Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

13 523 3
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 04:11

Môn : Toán Bài : Số 0 trong phép trừ Lớp 1B Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Ki m tra bài cũể Làm bảng lớp 5 - 1 - 1 = … Tính 5 2 5 4 3 1 3 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 3 - 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 11 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. Toán Số 0 trong phép trừ 4 4 0 4 - 0 4 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 5 - 0 5 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Mét sè trõ ®i 0 th× kÕt qu¶ b»ng chÝnh sè ®ã. Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ 1 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 1: TÝnh 3 – 3 = 5 – 3 = 2 – 2 = 5 – 2 = 5 – 1 = 11 = 5 – 5 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 4 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 10 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = Toán Số 0 trong phép trừ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 [...]...Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh 4 +1= 5 2 +0= 2 4 +0 = 4 2-2= 0 4 -0= 4 2 -0= 2 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bài 3 : Viết phép tính thích hợp a, 3 - 3 = 0 b, 2 - 2 = 0 . tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 3 - 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 1. ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg, Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg, Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn