bai 4 su dung hàm để tính toán hay

17 252 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 02:11

Bài 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1. Hàm trong chương trình bảng tính: 1. Hàm trong chương trình bảng tính: - Các bước để nhập công thức vào ô tính: B1. Chọn ô cần nhập công thức. B2. Gõ dấu = B3. Nhập công thức B4. Nhấn Enter. Em hãy nhắc lại Em hãy nhắc lại các bước nhập các bước nhập công thức vào công thức vào trong ô tính? trong ô tính? =(3+10+2)/3 =(A1+A2+A3)/3=Average (A1,A2,A3)=Average (3,10,2) Em hãy lập công Em hãy lập công thức tính trung thức tính trung bình cộng của ba bình cộng của ba giá trị 3; 10; 2 lần giá trị 3; 10; 2 lần lượt nằm trong các lượt nằm trong các ô dưới đây? ô dưới đây? 1. Hàm trong chương trình bảng tính: 1. Hàm trong chương trình bảng tính: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Ngoài các công thức trên chương trình bảng Ngoài các công thức trên chương trình bảng tính còn có thể sử dụng hàm AVERAGE giúp tính còn có thể sử dụng hàm AVERAGE giúp em tính trung bình cộng cho các giá trị trên. em tính trung bình cộng cho các giá trị trên. Vậy hàm Vậy hàm trong trong chương trình chương trình bảng tính là bảng tính là gì? gì?  Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.  Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Ví dụ: =Average (3,10,2) =Average (A1,A2,A3) AVERAGE33,10,2) 2. Cách sử dụng hàm: 2. Cách sử dụng hàm: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Để nhập hàm vào Để nhập hàm vào trong ô tính em trong ô tính em cần thực hiện cần thực hiện những bước nào? những bước nào? B1. Chọn ô cần nhập hàm B1. Chọn ô cần nhập hàm B2. Gõ dấu = B2. Gõ dấu = B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp B4. Nhấn phím Enter. B4. Nhấn phím Enter. Nhập hàm Kết quả sau khi nhập hàm 2. Cách sử dụng hàm: 2. Cách sử dụng hàm: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Chú ý : Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng là kí tự bắt buộc. a) Hàm tính tổng Làm thế nào để có tổng điểm của từng học sinh? Ta lần lượt cộng điểm tất cả các môn học của từng học sinh 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN   Tên hàm: SUM Tên hàm: SUM   Cú pháp: =SUM(a,b,c .) Cú pháp: =SUM(a,b,c .)   Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế không hạn chế Ví dụ: Tính tổng điểm =SUM(7,6,6,9,9,10) Hoặc =SUM(C4,D4,E4,F4,G4,H4) Hoặc =SUM(C4:H4) 47 a) Hàm tính tổng 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Làm thế nào để tính Làm thế nào để tính điểm trung bình của điểm trung bình của từng học sinh? từng học sinh? Ta lần lượt cộng từng Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số rồi chia cho tổng số môn học môn học b) Hàm tính trung bình cộng 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN  Tên hàm: AVERAGE  Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c .)  Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế Ví dụ: Ví dụ: Tính Tính trung trung bình bình cộng cộng = AVERAGE(7,6,6,9,9,10) = AVERAGE(7,6,6,9,9,10) Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4) Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4) Hoặc = AVERAGE(C4:H4) Hoặc = AVERAGE(C4:H4) 7.8333 b) Hàm tính trung bình cộng 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN c) Hàm xác định giá trị lớn nhất Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh? Ta lần lượt so sánh các điểm Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất cột để tìm ra giá trị lớn nhất 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN [...]...Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 3 Một số hàm trong chương trình bảng tính: c) Hàm xác định giá trị lớn nhất  Tên hàm: MAX  Cú pháp: =MAX(a,b,c ) = MAX(7,8,9,6,7,8) Hoặc =MAX các biến a,b,c là các số hay địa chỉ Trong đó: (C4,C5,C6,C7,C8,C9) của các ô tính. (C4:C9) các biến là không hạn Hoặc = MAX Số lượng chế Ví dụ: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN... -4, 3 BT 2: Giả sử trong các ô A1,B1 ần ượt chức các số -4, 3 Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau: Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau: a) =SUM(A1,B1) -1 b) =SUM(A1,B1,B1) 2 c) =SUM(A1,B1,-5) -6 d) =SUM(A1,B1,2) 1 e) =AVERAGE(A1,B1 ,4) 1 g) =AVERAGE(A1,B1,5,0) 1 BT 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3 a) =sum(A1,C3) 0 b) =sum(A1,C3)  24 c) =sum(A1:C3)... ĐỂ TÍNH TOÁN 3 Một số hàm trong chương trình bảng tính: d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất Ta lần lượt so sánh các điểm Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm của học sinh trong cùng một từngđể tìm tổng điểmnhỏđiểm môn, ra giá trị và nhất cột trung bình của các học sinh? Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 3 Một số hàm trong chương trình bảng tính: d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất  Tên hàm: MIN  Cú pháp: =MIN(a,b,c... Trong=MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9) số hay địa chỉ Hoặc đó: các biến a,b,c là các củaHoặcô tính Số lượng các biến là không hạn các = MIN (C4:C9) chế Ví dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm Củng cố BT 1: Cách nhập hàm nào sau đây không BT 1: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao? đúng, vì sao? Sai, vì sd dấu chấm phẩy a) =sum(A1,B2,3); c) =SUM (A1,B2,3); sai vì chứa dấu cách b)=SUM(A1;B2;3); d)=SUM(A1,B2,3);... thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3 a) =sum(A1,C3) 0 b) =sum(A1,C3)  24 c) =sum(A1:C3)  24 d) =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0 BT4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3 a) =average(A1,A3,B2) b) =average(SUM(A1:B3)) c) =sum(A1:B3)/3 d) =sum(-5,8,10)/3 . Bài 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1. Hàm trong. Cách sử dụng hàm: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Để nhập hàm vào Để nhập hàm vào trong ô tính em trong ô tính em cần
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 4 su dung hàm để tính toán hay, bai 4 su dung hàm để tính toán hay, bai 4 su dung hàm để tính toán hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay