ôn tập chương 2 đại số 10

10 1,008 9
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 19:11

Tiết 24: ÔN TẬP CHƯƠNG II Mục tiêu  Về kiến thức - Khái niệm hàm số và các đặc trưng của nó  Về kĩ năng - Nhận dạng hàm số - Đọc đồ thị hàm số - Tìm tập xác định của hàm số Các nhóm hãy trả lời các câu hỏi sau 1. Hàm số là gì ? Cho các ví dụ về hàm số 2. Cho hai bảng số x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 y 12 9 -6 -3 0 3 6 9 12 3 x -5 -2 -0,5 1 3 7 9 y 1 5 0 -3 7 5 -6 3 Bảng 2 Bảng 1 Bảng nào biểu thị hàm số trong hai bảng trên ? 3. Cho các đường cong và đường thẳng sau, đường nào xác định một hàm số ? Giải thích ? xO y (C 1 ) xO y (C 2 ) xO y x=1 (d) xO y (C 3 ) BIỂU DIỄN HÀM SỐ - Bảng số - Biểu thức - Đường cong hình học x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 y 12 9 -6 -3 0 3 6 9 12 Bảng 1 x -5 -2 -0,5 1 3 7 9 y 1 5 0 -3 7 5 -6 3 Bảng 2 y=3x 3 Biểu thị hàm số Biểu thị hàm số -6 -2 1 3 2 6 2 1 -3 -2 5 7 3. Cho các đường sau, đường nào xác định một hàm số ? Giải thích ? xO y (C 1 ) xO y (C 2 ) xO y x=1 (d) xO y (C 3 ) BIỂU DIỄN HÀM SỐ - Bảng số - Biểu thức - Đường cong hình học xO y 2 4 -2 Sử dụng đồ thị được cho ở hình bên, hãy xác định: - Tập xác định của hàm số - Tính chẵn, lẻ nếu có của hàm số - Các khoảng tăng giảm của hàm số - Tìm biểu thức biểu diễn của hàm số xO y 2 4 -2 - Tập xác định của hàm số: D = R - Hàm số chẵn vì đối xứng qua trục tung - Hàm số tăng trên khoảng (-∞; 0) - Hàm số giảm trên khoảng (0; +∞) - Hàm số có dạng: y=-x 2 +4 ĐỒ TỔNG KẾT HÀM SỐ - Bảng số - Biểu thức - Đường cong hình học TXĐ Tính chẵn lẻ Sự biến thiên Đồ thị Hàm số chẵn Hàm số lẻ Hàm số giảm Hàm số tăng Các cách biểu diễn hàm số ? Những đặc trưng cơ bản của hàm số ? . 3 4 y 12 9 -6 -3 0 3 6 9 12 Bảng 1 x -5 -2 -0,5 1 3 7 9 y 1 5 0 -3 7 5 -6 3 Bảng 2 y=3x 3 Biểu thị hàm số Biểu thị hàm số -6 -2 1 3 2 6 2 1 -3 -2 5 7 . hàm số Các nhóm hãy trả lời các câu hỏi sau 1. Hàm số là gì ? Cho các ví dụ về hàm số 2. Cho hai bảng số x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 y 12 9 -6 -3 0 3 6 9 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập chương 2 đại số 10, ôn tập chương 2 đại số 10, ôn tập chương 2 đại số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay