ thì còn đường gì ? Có phương tiê ̣n gì ? Hoa ̣t động 2 : - Cô mở băng có âm thanh tiế ng đô ̣ng còi xe, tiế ng xe cứu hoả, tiế ng xe máy cha ̣y - Đó là âm thanh của các phương tiê ̣n giao thông ở mô ̣t đường phố vào buổ i sáng thâ ̣t nhô ̣n nhip và tấ . Chủ đề: Phương Tiện và Luật Lệ Giao thông. ( Thời gian thực hiện 4 tuần). I. Kiến thức: . < >  *N  *+ % Phương tiện và luật lệ giao thông. MẠNG HOẠT ĐỘNG: PT & LL GIAO THÔNG Trang 3 TDCK: MTXQ: TH: LQVH: LQVT: GDAN: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ điểm gia đình, Chủ điểm gia đình, Chủ điểm gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay