de kiem tra lop 3 giua ky I

2 434 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 15:11

Học sinh : Phạm Thị Tú Quyên Lớp: 3A1 KTĐK-GK1/ NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TOÁN - LỚP 3 ĐIỂM Lời phê của thầy giáo Tam Bài 1: Tính nhẩm: (2 điểm) 5 x 7 = …. 6 x 6 = …. 3 x 7 = …. 7 x 8 = …. 49 : 7 = …. 54 : 6 = …. 35 : 5 = …. 42 : 6 = …. Bài 2: Đặt tính và tính: (3 điểm) a. 358 + 438 b. 681 - 267 c. 37 x 4 d. 126 : 3 ………… ………… …………. 126 3 ………… ……… …………. ………… ………… …………. Bài 3: Tìm 4 1 của: ( 2 điểm ) a. 40 km b. 16 trang sách 4 1 của 40 Km là: ………………………… 4 1 của 16 trang sách là: ……………… . Bài 4: (3 điểm) Có 40 quả trứng gà. Mẹ lấy đi 5 1 số quả trứng gà để biếu bác hàng xóm. Hỏi mẹ đã biếu bác hàng xóm bao nhiêu quả trứng gà? Bài giải : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK GIỮA KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 3 Năm học: 2010 - 20011 Bài 1: Tính nhẩm: ( 2 điểm) Học sinh điền đúng mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm 5 x 7 = 35 6 x 6 = 36 3 x 7 = 21 7 x 8 = 56 49 : 7 = 7 54 : 6 = 9 35 : 5 = 7 42 : 6 = 7 Bài 2 : Đặt tính và tính ( 3 điểm) ý a, b mỗi ý 0,5 điểm; Ý c, d mỗi ý đúng cho 1 điểm. a. 358 + 438 = 796 b. 681 - 267 = 414 c. 37 x 4 = 148 d. 126 : 3 = 42 358 681 37 126 3 + 438 - 267 x 4 -12 42 796 414 148 06 - 06 0 Bài 3 (2 điểm ). HS thực hiện phép tính và viết được kết quả đúng đạt mỗi câu 1 điểm. a. 40 km b. 64 trang sách 4 1 của 40 Km là: 40 : 4= 10 Km 4 1 của 16 trang sách là: 16 : 4 = 4 trang sách Bài 4: ( 3 điểm) Bài giải Số quả trứng gà mẹ đã biếu là: 40 : 5 = 8 (quả trứng ) Đáp số : 8 quả trứng gà. * Lưu ý :  Phép tính đúng đạt 1,5 điểm , lời giải đúng đạt 1 điểm.  Đáp số đúng đạt 0,5 điểm Sai lời giải, chấm điểm phần phép tính.  Sai tên đơn vị trừ 0,5 điểm. Thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm. . GIỮA KỲ I MÔN TOÁN KH I 3 Năm học: 2010 - 20011 B i 1: Tính nhẩm: ( 2 i m) Học sinh i n đúng m i phép tính đúng đạt 0,25 i m 5 x 7 = 35 6 x 6 = 36 3. ……………… . B i 4: (3 i m) Có 40 quả trứng gà. Mẹ lấy i 5 1 số quả trứng gà để biếu bác hàng xóm. H i mẹ đã biếu bác hàng xóm bao nhiêu quả trứng gà? B i gi i :
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra lop 3 giua ky I, de kiem tra lop 3 giua ky I, de kiem tra lop 3 giua ky I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn