Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2)

13 404 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 19:11

Trêng THCS Ngäc Than h Hä vµ tªn: Líp: . Mã đề thi: Mẫu KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo H·y khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n: Câu1: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu2: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu3: Chất A,B có trong phương trình phản ứng : 3 4 2 3 ( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ + là: A. 3 2 3 4 ( ) ;Ca NO Na PO C. 3 4 ;CaNO NaPO B. 3 2 4 ( ) ;Ca NO NaPO D. 3 3 4 ;CaNO Na PO Câu4: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu5: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu6: 2 2 2 2 ; o o t t A O CO B O SO+ → + → .Chất A,B có thể là: A. 2 ;C SO B. 2 ;CO SO C. 2 ;CO S D. ;C S Câu7: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu8: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu9: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất: A. 2 3 Al O B. 2 5 N O C. 2 5 P O D. 3 4 Fe O Câu10: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu11: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu12: Chất X vừa tác dụng với Cu lại vừa tác dụng với NaOH .Vậy CTHH của X là: A. HCl B. KCl C. 3 HNO D. 2 SO Câu13: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu14: Cho sơ đồ phản ứng: 2 5 2 , 2 4 o o V O t H O t S A B H SO→ → → .Trong đó S là lưu huỳnh . Vậy A,B là: A. 2 3 ;SO SO B. 2 4 2 ;Na SO SO C. 2 2 4 ;SO Na SO D. 3 2 ;SO SO Câu15: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu16: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → Câu17 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu18: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 loại hợp chất: Axít,muối,bazơ: A. Quỳ B. Axit C. Bazơ D. Phenonphtanein Câu19: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu20: Từ kiến thức đã học theo em,có thể viết được mấy phản ứng chuyển đổi từ Muối →Axit. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… Câu21: Khối lượng S có trong FeS 2 là: A. 3,2g B. 12g C. 6,4g D. 120g Câu22: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO 2 ;16g SO 2 ), chiếm thể tích: A. 2,8l B. 5,6l C. 0,375l D. 8, 4l Câu23: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu24: Đốt cháy Phôtpho trong bình chứa 6,72lít khí Oxi (ĐKTC) thu được 14,2g P 2 O 5 . Khối lượng của Phốt pho cháy là: A. 6g B. 6,1g C. 6,2g D. 7,5g Câu25: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu26: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Câu27: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Câu28: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 Mã đề thi: 1 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu2: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu3: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất: A. 2 3 Al O B. 2 5 N O C. 2 5 P O D. 3 4 Fe O Câu4: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu5: 2 2 2 2 ; o o t t A O CO B O SO+ → + → .Chất A,B có thể là: A. 2 ;C SO B. 2 ;CO SO C. 2 ;CO S D. ;C S Câu6: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu7: Chất A,B có trong phương trình phản ứng : 3 4 2 3 ( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ + là: A. 3 2 3 4 ( ) ;Ca NO Na PO C. 3 4 ;CaNO NaPO B. 3 2 4 ( ) ;Ca NO NaPO D. 3 3 4 ;CaNO Na PO Câu8: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu9: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu10: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu11: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu12 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu13: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu14: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu15: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → Câu16: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu17: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Câu18: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ Câu19: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu20: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . Mã đề thi: 2 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ Câu2: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Câu3: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu4: Khối lượng S có trong FeS 2 là: A. 3,2g B. 12g C. 6,4g D. 120g Câu5: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu6 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu7: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu8: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu9: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu10: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất: A. 2 3 Al O B. 2 5 N O C. 2 5 P O D. 3 4 Fe O CâU11: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu12: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu13: Chất A,B có trong phương trình phản ứng : 3 4 2 3 ( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ + là: A. 3 2 3 4 ( ) ;Ca NO Na PO C. 3 4 ;CaNO NaPO B. 3 2 4 ( ) ;Ca NO NaPO D. 3 3 4 ;CaNO Na PO Câu14: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu15: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu16: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu17: 2 2 2 2 ; o o t t A O CO B O SO+ → + → .Chất A,B có thể là: A. 2 ;C SO B. 2 ;CO SO C. 2 ;CO S D. ;C S Câu18: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu19: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu20: Chất X vừa tác dụng với Cu lại vừa tác dụng với NaOH .Vậy CTHH của X là: A. HCl B. KCl C. 3 HNO D. 2 SO Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . Mã đề thi: 3 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu2: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO 2 ;16g SO 2 ), chiếm thể tích: A. 2,8l B. 5,6l C. 0,375l D. 8, 4l Câu3: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu4: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → Câu5: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu6: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu7: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu8: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu9: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu10: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu11: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu12: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu13: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu14: Cho sơ đồ phản ứng: 2 5 2 , 2 4 o o V O t H O t S A B H SO→ → → .Trong đó S là lưu huỳnh . Vậy A,B là: A. 2 3 ;SO SO B. 2 4 2 ;Na SO SO C. 2 2 4 ;SO Na SO D. 3 2 ;SO SO Câu15 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu16: Từ kiến thức đã học theo em,có thể viết được mấy phản ứng chuyển đổi từ Muối →Axit. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu17: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu18: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Câu19: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ Câu20: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . Mã đề thi: 4 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu2: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu3: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu4: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu5: Cho sơ đồ phản ứng: 2 5 2 , 2 4 o o V O t H O t S A B H SO→ → → .Trong đó S là lưu huỳnh . Vậy A,B là: A. 2 3 ;SO SO B. 2 4 2 ;Na SO SO C. 2 2 4 ;SO Na SO D. 3 2 ;SO SO Câu6: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu7: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 loại hợp chất: Axít,muối,bazơ: A. Quỳ B. Axit C. Bazơ D. Phenonphtanein Câu8: Khối lượng S có trong FeS 2 là: A. 3,2g B. 12g C. 6,4g D. 120g Câu9: Đốt cháy Phôtpho trong bình chứa 6,72lít khí Oxi (ĐKTC) thu được 14,2g P 2 O 5 . Khối lượng của Phốt pho cháy là: A. 6g B. 6,1g C. 6,2g D. 7,5g Câu10: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Câu11: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu12: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO 2 ;16g SO 2 ), chiếm thể tích: A. 2,8l B. 5,6l C. 0,375l D. 8, 4l Câu13: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu14 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu15: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → [...]... MgO; Fe2O3 ; FeO3 t t → → Câu20: A + O2  CO2 ; B + O2  SO2 Chất A,B có thể là: D C ; S A C ; SO2 B CO; SO2 C CO2 ; S o o Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… ĐÁP ÁN STT 1 Đề mẫu C Đề 1 C Đề 2 B Đề 3 D Đề 4 B 2 B A B D A 3 A B C A C 4 D A C A B 5 A D A C A 6 D D B A B 7 D A B D A 8 C C C D C 9 B D B C C 10 A B B B D 11 B A D A D 12 C B A C D 13 C C A B A 14 A B . Lớp: . KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 Mã đề thi: 1 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất. Lớp: . Mã đề thi: 2 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Phenolphtanein
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2), Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2), Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn