Đường thẳng song song - dường thẳng cắt nhau

26 552 2

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 23:11

VIỆT NAM Trước khi học các em cần Trước khi học các em cần lưu ý lưu ý 1. 1. Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời. Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời. 2. Khi gặp biểu tượng các em hoạt động nhóm. nhóm. 3. Khi gặp biểu tượng các em ghi bài vào vở. N  Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ, đồ thị của các hàm số: y = 2x + 3 và y = 2x Đáp Án KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Cả lớp cùng thực hiện x y 1 -2 3 -1,5 O G Song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? Khi nào thì đường thẳng y = ax+b (a ≠ 0) và y = a’x+b’(a’≠ 0) Khi nào thì đường thẳng y = ax+b (a ≠ 0) và y = a’x+b’(a’≠ 0) Bài 4 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau 1. §­êng th¼ng song song: 1. §­êng th¼ng song song:  (d) // (d’) (d) // (d’) ⇔ =    ≠ ' ' bb aa (d) (d) trùng trùng (d’) (d’) ⇔    = = ' ' bb aa y = ax + b (d) (a 0) ≠ y = a’x + b’(d’) (a’ 0) ≠ x y 1 -2 3 -1,5 O G y = 2 x + 3 P Q y = 2 x - 2 Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau : y= 0,5x -1 (d 1 ); y = 1,5x + 2 (d 2 ); y= 0,5x +2 (d 3 ) 6 5 4 3 2 1 0 y = 2 x A C B . ?1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng mặt một phẳng tọa độ : y = 2x + 3; y = 2x; y = 2x – 2 b) Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với nhau? ? khi nào (d) và (d’) song song với nhau? trùng nhau ? 1. §­êng th¼ng song song: 1. §­êng th¼ng song song: (d) // (d’) (d) // (d’)    ≠ = ⇔ ' ' bb aa (d) trïng (d’) (d) trïng (d’)    = = ⇔ ' ' bb aa 2. §­êng th¼ng c¾t nhau: 2. §­êng th¼ng c¾t nhau:  *Chó ý: Trang 53/ *Chó ý: Trang 53/ SGK SGK ≠ Khi a a’vµ b = b’ th× ( Khi a a’vµ b = b’ th× ( d) d) vµ ( vµ ( d’) d’) c¾t nhau t¹i mét c¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung ®iÓm trªn trôc tung có có tung ®é lµ b. tung ®é lµ b. Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau 3. Bµi to¸n ¸p dông : 2 y = ax + b (d) (a 0) ≠ y = a’x + b’(d’) (a’ 0) ≠ ?2.Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: y = 0,5x - 1 (d 1 ); y = 1,5x + 2 (d 2 ); y = 0,5x + 2 (d 3 ) Khi nào đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau ? Khi nào hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? Khi nào hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? (d) c¾t (d’) (d) c¾t (d’) a'a ≠ ⇔ 1. §­êng th¼ng song song: 1. §­êng th¼ng song song: (d) // (d’) (d) // (d’)    ≠ = ⇔ ' ' bb aa (d) trïng (d’) (d) trïng (d’)    = = ⇔ ' ' bb aa 2. §­êng th¼ng c¾t nhau: 2. §­êng th¼ng c¾t nhau:  *Chó ý: Trang 53/ *Chó ý: Trang 53/ SGK SGK Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau 3. Bài toán áp dụng: y = ax + b (d) (a 0) ≠ y = a’x + b’(d’) (a’ 0) ≠ (d) c¾t (d’) (d) c¾t (d’) a'a ≠ ⇔ Bài toán: Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx+3 và y = (m+1)x+2 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là : a) Hai đường thẳng cắt nhau. b) Hai đường thẳng song song với nhau. Hãy tìm các hệ số a, b, a’, b’ của hai hàm số trên ? Tìm điều kiện của m để hai hàm số trên là hàm số bậc nhất ? Hµm sè: y = 2mx + 3 y = 2mx + 3 vµ vµ y = (m + 1)x + 2 y = (m + 1)x + 2 lµ hµm bËc lµ hµm bËc nhÊt khi: nhÊt khi: m = 0 m = - 1 => 2m = 0 m + 1 = 0 - Nửa lớp làm câu a - Nửa lớp làm câu b Giải:  1. Đường thẳng song song: 1. Đường thẳng song song: (d) // (d) (d) // (d) = ' ' bb aa (d) trùng (d) (d) trùng (d) = = ' ' bb aa 2. Đường thẳng cắt nhau: 2. Đường thẳng cắt nhau: *Chú ý: Trang 53/ *Chú ý: Trang 53/ SGK SGK Bài 4: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau Bài +thẳng+cắt+nhau.htm' target='_blank' alt='bài 4 đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau' title='bài 4 đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau'>đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau Bài 4: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau 3. Bi toỏn ỏp dng: y = ax + b (d) (a 0) y = ax + b(d) (a 0) (d) cắt (d) (d) cắt (d) a'a bi tr 54 SGK a/ Hai đường thẳng trên cắt a/ Hai đường thẳng trên cắt nhau khi và chỉ khi nhau khi và chỉ khi 2m = m + 1 2m = m + 1 <=> m = 1 <=> m = 1 Kết hợp với điều kiện trên, ta có Kết hợp với điều kiện trên, ta có m = 0; m = 1 và m = -1 m = 0; m = 1 và m = -1 b/ Vì b = b ( 3 = 2 ), nên hai đư b/ Vì b = b ( 3 = 2 ), nên hai đư ờng thẳng trên song song với ờng thẳng trên song song với nhau khi và chỉ khi nhau khi và chỉ khi 2m = m + 1 2m = m + 1 <=> m = 1 <=> m = 1 Kết hợp với điều kiện trên, ta Kết hợp với điều kiện trên, ta thấy m = 1 là giá trị cần tìm. thấy m = 1 là giá trị cần tìm. [...]... v y=ax+b (a 0) Song song vi nhau khi v ch khi a = a v b b Trựng nhau khi v ch khi a=a v b=b Ct nhau khi v ch khi a a Bài tập 1 Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là: A y = 0, 5 x + 2 B y = 1- 0,5x C y = - 0,5x + 2 D y = x +2 Rt tic bn sai ri Hoan hụ bn ó ỳng Rt tic bn sai ri Rt tic bn sai ri Cõu 2 Cho hai hm s: y = (m-1)x +2m -5 (d) v y = 3x + 1(d) (d) song song (d) khi m bng:... xột: ng thng y = ax + b (a 0) v y = ax + b (a 0) ct nhau khi v ch khi a a 2 y G P 3 Q O 2x A(1;2) -2 x y= y= 2x +3 -1 ,5 1 2 y= 3 2x - 4 y= 2x +3 y 2 1 -4 -3 -2 3 O -1 2 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 x y 3P(0;3) -1 ,5 Q (-1 ,5;0) y= 2x + 3 O -2 y= 2x -2 G x 1 y G 3 x -1 ,5 O -2 1 ... = -1 ) y=1,5x+2 (a = 1,5; b = 2) Cỏc cp ng thng song song l: y = 0,5x + 2 v y= 0,5x-1 vỡ cú a = a = 0,5 v b b(do 2 -1 ) Cỏc cp ng thng ct nhau l: 1) y = 0,5x + 2 v y = 1,5x + 2 2) y = 0,5x - 1 v y = 1,5x + 2 Vỡ chỳng khụng song song v cng khụng trựng nhau nờn chỳng phi ct nhau Nhn xột: ng thng y = ax + b (a 0) v y = ax + b (a 0) ct nhau khi v ch khi a a 2 y G P 3 Q O 2x A(1;2) -2 x y= y= 2x +3 -1 ,5... 0; m -1 1 C m -1 D m 0; m -1 v m - 0,5 0 Hoan hụ, bn ó ó sai ri Rt tic, bn tr li ỳng Times Cõu 5 Cho các đường thẳng : (d1): y = - 3x +1 (d3): y = 3x +1 (d2): y = 2 - 3x (d4): y = 1 + - 3 x Các câu sau đúng hay sai? A (d1) // (d2) B (d1) cắt (d3) tại điểm có tung độ bằng 1 C (d2) // (d3) S D (d3) trùng (d4) Cõu 6 Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + n - 3 và y = (2-m)x + (5 - n) đồ thị của hai... m = -1 D m = 4 0 Times Rt tic, bn tr li ỳng Hoan hụ, bn ó ó sai ri Cõu 3 Cho hai hm s y = 2x+ (3+m) v y= 3x+(5-m) Vi giỏ tr no ca m th ca hai hm s ct nhau ti im trờn trc tung A m = -1 C m -1 2 1 B m = 1 D m = -5 Hoan hụ, bn ó ó sai ri Rt tic, bn tr li ỳng 0 Times Cõu 4 Cho hai hm s y = mx+3 v y = (2m+1)x-5 Vi giỏ tr no ca m th ca hai hm s trờn l hai ng thng ct nhau 2 A m = - 1 B m 0; m -1 1... thng ct nhau ti mt im trờn Oy 2)Tỡm a, b bit: ng thng y = ax + b song song vi ng thng y = -x + 3 v ct ng thng y = 2x - 1 ti mt im trờn trc Oy Xin cảm ơn các thầy cô và các em học sinh Kt lun tng quỏt: quỏt th hm s y = ax + b ( a 0) l mt ng thng: - Ct trc tung ti im cú tung bng b - Song song vi ng thng y = ax nu b 0; trựng vi ng thng y = ax nu b = 0 ?2 y=0,5x+2 (a = 0,5; b = 2) y=0,5x-1 (a = 0,5;... hai hàm số trên trùng nhau khi: m = 2 A n = 3 m = 3 C n = 2 m = 1 B n = 5 m = 1 D n = 4 Hoan hô bạn trả lời đúng Hướng dẫn về nhà: 1 Học thuộc các kết luận của bài, t cho ví d áp dng tng trng hp 2 Làm bài tập: 20; 22; 24 /54; 55 /SGK 3 Chuẩn b tit sau kiểm tra 15phút 4 Hướng dẫn bài tập nhà : Bài 21 tương tự như bài toán áp dụng SGK Bi tp v nh: 1) Cho hai ng thng (d1): y = -3 x + k2 ; (d2): y = kx . aa 2. Đường thẳng cắt nhau: 2. Đường thẳng cắt nhau: *Chú ý: Trang 53/ *Chú ý: Trang 53/ SGK SGK Bài 4: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Bài. 4 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường thẳng song song - dường thẳng cắt nhau, Đường thẳng song song - dường thẳng cắt nhau, Đường thẳng song song - dường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn