Dấu hiệu chia hết cho 3

9 392 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,280 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 20:11

TO¸N 4 Bµi 88: TO¸N 4 1. Tìm n mă số chia hết cho 3, n m ă số không chia hết cho 3. 2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì không chia hết cho 3?  Thảo luận nhóm đôi trả lời hai câu hỏi trên.  Hai nhóm đôi tạo thành nhóm 4 so sánh đối chiếu kết quả với nhau.  Hai nhóm 4 tạo thành nhóm 8 tiếp tục so sánh đối chiếu kết quả thảo luận. Nhóm 8 ghi kết quả thảo luận ra giấy A3. TO¸N 4 TO¸N 4 VÝ dô 63 123 91 236 C¸c sè chia hÕt cho 3 C¸c sè kh«ng chia hÕt cho 3 63 : 3 = 21 NhËn xÐt: 123 : 3 = 41 6 + 3 = 9 9 : 3 = 3 NhËn xÐt: 1 + 2 + 3 = 6 6 : 3 = 2 91 : 3 = 30 (d­ 1) NhËn xÐt: 236 : 3 = 78 (d­ 2) 6 + 3 = 9 9 : 3 = 3 NhËn xÐt: 1 + 2 + 3 = 6 6 : 3 = 2 TO¸N 4 C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè kh«ng chia hÕt cho 3 th× kh«ng chia hÕt cho 3. TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 231 109 1872 8235 92 313 96 502 6923 55 553 641 311 TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 231 1872 8235 92 313 96 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 109 502 6923 55 553 641 311 TO¸N 4 Ai nhanh – Ai giỏi - Hai đội tham gia chơi. Mỗi đội 5 người. - Từng người của mỗi đội thay nhau lên viết một số có ba chữ số chia hết cho 3. - Thời gian chơi là 3 phút Đội thắng là đội tìm được nhiều số đúng hơn. TOáN 4 Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 56 79 2 35 Chọn đáp án đúng: 56 A. 1 B. 3 C. 4 D. 7 79 A. 1 B. 2 C. 5 D. 8 56 1 4 79 8 5 2 35 A. 0 B. 2 C. 5 D. 8 2 35 2 5 . kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 231 109 1872 8 235 92 31 3 96 502 69 23 55 5 53 641 31 1 TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo. Tìm n mă số chia hết cho 3, n m ă số không chia hết cho 3. 2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì không chia hết cho 3?  Thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay