Dấu hiệu chia hết cho 3

9 356 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,281 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 20:11

. kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 231 109 1872 8 235 92 31 3 96 502 69 23 55 5 53 641 31 1 TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo. Tìm n mă số chia hết cho 3, n m ă số không chia hết cho 3. 2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì không chia hết cho 3?  Thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay