Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

16 3,259 4
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY ! Tiết 12: LUỸ THỪA VỚI SỐ TỰ NHIÊN . NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG SỐ +Ta gọi 5 2 , 3 3 , 2 4 , a 4 là một luỹ thừa. + 2 4 đọc là 2 4 hoặc 2 luỹ thừa 4 hoặc luỹ thừa bậc 4 của 2. + Luỹ thừa bậc 4 của 2 là tích của 4 thừa số bằng nhau , mỗi thừa số bằng 2 1. Luỹ thừa với số tự nhiên: Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: n thừa số a n = a . a . … . a (n 0) ≠ Định nghĩa: a gọi là số ; n gọi là số 1. Luỹ thừa với số tự nhiên: ?1 . Điền vào chỗ trống cho đúng: Luỹ thừa số số Giá trị của luỹ thừa 7 2 … … … 2 3 … … … … 3 4 . 7 2 3 49 2 8 3 4 81 BT1(56/27). Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa: a)5.5.5.5.5.5 b) 6.6.6.3.2 c) 2.2.2.3.3 d) 100.10.10.10 = 5 6 = 6.6.6.6 = 6 4 = 2 3 .3 2 = 10.10.10.10.10 = 10 5 BT2: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông: a) 2 4 = 2.2.2.2 = 16 b) 2 4 = 2.4 = 8 Đ S Chú ý: + a 2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a) + a 3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a) Quy ước: a 1 = a 2. Nhân hai luỹ thừa cùng số: Viết tích của hai luỹ thừa thành một luỹ thừa: 3 2 .3 3 = (3.3).(3.3.3) = 3 5 = (a.a.a.a).(a.a.a) = a 7 (= 3 2+3 ) (= a 4+3 ) 3 2 .3 3 = 3 2+3 = 3 5 a 4 .a 3 = a 4+3 = a 7 a 4 .a 3 Ví dụ: a m .a n = a m+n Tổng quát: BT3: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa: a) x 5 .x 4 b) a . a 4 c) 2 3 .2 d) 9 6 .9 5 [...]... Giải: b) x2 = 9 a) 5 = 25 Hay 5x = 52 b) x2 = 9 x Vậy x=2 Hay Vậy x2 = 32 x=3 Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc định nghĩa luỹ thừa bậc n của a, phân biệt sốsố Công thức nhân hai luỹ thừa cùng số - BTN: 58, 59, 60, 62 tr 28-29 (SGK) - Đọc trước bài: Chia hai luỹ thừa cùng số Lập bảng bình phương và lập phương: a2 02 12 22 32 202 Giá trị của a2 0 1 4 9 400 a3 Giá trị của a3 03 13 23 33... 4) Số 16 không thể viết được dưới dạng luỹ thừa: A 82 B 42 C 24 D 161 Bài 2: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 1) Tích 44.45 bằng: A 420 B 49 C 169 D 1620 2) Tích 63.6 bằng: A 363 B 364 C 63 D 64 B 3) Viết gọn tích 7.7 .7.7 .7 bằng cách dùng luỹ thừa: A 77 B 57 C 75 D 75 4) Số 16 không thể viết được dưới dạng luỹ thừa: A 82 B 42 C 24 D 161 Bài 3: Tìm số tự nhiên x, biết: a) 5x = 25 Giải: b) x2 =.. .Bài 1 Tính: a) 22 ; 23 ; 24 ; 25 b) 32 ; 33 ; 34 Giải: 32 = 3.3 = 9 33 = 3.3.3 = 27 22 = 2.2 = 4 23 = 2.2.2 = 8 24 = 23.2 = 8.2 = 16 34 = 33.3 = 81 25 = 24.2 = 16.2 = 32 Bài 2: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 1) Tích 44.45 bằng: A 420 B 49 C 169 D 1620 2) Tích 63.6 bằng: A 363 B 364 C 63 D 64 3) Viết gọn tích 7.7 .7.7 .7 bằng cách dùng luỹ thừa: A 77 B 57 C 75 D 75 4) Số 16 không thể . THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN . NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ +Ta gọi 5 2 , 3 3 , 2 4 , a 4 là một luỹ thừa. + 2 4 đọc là 2 mũ 4 hoặc 2 luỹ thừa 4 hoặc luỹ thừa. Luỹ thừa bậc 4 của 2 là tích của 4 thừa số bằng nhau , mỗi thừa số bằng 2 1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên: Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay