KIÊM TRA VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỦ BỘ ).doc

4 266 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 21:11

Trờng THCS Ho Lc Bài kiểm tra định kỳ Môn Vật 9 Năm học 2010-2011 (Bài kiểm tra số 1.Thời gian: 45') I/ Ma trận đề kiểm tra Từ bài 1 đến bài 16 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Điện trở của dây dẫn. Định luật ôm 1 2 2 2 3 5 5 9 Công và công suất của dòng điện. 1 1 1 1 Tổng 1 2 2 2 4 6 6 10 Đề bài Bài I Phát biểu định luật ôm cho đoạn mạch viết công thức và giải thích các đại lợng Bài II Cho điện trở R 1 = 20 ,R 2 = 30 mắc nối tiếp 1/ Tính điiện trở tơng đơng của mạch 2/. Muốn điện trở tơng đơng của mạch có giá trị R = 75 thì phải mắc thêm vào mạch có điện trở R3 là bao nhiêu và mắc nh thế nào ? Bài II Cho ba điện trở R 1 = 5 , R 2 = 10 , R 3 = 15 mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế 12V. 1. Vẽ sơ đồ mạch điện. 2. Tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch. 3. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 4. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch. đáp án và biểu điểm CÂU ý NộI DUNG ĐIểM i 1 2 Phát biểu chính xác nội dung định luật (SGK trang 8) Sai một từ không cho điểm + Viết đúng công thức U I R = +Giải thích đúng các đại lợng 1 0,5 0,5 1 + Tóm tắt ẹieọn trụỷ tửụng ủửụng cuỷa ủoaùn maùch 0,5 II 2 Rtđ = R 1 +R 2 =20+30 =50 Ω Phải mắc R 3 nối tiếp vào mạch R = R 1 +R 2 +R 3 = 75 Ω ⇒ R3 = R/ -R12 = 75-50 =25 0,5 0,5 0,5 III Tãm t¾t §· biÕt R 1 = 5 Ω R 2 = 10 Ω R 3 = 15 Ω U= 12V TÝnh 1/ vÏ h×nh 2/ R td = ? 3/ U 1 :U 2 ; U 3 = ? 4/ P=? 0,5 1 VÏ ®óng R 2 R 2 R 3 K + - 1 2 3 4 Ta cã : R 1 nèi tiÕp R 2 nèi tiÕp R 3 * §iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch lµ R t® = R 1 +R 2 + R 3  R t® = 5 +10 + 15 =30( Ω ) * Hiªu ®iªn thÕ gia hai ®Çu ®iªn trë lµ + Cêng ®é dßng ®iªn qua mçi ®iƯn trë lµ 12 0,4( ) 30 U I I R = => = = Ω => I 1 = I 2 = I 3 = I = 0,4(A) + ¸p dơng c«ng thøc :U= I.R Ta cã U 1 =I.R 1 => U 1 =0,4.5 = 2 (V) U 2 =I.R 2 => U 2 =0,4.10 = 4 (V) U 3 =I.R 3 => U 3 =0,4.15 =6 (V) *c«ng st cđa m¹ch ®iƯn lµ P = U.I => P = 0,4.30 =12(w) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 Trêng THCS Hồ Lạc Bµi kiĨm thêng xuyªn M«n VËt 9 N¨m häc 2010-2011 (Bµi kiĨm tra sè 1.Thêi gian: 15') ®Ị bµi C©u ThÕ nµo lµ ®iƯn trë xu¸t cđa mét chÊt ; ViÕt c«ng thøc tÝnh ®iƯn trë st cđa mét chÊt ; gi¶i thÝch c¸c ®¹i lỵng C©u 2 Mét bãng ®Ìn cã ®iƯn trë R 1 =600 Ω ®ỵc m¾c song song víi bong ®Ìn thø hai cã ®iƯn trë R 2 =900 Ω vµo hiƯu ®iƯn thÕ U MN =220 V. TÝnh: a-§iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch? b-Cờng độ dòng điện qua mỗi đèn? đáp án và biểu điểm CÂU NộI DUNG ĐIểM 1 + Nếu chính xác khái niêm điện trở suất +Viết đúng công thức : l R S = +Nêu chính xác đơn vị của đại lợng (Mỗi đơn vị 0,25 điểm ) 1 0,5 1 2 Tóm Tắt Cho Biết R 1 =600 R 2 =900 U MN =220 V Tính R tđ = ? I 1 = ? ; I 2 = ? .Bài giải Vỳ R 1 // R 2 a/ Điện trở tơng đơng của mạch điện là Ta có: 1 2 1 2 . 900.600 540000 300( ) 900 600 1500 R R R R R = = = = + + b/ Cờng độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là áp dụng công thức : U I R = => 1 1 2 2 220 0,366( ) 600 220 0,244( ) 900 U I A R U I A R = = = = = = 0,5 0,5 2.5 1 1,5 1,5 Trờng THCS Ho Lc Bài kiểm thờng xuyên Môn Vật 9 Năm học 2009-2010 (Bài kiểm tra số 2.Thời gian: 15') Câu 1 Từ phổ là gì? nếu thí nghiệm dể thu đợc hình ảnh của từ phổ Câu2 Quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái dùng xác định gì ? Câu 3 Bài Tập Xác định lực điện từ ở (hình 1) và các cực từ của ống dây ở (Hình2) Hỡnh 1 Hỡnh 2 + _ Khi thay đổi cực từ của nam châm thì lực điện từ có thay đổi không ? Vì sao ? đáp án và biểu điểm CU N I DUNG I M 1 +Từ phổ là hình ảnh cụ thể của cac đờng sức từ +Có thể thu đợc từ phổ bàng cách rắc mặt sắt lên tấm nhựa trong đặt trong từ trờng và gõ nhẹ 1 1 Dựng xỏc nh chiu ca lc t tc dng lờn dõy dn v chiu ca ng sc t ca ng dõy 1 1 3 Xác định lực điện từ ở (hình 1) và các cực từ của ống dây ở (Hình2)(Nh hình vễ ) Hình1 F Hỡnh 2 +Khi thay đổi cực từ của nam châm thì lực điện từ cũng thay đổi +Vì lực từ phụ thuộc vào chiều của đờng sức từ của nam châm 2 2 1 1 S N . B i kiểm tra định kỳ Môn Vật Lý 9 Năm học 2010-2011 (B i kiểm tra số 1.Th i gian: 45&apos ;) I/ Ma trận đề kiểm tra Từ b i 1 đến b i 16 Nhận biết Thông hiểu. 90 0 U I A R U I A R = = = = = = 0,5 0,5 2.5 1 1,5 1,5 Trờng THCS Ho Lc B i kiểm thờng xuyên Môn Vật Lý 9 Năm học 20 09- 2010 (B i kiểm tra số 2.Th i gian:
- Xem thêm -

Xem thêm: KIÊM TRA VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỦ BỘ ).doc, KIÊM TRA VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỦ BỘ ).doc, KIÊM TRA VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỦ BỘ ).doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn