Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo

4 1,054 12
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 13:38

Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Tống Ngọc Triêm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Nguyễn Đức Duy Anh (2005), Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus và thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học, Khóa Luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 2. Vũ Ngọc Bội (2004), Nghiên cứu quá trình thủy phân Protein cá bằng enzyme protease từ Bacillus subtilis S5, Luận án tiến sĩ Sinh học, Tp.HCM. 3. PGS.TS. Nguyễn Thùy Châu và cộng sự (2006), Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất acid amin và enzyme từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và hải sản ở quy mô bán công nghiệp, Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Nhà nước, Viện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Hà Nội. 4. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa (2007), Công nghệ Sinh học (tập 3), Nxb Giáo dục. 5. Nguyễn Lân Dũng (chủ biên), Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (2008), Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục. 6. Vũ Minh Đức, Bùi Thị Việt Hà, Chu Văn Mẫn, Ngô Tự Thành (2009), Nghiên cứu hoạt tính enzyme ngoại bào của một số chủng Bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ số 25, trang 101 - 106. 7. Đỗ Thị Giang (1988), Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm α-amylase từ vi khuẩn Bacillus subtilis nuôi cấy bằng phương pháp chìm, Luận án PTS, Hà Nội. 8. Quản Lê Hà (1998), Nghiên cứu một số đặc tính và ứng dụng hệ enzyme thủy phân tinh bột và protein trong sản xuất các đồ uống, Luận án tiến sĩ Kỹ thuật, Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Tống Ngọc Triêm 9. Nguyễn Thanh Hằng (1996), Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng một số chế phẩm amylase từ vi sinh vật để đường hóa bột sắn trong sản xuất rượu eetylic, Luận án PTS Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 10. Vũ Thị Hồng, Trần Đình Toại (2007), Tương lai ứng dụng enzyme trong xử lý phế thải, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ số 23, trang 75 - 85. 11. GS.TS. Mai Xuân Lương (2005), Giáo trình công nghệ enzyme, Trường Đại học Đà Lạt. 12. Nguyễn Đức Lượng (chủ biên), Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương, Phan Thị Huyền (2004), Công nghệ enzyme, Nxb Đại học Quốc gia Tp.HCM. 13. Nguyễn Đức Lượng (2006), Công nghệ Vi sinh (tập 2), Nxb Đại học Quốc gia Tp.HCM. 14. Lê Đức Mạnh (1996), Nghiên cứu hóa học quá trình sinh tổng hợp α-amylase từ Bacillus subtilis bằng phương pháp bề mặt và ứng dụng trong công nghệ sản xuất bia, Luận án PTS Khoa học Hóa học, Hà Nội. 15. Ngô Thị Thanh Nhàn (2008), Khảo sát khả năng sinh tổng hợp protease của một số chủng Bacillus subtilis, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 16. PGS.TS. Lương Đức Phẩm (2000), Vi sinh học và an toàn vệ sinh thực phẩm, Nxb Nông nghiệp. 17. Bùi Thị Phi (2007), Phân lập, khảo sát đặc điểm và tìm hiểu khả năng sinh enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis để sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 18. PGS.TS. Lê Văn Phủng (chủ biên), GS.TS. Lê Huy Chính, PGS.TS. Đinh Hữu Dung, PGS.TS. Bùi Khắc Hậu, PGS.TS. Lê Hồng Hinh, PGS.TS. Nguyễn Bình Minh, PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, TS. Phạm Hồng Nhung, PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyến, PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh (2009), Vi khuẩn y học, Nxb Giáo dục. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Tống Ngọc Triêm 19. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Đường, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn (2007), Giáo trình sinh học đất, Nxb Giáo dục. 20. Tiêu Thị Ngọc Thảo (2008), Nghiên cứu thu nhận protease từ canh trường nuôi cấy Bacillus subitlis và ứng dụng trong thủy phân thủy phân protein Trùn Quế, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 21. Nguyễn Tiến Thắng (2009), Giáo trình công nghệ enzyme, Viện Sinh học nhiệt đới Tp.HCM. 22. PGS.TS. Đồng Thị Thanh Thu (2006), Giáo trình sinh hóa cơ bản, Tủ sách Đại học Khoa học Tự Nhiên. 23. Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Xô (2004), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu lên khả năng sinh protease của Bacillus subtilis, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT số 12, trang 1667 -1668. 24. Nguyễn Thanh Thủy (2007), Nuôi cấy Bacillus subtilis thu nhận α-amylase và ứng dụng trong sản xuất dextrin, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 25. Huỳnh Minh Thư (2008), Khảo sát hệ enzyme thủy phân amylase, protease từ các chủng Bacillus subtilis và thử nghiệm sản xuất chế phẩm probiotic, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 26. Vũ Thị Thứ (1996), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus, Luận án PTS Khoa học Sinh học, Hà Nội. 27. Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Lân Dũng (1982), Enzim vi sinh vật ( tập 1, tập 2), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 28. Lê Ngọc Tú (chủ biên), Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Phạm Quốc Thăng, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Hợi, Lưu Duẫn, Lê Doãn Diên (2000), Hóa sinh Công nghiệp, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 29. Nguyễn Trường Ngọc Tú (2009), Nghiên cứu ứng dụng protease thu nhận từ Bacillus subtilis trong thủy phân phụ phẩm thủy sản, Khóa Luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Tống Ngọc Triêm Tài liệu tiếng Anh 30. Barker S.A (1957), Fleetwood J.G. Studies on A.niger, Part 8. The purification of glucoamylase. J.chem. Soc. No12, 4857. 31. Fisher E.H, Stein E.A. (1960), The enzymes, No4, pp.313. 32. Kvesitadze G.I. (1984), Microbial sources of α-amylase: varieties and properties, proceedings of the fourth joint us/USSR conferece on the microbial enzyme. Reaction. Ed. by G. Guilbault. New Orleans, pp. 418. 33. Pazur J.H., Kleppe K. (1969), The hydrolysis of D.glucosides by amyloglucosidase from A. niger, J.biol.chem, V.244, pp.48. Tài liệu mạng internet 34. http://www.docjax.com 35. www.js.vnu.edu.vn/tn_2_07/b1.pdf 36. aem.asm.org/cgi/reprint/61/12/4471.pdf 37. mic.sgmjournals.org/cgi/reprint/140/4/753.pdf 38. http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=767459 39. http://thuviensinhhoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1383&joscclean=1&comment_id=206&Itemid=884 40. www.scribd.com 41. http://vietsciences.org 42. www.huse.edu.vn/elearningbook/PDF/ ./Chuong%2012.pdf 43. gralib.hcmuns.edu.vn/gsdl/collect/bckh2002/index/assoc/ 44. www.hueuni.edu.vn/hueuni/issue_file/56_10.pdf . TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Nguyễn Đức Duy Anh (2 005) , Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, . sản xuất acid amin và enzyme từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và hải sản ở quy mô bán công nghiệp, Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Nhà nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo, Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo, Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay