Sô 0 trong phep tru

5 492 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 18:11

GV: Bïi ThÞ Thanh Xu©n 1 - 1 = 3 - 3 = 0 0 04 4 5 5 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 0 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1/ Tính : p 1 1 2 3 4 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2/ Tính : V 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 5 4 4 2 2 0 Thứ t ngày4 tháng 11 năm 2009ư Toán : Số 0 trong phép trừ 3/ Viết phép tính thích hợp: BC 3 3 0 – = 0 2 2 0 – = Hãy chọn kết quả đúng.  0 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 4 b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5 b 5 – 4 c 5 – 0 . 3 4 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2/ Tính : V 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 5 4 4 2 2 0 Thứ t ngày4 tháng 11 năm 200 9ư Toán : Số 0 trong phép trừ. GV: Bïi ThÞ Thanh Xu©n 1 - 1 = 3 - 3 = 0 0 04 4 5 5 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 0 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Sô 0 trong phep tru, Sô 0 trong phep tru, Sô 0 trong phep tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn