số 0 trong phép trừ( Rất hay )

28 413 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 22:11

Người thực hiện: Phạm Thị Thu Trường: Tiểu học Lê Ninh Tiểu học Lê Ninh Thứ bảy, ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Kiểm tra bài cũ 5 – 1 – 2 = 5 – 1 – 1 = 5 – 2 – 2 = 2 3 1 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán 0 + 3 = 3 + 0 = 2 + 0 = 0 + 2 = 3 3 2 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 3 – 3 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Kết luận: Mét sè trõ ®i chÝnh nã thì kÕt qu¶ b»ng 0. 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 4 0 4 4 - 0 4 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 5 0 5 5 - 0 5 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 4 4 0 4 – 0 = 4 5 5 0 5 – 0 = 5 Kết luận: Mét sè trõ ®i 0 thì kÕt qu¶ b»ng chÝnh sè ®ã. Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Mét sè trõ ®i chÝnh nã thì kÕt quả b»ng 0. Mét sè trõ ®i 0 thì kÕt qu¶ b»ng chÝnh sè ®ã. [...]... 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 3, Luyện tập Bài 1: Tính 1 0 = 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1 2 3 4 5 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 0 0 0 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= 4 3 2 1 0 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 3, Luyện tập Bài 2: Tính 4+1= 5 4 +0= 4 4 0= 4 2 +0= 2 2–2= 0 2 0= 2 3 +0= 3 3–3= 0 0+3= 3 Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì vẫn bằng chính số đó Nhận... Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 4–2=2 1 2 3 4 5 6 Số ? 1 1 - 0 = Điền dấu: >, , . 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 3 – 3 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0. đi 0 ” 4 0 4 4 - 0 4 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 5 0 5 5 - 0 5 = Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: số 0 trong phép trừ( Rất hay ), số 0 trong phép trừ( Rất hay ), số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn