Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo

4 1,001 12
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 13:38

Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis . TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Nguyễn Đức Duy Anh (2 005) , Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, . sản xuất acid amin và enzyme từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và hải sản ở quy mô bán công nghiệp, Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Nhà nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo, Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo, Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay