VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG SONG SONG , DUONG THANG CAT NHAU

25 331 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 20:11

VIỆT NAM Trước khi học các em cần Trước khi học các em cần lưu ý lưu ý 1. 1. Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời. Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời. 2. Khi gặp biểu tượng các em hoạt động nhóm. nhóm. 3. Khi gặp biểu tượng các em ghi bài vào vở. N  Câu 1: Cho hàm số y=2x+3; y = 2x -2 a) Nêu các bước vẽ đồ thị hàm số trên. b) Vẽ đồ thị hàm số trên trên cùng mặt phẳng tọa độ Đáp Án KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Cả lớp cùng thực hiện x y 1 -2 3 -1,5 O G Khi nào thì hai đường thẳng: Song song với nhau ? Trùng nhau ? Cắt nhau ? (d) : y=ax+b (a ≠ 0) và(d’)y=a’x+b’(a’≠ 0) Thứ bay ngày 6 tháng 11 năm 2010 Tiết 27: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau Tiết 27: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau 1. Đường thẳng song song: 1. Đường thẳng song song: (d) // (d) (d) // (d) = ' ' bb aa (d) trùng (d) (d) trùng (d) = = ' ' bb aa d : y = ax + b (a 0) d: y = ax + b (a 0) x y 1 -2 3 -1,5 O G y = 2 x + 3 P(0;3) Q(-1,5;0) y = 2 x - 2 2 2 Tỡm cỏc cp ng thng song song trong cỏc ng thng sau : d 1 :y= 0,5x -1; d 2 : y = 1,5x + 2; d 3 : y= 0,5x +2 6 5 4 3 2 1 0 y = 2 x A( 1;2) 1. Đường thẳng song song: 1. Đường thẳng song song: Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009 (d) // (d) (d) // (d) = ' ' bb aa (d) trùng (d) (d) trùng (d) = = ' ' bb aa 2. Đường thẳng cắt nhau: 2. Đường thẳng cắt nhau: (d) cắt (d) (d) cắt (d) a'a *Chú ý: *Chú ý: SGK / 53 SGK / 53 Khi a avà b = b thi d và d cắt Khi a avà b = b thi d và d cắt nhau tại một điểm trên trục tung nhau tại một điểm trên trục tung cú cú tung độ là b . tung độ là b . Tiết 27: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau Tiết 27: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau d : y = ax + b (a 0) d: y = ax + b (a 0) 3. Bài toán áp dụng : 2 Hai đường thẳng d: y=ax+b (a ≠ 0) và d’: y=a’x+b’ (a’ ≠ 0)  Song song với nhau khi và chỉ khi a=a’ và b ≠ b’.  Trùng nhau khi và chỉ khi a=a’ và b=b’.  Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’. 3. Bài toán áp dụng: Cho hai hàm số bậc nhất: d : y = 2mx+3 và d’: y= (m+1)x+2 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là : a) Hai đường thẳng cắt nhau. b) Hai đường thẳng song song với nhau. 2m 3 (m+1) 2 THAÛO LUAÄN NHOÙM Bµi gi¶i: Hµm sè: y = 2mx + 3 vµ y = (m + 1)x + 2 lµ hµm bËc nhÊt khi: y = 2mx + 3 vµ y = (m + 1)x + 2 lµ hµm bËc nhÊt khi: a/ Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau <=> 2m = m + 1 <=> m = 1 a/ Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau <=> 2m = m + 1 <=> m = 1 KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn . VËy m = 0 ; m = 1 vµ m = -1 KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn . VËy m = 0 ; m = 1 vµ m = -1 th× hai ®­êng th¼ng c¾t nhau. th× hai ®­êng th¼ng c¾t nhau. b/ V× b = b ( 3 = 2 ) , nªn hai ®­êng th¼ng song song b/ V× b = b ( 3 = 2 ) , nªn hai ®­êng th¼ng song song khi vµ chØ khi 2m = m + 1 <=> m = 1 (TM§K) . khi vµ chØ khi 2m = m + 1 <=> m = 1 (TM§K) . VËy m = 1 th× hai ®­êng th¼ng song song. VËy m = 1 th× hai ®­êng th¼ng song song. m = 0 m = - 1 <=> 2m = 0 m + 1 = 0 [...]... số :y =2x-2 (0 -2); ( 1, 0) ?2 y= 0,5 x+2 (a = 0,5 ; b = 2) y= 0,5 x-1 (a’ = 0,5 ; b’ = -1) y= 1,5 x+2 (a’’ = 1,5 ; b’’ = 2) Các cặp đường thẳng song song là: y = 0,5 x + 2 và y= 0,5 x-1 vì có a = a’ = 0,5 và b≠ b’(do 2 ≠ -1) Các cặp đường thẳng cắt nhau là: 1) y = 0,5 x + 2 và y = 1,5 x + 2 2) y = 0,5 x - 1 và y = 1,5 x + 2 Vì chúng khơng song song và cũng khơng trùng nhau nên chúng phải cắt nhau Nhận xét: Đường...  Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ và b ≠ b’  Trùng nhau khi và chỉ khi a=a’ và b=b’  Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’ Bµi tËp 1: 1 §­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng y = - 0,5 x +2 lµ : A y = 0, 5 x + 2 B y = 1- 0,5 x Hoan hơ bạn đã đúng C y = - 0,5 x + 2 Rất tiếc bạn sai rồi D y = x +2 Rất tiếc bạn sai rồi Rất tiếc bạn sai rồi 2 Câu 2: Cho d : y=(m-1)x +2m -5 Tìm giá trị của m để d song song... chúng phải cắt nhau Nhận xét: Đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b (a’ ≠ 0) cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’ 2 y G P(0;3) 3 Q(- 1,5 ;0) - 1,5 -2 y= 2x -2 y= 2x+ 3 O 1 x 2 y= 3 2x - 4 y= 2x +3 y 2 1 -4 -3 -2 3 − O -1 2 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 x y 3P(0;3) - 1,5 Q(- 1,5 ;0) y= 2x + 3 O -2 y= 2x -2 G x 1 y G 3 x - 1,5 O -2 1 ... m để d song song với d’: y =3x + 1 a m = 1 b m=2 c m = -1 d m=4 Hoan h , bạn đã đã sai rồi Rất tiếc, bạn trả lời đúng 3 Câu 3: Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m) và y= 3x+(5-m) Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm trên trục tung 2’ a m = -1 b m = 1 1’ c m ≠ -1 d m = -5 0’ Hoan h , bạn đã đã sai rồi Rất tiếc, bạn trả lời đúng Times 4 Câu 4: Cho hai hàm số y=mx+3 và y=(2m+1)x-5... bạn trả lời đúng Times 4 Câu 4: Cho hai hàm số y=mx+3 và y=(2m+1)x-5 Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng cắt nhau 2’ a m = - 1 b m ≠ 0; m ≠ -1 1’ c m ≠ -1 d m ≠ 0; m ≠ -1 và m ≠ - 0,5 0’ Hoan h , bạn đã đã sai rồi Rất tiếc, bạn trả lời đúng Times Bµi tËp 5 Cho c¸c ®­êng th¼ng : (d1): y = - 3x +1 (d3): y = 3x +1 (d2): y = 2 - 3x (d4): y = 1 + - 3 x C¸c c©u sau ®óng... bµi, tự cho ví dụ áp dụng cho từng trường hợp 2 Lµm bµi tËp: 20; 22; 24 /54; 55 /SGK 3 Chn bị tiết sau kiĨm tra 15phót 4 H­íng dÉn bµi tËp về nhµ : Bµi 21 t­¬ng tù nh­ bµi to¸n ¸p dơng SGK Xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em häc sinh *Các bước vẽ đồ thò hàm số y=2x+3 Bước 1: Cho x=0 thì y=3 ta được điểm P(0;3) Cho y=0 thì x=- 1,5 ta được điểm Q(- 1,5 ;0) Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, . đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Tiết 27: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 1. Đường thẳng song song: 1. Đường thẳng song song: (d). 0) y= 0,5 x+2 (a = 0,5 ; b = 2) y= 0,5 x-1 (a’ = 0,5 ; b’ = -1) y= 1,5 x+2 (a’’ = 1,5 ; b’’ = 2) ?2  Các cặp đường thẳng song song là: y = 0,5 x + 2 và y= 0,5 x-1
- Xem thêm -

Xem thêm: VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG SONG SONG , DUONG THANG CAT NHAU, VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG SONG SONG , DUONG THANG CAT NHAU, VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG SONG SONG , DUONG THANG CAT NHAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn